Gävleborgs Botaniska Sällskap

Stadgar

Antagna vid sällskapets årsmöte 1982-02-07, med stadgeändring antagna vid årsmöten 1994-03-20, 1995-03-18, 2006-03-19, 2007-03-25, 2008-03-30, 2009-03-22, 2017-03-19 och 2018-03-11.

1 §
Sällskapet är en lokalförening av Svenska Botaniska Föreningen.

2 §
Sällskapets ändamål är:

  • att utgöra ett forum för utbyte av erfarenheter och ökande av kunskaper inom botanikens olika grenar,
  • att utforska floran i Gävleborgs län,
  • att verka för skydd och vård av hotade växtarter och växtsamhällen i länet.

3 §
Styrelsen består av 5 till 8 ordinarie ledamöter, varav en är ordförande, en vice ordförande, en sekreterare och en kassör. Dessutom finns två styrelsesuppleanter, två revisorer, två revisorssuppleanter och en valberedning bestående av tre i länet verksamma personer.

Årsmötet väljer ordförande för 1 år. Övriga ordinarie styrelseledamöter väljs för 2 år. Styrelsesuppleanter väljs för 1 år. Styrelsen konstituerar sig efter genomfört årsmöte.

4 §
Styrelsen är beslutsför när ett antal ledamöter som är minst hälften av antalet ordinarie ledamöter är närvarande.

5 §
Årsmöte hålles i Gävleborgs län före mars månads utgång.Kallelse till årsmötet utsändes minst en månad i förväg. Verksamhetsår är kalenderår. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

6 §
Medlemsavgiftens storlek bestämmes vid årsmötet.

7 §
Medlemsskap erhålles genom inbetalning av medlemsavgiften.

8 §
Medlem som skadar sällskapet eller dess syften, kan vid årsmötet uteslutas ur sällskapet.

9 §
För ändring av sällskapets stadgar fordras beslut med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Övriga beslut fattas med enkel majoritet, varvid ordföranden har utslagsröst.

10 §
Om sällskapet upplöses skall tillgångarna tillfalla Svenska Botaniska Föreningen.