Gävleborgs Botaniska Sällskap

Generalregister 1990 – 1999

Generalregister för VÄX 1990 – 1999

1990 – Årg. 8

Nr 1/1990 

Ståhl, Peter 1990 b: Skogslöken avslöjad. VÄX  1/90, sid. 6. (Är backlök, Römaren, Gstr).

Olander, Stefan 1990 a: Mossnycklar i Hälsingland. VÄX  1/90, sid. 7-11.

Ståhl, Peter 1990 c: Mossnycklar i Gästrikland. VÄX  1/90, sid. 11-12. (Lomsmuren).

Risberg, Barbro 1990: Vippärten – arten med Torsåkersflorans smalaste nisch. VÄX  1/90, sid. 13-17.

Delin, Anders 1990 a: Nordlig anisticka – indikator på skyddsvärd skog. VÄX  1/90, sid. 18-20.

Ståhl, Peter 1990 d: Projekt Hälsinglands Flora – lägesrapport för 1989. VÄX 1/90, sid. 21-24.

Delin, Anders 1990 b: Sötgräs, Cinna latifolia, i Hälsingland. VÄX  1/90, sid. 26-34. (De flesta hälsingelokalerna beskrivna).

Gustafsson, Mats 1990: Storbergets mossor. VÄX 1/90, sid. 35-37. (Forsa, Hälsingland).

Nr 2/1990 

Ståhl, Peter 1990 e: Sammanfattning av väktarverksamheten i Gästrikland 1989. VÄX 2/90, sid. 9-11.

Ståhl, Peter 1990 f: Fynd från Gästrikland 1989. VÄX 2/90, sid. 12-13.

Wannberg, Björn 1990 a: Utbredningskartor över Hälsingland för Diph com, Pter aqu, Dryo fil, Pote nor, Pote thu, List ova och Epip aph. VÄX 2/90, sid. 14-17.

Delin, Anders 1990 c: Fynd från Hälsingland 1989. VÄX 2/90, sid. 18-22.

Delin, Anders 1990 d: Tjuvberget i Bollnäs – bergrots- och blockväxtlokal. VÄX 2/90, sid. 31-36. (Bl.a. lind, måbär, springkorn och myskmåra).

Nordin, Anders 1990: Lavar vid Sävasjön 2. VÄX 2/90, sid. 37-40. (Bl.a. Dimerella lutea, ny för Sverige).

Nilsson, Gunnar 1990: Ängsruta eller backruta? VÄX  2/90, sid. 41-44. (Litteraturgenomgång).

Nr 3/1990 

Wannberg, Björn 1990 b: Till trampcykelns lov, eller varför hittar ingen annan radgräs? VÄX  3/90, sid. 4-5. (Nya lokaler i Bollnäs).

Ågren, Åke 1990: Nya arter för Hälsingland. VÄX  3/90, sid. 6-7. (Vallfibbla, puktörne, kanadabinka, ekorrsvingel, krissla).

Olander, Stefan 1990 b: Tandrot funnen i Gästrikland. VÄX  3/90, sid. 8-9. (Kessmanbo, andra lokalen i Gästrikland).

Risberg, Barbro och Lennart 1990: Förekomsten av jungfrulin i Torsåker. VÄX  3/90, sid. 10-13. (Rosett-, topp- och vanligt jungfrulin).

Frost Hansen, Carina 1990: Mina möten med skogsfrun. VÄX  3/90, sid. 14-16. (Järvsö).

Stridh, Bengt 1990 a: Mosippa vid Opplisjön – effekter av hyggesharvning. VÄX  3/90, sid. 17-19.

Wannberg, Björn 1990 c: Utbredningskartor för Hälsingland. VÄX 3/90, sid.20-22. (Fyra Stellaria-arter, sprängört och sibirisk björnloka).

Stridh, Bengt 1990 b: Slamkrypor.  VÄX  3/90, sid. 23-26, med färgfoto. (Tre arter, Ljusdal).

Hansen, Jens Ejvind 1990 a: En översiktlig inventering av mossfloran inom rikkärren i Los socken, Ljusdals kommun. VÄX  3/90, sid. 27-36.

Wannberg, Björn 1990 d: Strandklo i Alfta – hundraåring eller nyetablering? VÄX  3/90, sid. 37-38. (Kyrktjärn).

Hansen, Jens Ejvind 1990 b: Efter inventerarträffen på Harsa. VÄX  3/90, sid. 39-42. (Många fynd till Hälsingeflorainventeringen).

 

1991 – Årg. 9

Nr 1/1991

Stridh, Bengt 1991 a: Mosippa i Hennan 1990. VÄX  1/91, sid. 4-12.

Delin, Anders 1991 b: Hur övervintrar växterna i Hälsingland och Gästrikland? – del III. VÄX  1/91, sid. 13-16.

Eliasson, Torbjörn och Delin, Anders 1991: Skogsfruns reaktioner på gallring och slutavverkning – observationer i Los. VÄX  1/91, sid. 17-19.

Ståhl, Peter 1991 a: Sammanfattning av väktarverksamheten i Gästrikland 1990. VÄX  1/91, sid. 20-22.

Ståhl, Peter 1991 b: Projekt Hälsinglands flora – lägesrapport för 1990. VÄX  1/91.

Ståhl, Peter 1991 c: Projekt Gästriklands flora har startat. VÄX  1/91, sid. 29-31. (Första resultat).

Delin, Anders 1991 c: Invasionen i Skrälldalen 1850-1870. Kulturpåverkan i vildmarken tolkad i dagens vegetation. VÄX  1/91, sid. 32-38.

Delin, Anders 1991 d: Ett hektar Los i Undersvik. VÄX  1/91, sid. 39-42. (Glansvide, hårstarr och smaldunört i rikkärr).

Olander, Stefan 1991: På jakt efter en brudsporrelokal. VÄX 1/91, sid. 43-49. (Vittsjön, Bollnäs finnskog).

Danielsson, Bengt 1991: En botanisk resa år 1842. VÄX  1/91, sid. 50-52. (Knut Fredrik Thedenius’ manuskript med anteckningar från Gästrikland och Hälsingland).

Nr 2/1991

Delin, Anders 1991 e: Fynd i Hälsingland 1990. VÄX  2/91, sid. 5.

Ståhl, Peter 1991 d: Några axplock från sommarens fynd i Gästrikland. VÄX  2/91, sid. 6. (1990).

Risberg, Barbro 1991: Botanisten och växterna som kom till Hofors med tåget. VÄX  2/91, sid. 10-16.

Ågren, Åke 1991 a: Nya lavar för Hälsingland. VÄX  2/91, sid. 17-20. (Bl.a. sällsynta lavar på skalgrus).

Ståhl, Peter 1991 e: Länge leve hartmansstarren och dess följeslagare. VÄX  2/91, sid. 21-24, med färgfoto. (Hade, Gästrikland).

Ågren, Åke 1991 b: Vallfibbla blev borstfibbla. VÄX  2/91, sid. 31. (Söderhamn).

Ågren, Åke 1991 c: Luddkrissla. VÄX  2/91, sid. 31. (Söderhamn).

Kihlström, Leif 1991 a: Gotlandsagen i Årsunda. VÄX   2/91, sid. 33-34. (Tärnsjön).

Wannberg, Björn 1991: Utbredningskartor för Hälsingland. VÄX  2/91, sid. 35-38. (16 arter).

Larsson, Arnold 1991: Något om floran vid Bjuråkersdelen av Svågan. VÄX 2/91, sid. 39-51. (Bl.a. mandelpil och skuggviol).

Nr 3/1991

Ågren, Åke 1991 d: Rättelser. VÄX  3/91, sid. 3. (Lavarter).

Eliasson Torbjörn, 1991: Finbräken i Los. VÄX  3/91, sid. 4. (Ny för Hls).

Ågren, Åke 1991 e: Nya kärlväxter för Hälsingland. VÄX  3/91, sid. 5-6. (Backförgätmigej, tiggarstav).

Stridh, Bengt 1991 b: Lappranunkel – ny art i Hälsingland. Sydligaste fyndet i Sverige under 1900-talet. VÄX  3/91, sid. 7-12.

Hansen, Jens Ejvind 1991 c: Utställningen om Hälsinglands Flora. VÄX  3/91, sid. 13.

Ågren, Åke 1991 f: Det välsignade regnet? VÄX  3/91, sid. 15. (Många och stora torrmarksväxter).

Stridh, Bengt 1991 c: Hur jakt på lappranunkel gav ett oväntat fynd av tågstarr (Carex tenuiflora). VÄX  3/91, sid. 16-17. (Lövingsån, Ljusdal).

Färlin, Sven Erik 1991: Om bombmurklan i Hovra. VÄX  3/91, sid. 18-19. (Färila).

Kihlström, Leif 1991 b: GÄBS sommarmöte 1991. VÄX  3/91, sid. 22-23. (Gästrikland).

Kihlström, Leif 1991 c: Bovik – Forsbacka, sydost Storsjön. VÄX  3/91, sid. 24-26. (Några märkliga växtlokaler).

Delin, Anders 1991 f: Reseberättelse från exkursion med doktoranderna vid Institutionen för Systematisk Botanik, Uppsala Universitet, 9-11 aug. 1991, i norra Hälsingland. VÄX  3/91, sid. 27-35.

 

1992 – Årg. 10

Nr 1/1992

Stridh, Bengt 1992 a: Mossor som indikerar skyddsvärd skog. VÄX  1/92, sid. 6-7. (Ref. av artikel i SBT).

Olander, Stefan 1992 a: Kommer ängsfloran tillbaks? VÄX  1/92, sid. 10-11. (Skalen, Alfta).

Lennström, Ove 1992: En landskapsflora i vardande. VÄX  1/92, sid. 13-15 (Gstr).

Stridh, Bengt 1992 b: Låsbräken vid Gryttjesberget. VÄX  1/92, sid. 16-21.

Delin, Anders 1992 b: Backtrav, grustrav och sandtrav. VÄX  1/92, sid. 22-27 (Med färgfoton).

Ståhl, Peter 1992 a: Årets fynd i Gästrikland 1991, del 1. VÄX  1/92, sid. 28-35.

Nilsson, Gunnar 1992 a: Ett unikt dokument. VÄX  1/92, sid. 37-45 (Wahlenbergs manuskript från 1810, fynd i Gstr).

Ståhl, Peter 1992 b: Äldst i Gästrikland. VÄX  1/92, sid. 44. (Tall 547 år).

Nr 2/1992

Stridh, Bengt 1992 c: Årsmöte 1992. VÄX  2/92, sid. 3-4. (Ref. av föredrag av Stefan Brink).

Ståhl, Peter 1992 c: Årets fynd i Gästrikland, del 2. VÄX  2/92, sid. 10-12. (Fynd 1991).

Ståhl, Peter 1992 d: Väktarverksamhet i Gästrikland 1991. VÄX  2/92, sid. 13-15.

Risberg, Barbro 1992 a: Hur ett julpaket från Lund spred ljus över Torsåkersfloran. VÄX  2/92, sid. 16-18 (Daggkåpor, brunstarr, mossnycklar, luddveronika, slankstarr m.m.).

Ståhl, Peter 1992 e: Tur med barnvagn. VÄX  2/92, sid. 19-20 (Gullhavre och raklosta, Brynäs).

Olander, Stefan 1992 b: Ävjestarr i Ovanåker. VÄX  2/92, sid. 21-22 (Kringeltjärn).

Delin, Anders 1992 c: Sötgräsets reaktion på avverkning, 2. VÄX  2/92, sid. 23-25. (Älvåsen , Hassela).

Ståhl, Peter 1992 f: Gästriklands Flora. Inventeringsläget 1991. VÄX  2/92, sid. 26-27.

Kihlström, Leif 1992: Unika urskogssvampar funna i Gästrikland. VÄX  2/92, sid. 28-30.

Larsson, Arnold 1992 a: Skarptandad daggkåpa, Alchemilla oxyodonta – ny art för Hälsingland. VÄX  2/92, sid. 36-38 (Kumsjön, Ljusdal).

Ågren, Åke 1992: En liten kalkhög berättar. VÄX  2/92, sid. 39-40 (Lavar som Thelocarpon impressulum, Sarcosagium campestre, Acarospora heppi och Aspicilia excavata).

Larsson, Arnold 1992 b: Två nya vägkantsarter i Bjuråker – åkerkösa och grått saltgräs. VÄX  2/92, sid. 41-46.

Nr 3/1992

Risberg, Barbro 1992 b: En fin säsong. VÄX  3/92, sid. 3-7 (Nästrot, kambräken, långnate, trådklöver m.m. i Torsåker).

Nilsson, Gunnar 1992 b: Spjutskråp i Gästrikland. VÄX  3/92, sid. 8-9. (Brädviken, Norrlandet).

Larsson, Arnold 1992 c: Klynnetåg. VÄX  3/92, sid. 19-20 (Skärkullen, Ljusdal).

Hellström, Birgitta 1992: Har Neptuni åkrar flyttat till Valbo? VÄX 3/92, sid. 21 (Blåeld, odört, fårtunga, oxtunga, sandvita m.m.).

 

1993 – Årg. 11

Nr 1/1993

Ågren, Åke 1993 a: Höstträff i Lundnäs 1992. VÄX  1/93, sid. 4 (Några nya fynd i Hälsingland).

Hansen, Jens Ejvind 1993 a: Några mossor som indikerar skyddsvärd skog. VÄX  1/93, sid. 8-15. (Artbeskrivningar).

Ågren, Åke 1993 b: Nya lavar för Gävleborg. VÄX  1/93, sid. 16. (Xylographa opegraphella, Lecanora grumosa, Lecidea vorticosa, Bacidia arceutina, Lecanora expallens, Lecidella flavosoridata och Lecanora persimilis).

Kihlström, Leif, Sundström, Erik och Hellström, Birgitta 1993: ”Steget före” i Sandvikens kommun. VÄX  1/93, sid. 17-19. (Fynd av rödlistade svampar, lavar och mossor).

Olander, Stefan 1993: Pulverticka funnen i Hälsingland. VÄX  1/93, sid. 20-21, med färgfoto (En mil S om Edsbyn).

Wallin, Kjell 1993: Inventeringsläget – Gästriklands flora. VÄX 1/93, sid. 22-23 (Inventerade rutor).

Ståhl, Peter 1993 a: Intressanta fynd i Gästrikland 1992. VÄX  1/93, sid. 24-30.

Ståhl, Peter 1993 b: Inventering av gulyxne och knottblomster. VÄX  1/93, sid. 31-32 (Gävle).

Ståhl, Peter 1993 c: Sävasjön, fortfarande en pärla. VÄX  1/93, sid. 33-37 (Gävle).

Nr 2/1993

Stridh, Bengt 1993 a: Årsmöte 1993. VÄX  2/93, sid. 3-4 (Vedlevande svampar).

Nilsson, Gunnar 1993 a: Strandloka – en femtioåring i Gästriklands flora. VÄX  2/93, sid. 9.

Wedin, Olof 1993: Strandlokan på Iggön 1991. VÄX  2/93, sid. 10-11.

Hedman, Jan 1993: Norna, Calypso bulbosa, i Fågelsjö. VÄX  2/93, sid. 12 (Hamra församling, Dalarna, Gävleborgs län).

Hansen, Jens Ejvind 1993 b: Hotade mossor i Hälsingland. VÄX  2/93, sid. 13-14 (Förteckning av arter).

Nr 3/1993

Stridh, Bengt 1993 b: Floraväktare?! VÄX 3/93, sid. 4-7 (Plan för floraväkteri i Hälsingland och uppgifter om senaste kända fynd för många arter).

Delin, Anders 1993: Reservatet för fältgentiana på Rigberg i Hassela. VÄX  3/93, sid. 8-11.

Stridh, Bengt 1993 c: Remman – en gammaldags äng. VÄX  3/93, sid. 12-13 (Ljusdal).

Stridh, Bengt 1993 d: Groning hos fältgentiana. VÄX  3/93, sid. 14 (Ref. av artikel av Per Milberg).

Nilsson, Gunnar 1993 b: Inventerarmöte i Hamrånge 1993. VÄX  3/93, sid. 23-25 (Gstr. Många nya fynd).

Carlsson, Carl-Eric 1993: Blomvandring i Härjedalsfjällen. VÄX  3/93, sid. 26-27 (Reseberättelse).

Stridh, Bengt 1993 e: Botanikdagarna 1993 i Dalarna. VÄX  3/93, sid. 28-31 (Reseberättelse).

 

1994 – Årg. 12

Nr 1/1994

Ågren, Åke 1994 a: Höstträff i Lundnäs 1993. VÄX  1/94, sid. 6.

Nilsson, Tage 1994: Botaniska barndomsminnen. VÄX  1/94, sid. 7 (Myra, Viksjön, Hls).

Kihlström, Leif 1994: Skogsfru och ringlav funna vid Storsjön i Gästrikland. VÄX  1/94, sid. 8-9.

Ståhl, Peter 1994 a: Fynd i Gästrikland 1993. VÄX  1/94, sid. 11-21.

Delin, Anders 1994 a: Ängsruta, Thalictrum flavum, eller backruta, Thalictrum simplex? VÄX  1/94, sid. 22-27. (Artkaraktärer på plantor i odling).

Wallin, Kjell 1994: Inventeringsläget – Gästriklands flora. VÄX  1/94, sid. 28-29 (Inventerade rutor).

Ågren, Åke 1994 b: Rättelse – ny lav för Sverige! VÄX  1/94, sid. 30 (Ramonia luteola).

Ågren, Åke 1994 c: Nya lavar för Gävleborgs län. VÄX  1/94, sid. 30 (Hls: Caloplaca albolutescens, Lecidea margaritella, Fuscidea pusilla, Lecanora salicicola. Gstr: Micarea lithinella).

Delin, Anders 1994 b: Grynig gelélav, Collema subflaccidum, funnen i Hälsingland. VÄX  1/94, sid. 31-32 (Grossjöberget, Arbrå).

Petterson, Bengt 1994: Artfattig rikedom. VÄX  1/94, sid. 33 (Knärot, Färila).

Delin, Anders 1994 c: Forskningsresa i naturvårdens utmarker 1993. VÄX  1/94, sid. 34-37 (NV Hälsingland och Lillhärdal).

Larsson, Inge & Delin, Anders 1994: Rosettjungfrulin, Polygala amarella, funnen i Sibo. VÄX  1/94, sid. 38-39 (Kilafors, Hls).

Delin, Anders & Westlund, Kent 1994 d: Tandrot, Dentaria bulbifera, funnen i Hälsingland. VÄX  1/94, sid. 40-42 (Långnäsudden, Bergvik).

Hansen, Jens Ejvind 1994 a: Den fridlysta orkidén tvåblad – en sällsynthet i Järvsö. VÄX  1/94, sid. 43. (Även åtskilliga andra arter).

Ståhl, Peter 1994 b: Väktarverksamhet i Gästrikland 1993. VÄX  1/94, sid. 44-46.

Nr 2/1994

Stridh, Bengt 1994 b: GÄBS årsmöte 1994. VÄX  2/94, sid. 3-5 (Bl.a. ref. av föreläsning av Carljohan Wikström, Bispgården).

Delin, Anders 1994 e: Det fortsatta arbetet med Hälsinglands flora. VÄX  2/94, sid. 8-9.

Hansen, Carina & Jens 1994: Varglav, Letharia vulpina, i Järvsö. VÄX  2/94, sid. 11.

Delin, Anders 1994 f: Viby kulle 66 år efter Ahlner. VÄX  2/94, sid. 12-14 (Hamrånge, Gstr).

Nilsson, Gunnar 1994 a: Rosenpilört på Iggön på samma lokal i 100 år. VÄX  2/94, sid. 16-17.

Nilsson, Gunnar 1994 b: Sten Ahlners Iggölokaler. VÄX  2/94, sid.21-25.

Delin, Anders 1994 g: Vem har sett en fröplanta av asp? VÄX  2/94, sid.27-29 (Litteraturgenomgång och egna observationer).

Ståhl, Peter 1994 c: Snabba klipp på massafabriken. VÄX  2/94, sid. 30-31. (Norrsundet, ruderater).

Hansen, Jens Ejvind 1994 b: Vi är inte ensamma om finnstarr, Carex atherodes, längre! VÄX  2/94, sid. 32 (Ny lokal i Hammerdal, Jmt, Christer Pålsson).

Nr 3/1994

Stridh, Bengt 1994 c: Pricknattljus, Oenothera rubricaulis, ny art i Hälsingland. VÄX  3/94, sid. 4 (Hudiksvall 1954).

Hellström, Birgitta 1994: Sökte gullpudra – fann stor lokal med sårläka. VÄX  3/94, sid. 5 (Forsbacka).

Stridh, Bengt 1994 d: Trubbpilblad X pilblad i Ljusdal. VÄX  3/94, sid. 7-9 (Enda Sagittaria i Ljusnan?).

Delin, Anders 1994 h: Ännu ingen fröplanta av asp. VÄX  3/94, sid. 10.

Stridh, Bengt 1994 e: På upptäcktsfärd i Härjedalens kärlväxtflora. VÄX  3/94, sid. 11-14 (Jämförelser med NV Hälsinglands flora).

Stridh, Bengt 1994 f: Ängens dag på Remman. VÄX  3/94, sid. 16-18 (Antal låsbräken- och fältgentiana-plantor).

Nilsson, Gunnar 1994 c: Inventerarmöte i Gästrikland 1994. VÄX  3/94, sid. 19-21 (Kungsgården. Många fynd från fyra rutor).

Olander, Stefan 1994: Resa till nornans marker. VÄX  3/94, sid. 22-25, med två färgbilder (Fågelsjö, Hamra, Dlr).

Olsson, Kristina 1994: Ett sommarminne. VÄX  3/94, sid. 27-28 (Valbo, bl.a. tvåblad, fältgentiana, backvial, darrgräs, vildlin).

Svensson, Roger 1994: Allmogeåker. VÄX  3/94, sid. 30-33 (Upprop om insamling av frö).

Stridh, Bengt 1994 g: Kommentar allmogeåker. VÄX  3/94, sid. 33-34.

 

1995 – Årg. 13

Nr 1/1995

Bergström, Magnus 1995: Smörbollar, gyckelblomma och natt och dag i Stocksbo. VÄX  1/95 (Ovansjö, Gstr).

Norell, Bo 1995: Räkna med gulyxne. VÄX  1/95, sid. 8-9 (10 000 ex på Bultbomurarna SO Gävle).

Wedin, Olle & Delin, Anders 1995: Naturreservatet Bladmyran i Hille. VÄX  1/95, sid. 10-12 (Bl.a. slokstarr och knottblomster).

Delin, Anders 1995 b: Växter i ruta 13G4H, Bro – Hosjön – Idsjön. VÄX  1/95, sid. 13-19 (Ovansjö i Gstr. Rutlåsbräken, darrgräs, smalfräken, ask, vattenstäkra, sandviol m.m.)

Delin, Anders 1995 c: Turioner av vattenbläddra och kransslinga. VÄX  1/95, sid. 20-21 (Färgbilder av deras utveckling).

Ståhl, Peter 1995 a: Fynd i Gästrikland 1994. VÄX  1/95, sid. 22-27.

Stridh, Bengt 1995 a: Beurlings botaniska resa 1843. VÄX  1/95, sid. 28-30 (Avskrift av avsnitten om Gstr och Hls samt kommentarer).

Delin, Anders 1995 d: Liten stabil population av fjällhällebräken vid Hylströmmen. VÄX1/95, sid. 31-32 (Utveckling 1984-1994).

Ågren, Åke 1995 a: Nya lavar för Gävleborgs län. VÄX  1/95, sid. 33-34 (Collema limosum, Fuscidia arboricola, Lecidea longeconidia m.fl.).

Nr 2/1995

Stridh, Bengt 1995 b: GÄBS årsmöte 1995. VÄX  2/95, sid. 3-4 (Kort referat av föreläsning av Per Milberg).

Stridh, Bengt & Wannberg, Björn 1995 c: Registrerade artfynd från Hälsingland. VÄX  2/95, sid. 8 (Uppdelat på församlingar).

Larsson, Arnold 1995: Floran på fäbodar och fäbodrester i Bjuråker. VÄX  2/95, sid. 9-20 (Karaktäristiska arter: fältgentiana, fjälltimotej, rödblära och blåsuga).

Wallin, Kjell 1995: Gästriklands flora – inventeringsläge. VÄX  2/95, sid. 24-25.

Ståhl, Peter 1995 b: Förhandstitt i Gästriklands flora. VÄX  2/95, sid. 28-30 (Exempel: strandklo, bunkestarr, svärdslilja).

Hellström, Birgitta 1995 a: Floraväktarverksamheten i Gästrikland 1994. VÄX  2/95, sid. 31-34 (Topplåsbräken, rutlåsbräken, stor låsbräken, ängsklint, glesgröe, skogskorn, knölvial, gulyxne, knottblomster, sumpviol, elfenbenslav, blylav, hållav, ringlav, jättelav).

Ågren, Åke 1995 b: Nya lavar för Sverige. VÄX  2/95, sid. 35 (Absconditella pauzilla, strigula stigmatella och Porpidea grisea).

Ågren, Åke 1995 c: Nya lavar för Hälsingland. VÄX  2/95, sid. 36 (Bacidia abstinens, Caloplaca obscurella och Lecidella laureri).

Ågren, Åke 1995 d: Nya lavar för Gästrikland. VÄX  2/95,sid. 36 (Lecidella laureri & Lecidella flavosorediata).

Risberg, Barbro 1995 a: Några växtfynd i Hofors – Torsåker 1993-94. VÄX  2/95, sid. 37-39 (Bl.a stor låsbräken, skogsfru, lundtrav, klasefibbla och brudbröd).

Stridh, Bengt & Ståhl, Peter 1995 c: Art- och biotopbevarande i skogen, med utgångspunkt från Gävleborgs län. VÄX  2/95, sid. 40-42 (Recension av handbok utgiven av skogsvårdsstyrelsen).

Nr 3/1995

Hellström, Birgitta 1995 b: Paddfoten lever! VÄX  3/95, sid. 4 (Gysinge bruk).

Risberg, Barbro 1995 b: Fynd i Torsåker socken 1995. VÄX  3/95, sid. 5 (Skogsknipprot, stor låsbräken, mandelblomma, ängsgentiana m.fl.).

Stridh, Bengt 1995 d: Några Hälsinge-fynd 1995. VÄX  3/95, sid. 8-9 (Pricknattljus, rödtoppa m.m.).

Jonsson, Birger 1995: Ryl efter Kubbovägen. VÄX  3/95, sid. 10 (S om Gävle).

Ståhl, Peter 1995 c: Utbredningskartor för gräsull, hönsbär, gullpudra och mjölon. VÄX  3/95, sid. 12-13.

Delin, Anders 1995 e: Forskningsresa i Naturvårdens Utmarker 1995. VÄX  3/95, sid. 14-23 (Åsele).

Ståhl, Peter 1995 d: Lyckad luftlandsättning av asp. VÄX  3/95, sid. 25-26, med färgbild (Fröplantor, Gävle).

Risberg, Barbro 1995 c: Mossor och rött gräs. VÄX  3/95, sid. 27 (Timjan, sedumarter m.m. planterade av Vägverket).

Stridh, Bengt 1995 e: GPS – för Norrlandsbotanisten !? VÄX  3/95, sid. 28.

Stridh, Bengt 1995 f: The surf is up folks. VÄX  3/95, sid. 35-38 (Med förteckning över värdefulla internetadresser med botaniskt innehåll).

 

1996 – Årg. 14

Nr 1/1996

Delin, Anders 1996 a: Komplettera Hälsingeflorans databas!  VÄX  1/96, sid. 4-5.

Ståhl, Peter 1996 a: Årets fynd i Gästrikland 1995. VÄX  1/96, sid. 6-12.

Read, Gill 1996: The Calypso orchid. VÄX  1/96, sid. 14 (Utdrag ur den engelska tidskriften Wild Flower Magazine, norna).

Ågren, Åke 1996 a: Gävleborgs artrikaste ruta. VÄX  1/96, sid. 15-16 (Söderhamns tätort, 617 arter av kärlväxter).

Nilsson, Gunnar 1996 a: Gästriklands flora – inventeringsläge. VÄX  1/96, sid. 17-20.

Delin, Anders 1996 b: Lövbinda och andra brantväxter i Hälsingland. VÄX  1/96, sid. 21-25.

Ågren, Åke 1996 b: Finns de sånna dänne? … En inventerare minns. VÄX  1/96, sid. 26 (Lustiga episoder).

Stridh, Bengt 1996 a: Hotade och sällsynta växter i Dalarna. VÄX  1/96, sid. 27-29 (Recension och jämförelser med X län).

Nr 2/1996

Nilsson, Gunnar 1996 b: GÄBS årsmöte 1996. VÄX  2/96, sid. 3-4.

Hellström, Birgitta 1996 a: Floraväkteri i Gästrikland 1995. VÄX  2/96, sid. 8-10. (Topplåsbräken, rutlåsbräken, stor låsbräken, ängsklint, glesgröe, skogskorn, gulyxne, knottblomster, sumpviol, ringlav, hållav, aspfjädermossa, asptagging, kristallticka).

Stridh, Bengt 1996 b: Foraväkteri i Hälsingland 1995. VÄX  2/96, sid. 11-18.

Delin, Anders 1996 c: Långängarna vid Storsjön i Gästrikland. Aspskog med ökande naturvärden. VÄX  2/96, sid. 19-24 (Kärlväxter och kryptogamer, bl.a. aspfjädermossa).

Lennström, Ove 1996: Kommer bilar och skogsgödsling att äta upp våra matsvampar? VÄX  2/96, sid. 25-27.

Ljung, Thomas 1996: Inventering av artrika vägkanter i X län. VÄX  2/96, sid. 28-38 (Allmän beskrivning samt ett antal utvalda exempel med utvalda hotarter).

Ågren, Åke 1996 c: Nya lavar för Hälsingland igen! VÄX  2/96, sid. 39-40 (Lecanora aitema, Rimularia intercedens, Fuscidea ecensa, Varicellaria rhodocarpa, Pertusaria papillaris, Pertusaria pseudocorallina och Biatora sphaeroidiza).

Ågren, Åke 1996 d: Gulsporre-peloria och rankspenat. VÄX  2/1996, sid. 41.

Olander, Stefan 1996: Djupsjön – Römmaberget. VÄX  2/96, sid. 42-43 (Gammelskog i Hanebo med lappticka, aspgelélav m.m.).

Nr 3/1996

Ståhl, Peter 1996 b: Gunnar Eriksson i vårat minne. VÄX  3/96, sid. 3-4 (Hästbo, Gästrikland, grusviva, backskafting, tulkört, luden johannesört, granbräken och ängsklint).

Norell, Bo 1996: Bangårdsfloran vid Järnvägsmuséet. VÄX  3/96, sid. 5-7 (Gävle, fältkrassing, grådådra, toppjungfrulin m.m.).

Ågren, Åke 1996 e: Fynd i Söderhamnstrakten. VÄX  3/96, sid. 9 (Brudsporre, mossnycklar m.m.).

Hellström, Birgitta 1996 b: Floraväktare med flyt. VÄX  3/96, sid. 10-12 (Gästriklands största knottblomsterlokal m.m.).

Nilsson, Gunnar 1996 c: Gästriklands flora, senaste nytt. VÄX  3/96, sid. 13 (Statistik över inventeringsaktiviteten).

Ågren, Åke 1996 f: Floraväktardag i Söderhamnstrakten. VÄX  3/96, sid. 16-17 (Knippnejlika, ängsgentiana, granbräken, sötgräs, darrgräs m.m.).

Delin, Anders 1996 d: Ryl i Gävleborgs län. VÄX  3/96, sid. 18-28, med färgbilder.

Stridh, Bengt 1996 c: Ny litteratur. VÄX  3/96, sid. 29-32 (Bl.a. ”Grunda vegetationsklädda havsfjärdar i Gävleborg”).

 

1997 – Årg. 15

Nr 1/1997

Delin, Anders 1997 a: Åttersta 17:2 i Ovansjö, Sandvikens k:n, gammelskog med stora naturvärden. VÄX  1/97, sid. 4-8 (415-årig gran, lundbräken, Dryopteris dilatata, myskmåra, grön sköldmossa, fläckporing m.m.).

Ågren, Åke 1997 a: Nya lavar för Hälsingland och Gästrikland. VÄX  1/97, sid. 9-10 (Hls: Pleopsidium chlorophanum, Psilolechia clavulifera, Rinodina plana, Micarea erratica, Ochrolechia arborea, Porina aenea, Chaenothecopsis subparoica och Ch. nigra. Gstr: Fuscidia recensa).

Lennström, Ove 1997 a: Västanhede, betesmark i försvinnande? VÄX  1/97, sid. 11-13 (Scharlakansvaxskivling, grålila vaxskivling och sexton andra ängssvampar).

Ågren, Åke 1997 b: Lungrot. VÄX  1/97, sid. 15 (Vedtjära, Söderala).

Nilsson, Gunnar 1997: Gästriklands flora – inventeringsläget. VÄX  1/97, sid. 16-17.

Hansson, Peter 1997: En höstdag på havsbotten. VÄX  1/97, sid. 18-19 (Skommaren, Gstr, skruvnating, Ruppia cirrhosa m.m.).

Ståhl, Peter 1997 a: Årets fynd i Gästrikland 1996. VÄX  1/97, sid. 20-25 (Honungsfacelia, stor femfingerört, sötbjörnbär nya för Gstr, samt rutlåsbräken och stor låsbräken m.m.).

Nr 2/1997

Stridh, Bengt 1997 a: Vilda växter som mat och medicin. VÄX  2/97, sid. 3-5 (Referat av Stefan Källmans föredrag).

Hellström, Birgitta 1997 a: Floraväkteri i Gästrikland 1996. VÄX  2/97, sid. 11-18 (Knottblomster, topplåsbräken, rutlåsbräken, stor låsbräken, ängsklint, knölvial, gulyxne, sumpviol, skogskorn, hjärtstilla, idegran, stor vaxlav, elfenbenslav, jättelav, stiftgelélav, grynig gelélav, blylav, ringlav, grynlav, hållav, aspfjädermossa, blackticka, gräddticka, ostticka, havsslinke, hårsträfse).

Hellström, Birgitta 1997 b: Idegran, Taxus baccata, i Gästrikland. VÄX  2/97, sid. 19-20 (Skandiaåsen, Kubbo, Gävle, ökande tendens).

Aronsson, Mora 1997: Floraväktarna fyller 10 år. VÄX  2/97, sid. 20-21.

Ståhl, Peter 1997 b: Studier i en slåtteräng. VÄX  2/97, sid. 23-30 med flera färgbilder (Hade, 5 års slåtter, provrutor, hartmansstarr).

Stridh, Bengt 1997 b: Remman – lyckad ängshävd. VÄX  2/97, sid. 31-32 (9 år, fältgentiana, brudsporre).

Stridh, Bengt 1997 c: Nytt på ”webben”. VÄX  2/97, sid. 35 (Adresser till hemsidor).

Stridh, Bengt 1997 d: Ahlners Iggöflora. VÄX  2/97, sid. 36 (Recension).

Ståhl, Peter 1997 c: Fem träd och en lök. VÄX  2/97, sid. 38-39 (Utbredningskartor för ask, alm, lind, klibbal, gråal och backlök i Gästrikland).

Nr 3/1997

Norell, Bo 1997: Sötgräs – första fyndet i Gästrikland. VÄX  3/97, sid. 4 (Jädraås, Svartbäcken, 14G0F).

Delin, Anders och Skogh, Lotta 1997 b: Kustarun på Gävle-Sandvikens flygfält. VÄX  3/97, sid. 5-10 (Enda inlandslokal i Gstr).

Delin, Anders 1997 c: Oviss framtid för den rara ladlaven. VÄX  3/97, sid. 11-12 (Offsjömuren, Järbo).

Larsson, Arnold 1997: Trift – andra fyndet i Hälsingland. VÄX  3/97, sid. 13 (Duvnäs, Delsbo).

Ågren, Åke 1997 c: Nya lavar för Hälsingland. VÄX  3/97, sid. 15-16 (Lecania rabenhorstii, Lepraria caesioalba, Micarea botryoides, Dimerella lutea, scoliciosporum sarothamni, Rhizocarpon copelandii, Bacidia laurocerasi).

Andreasson, Peter 1997: Nya lokaler för hållav i Gästrikland. VÄX  3/97, sid. 17-19 (Strax V om Hyttön, många andra arter också nämnda).

Stridh, Bengt 1997 e: Slåtter på Remman 1997. VÄX  3/97, sid. 19 (Ljusdal. Fältgentiana, brudsporre och låsbräken).

Kellner, Olle 1997: Ringlav och varglav övervakas. VÄX  3/97, sid. 22-27 (Hälsingland och Gästrikland, 12 lokaler för ringlav, 20 för varglav).

Hellström, Birgitta 1997 c: Styv fingerört – fynd på kulturmark. VÄX  3/97, sid. 28 (Storvik).

 

1998 – Årg. 16

Nr 1/1998

Lennström, Ove 1998 a: GÄBS höstmöte 1997. VÄX  1/98, sid. 4-5.

Ståhl, Peter 1998 a: Gästriklands Flora – 3 år kvar!  VÄX  1/98, sid. 6-7 (Lägesrapport).

Delin, Anders 1998 a: Rudolf Wallenius, skoglig naturvårdare. VÄX  1/98, sid. 8-12 (Ovansjö kronopark, Sandviken, tre reservats historia).

Ståhl, Peter 1998 b: Växter som saknas eller den negativa utbredningskartan. VÄX  1/98, sid. 13-15 (Backskärvfrö, åkervädd, tibast, kärrfibbla, vårärt, klotstarr, kärrspira och löktåg i Gstr).

Lennström, Ove 1998 b: Boletus luridus lurar i Gävle stadsträdgård. VÄX  1/98, sid. 16-19 (Eldsopp).

Lennström, Ove: Färgbild på eldsopp på mittuppslaget.

Ståhl, Peter 1998 c: Årets fynd i Gästrikland 1997. VÄX  1/98, sid. 20-23 (Fjällsippa, pimpinell, skruvnating och sötgräs nya för Gstr, samt björnbrodd, hundtunga, styv fingerört m.m.).

Delin, Anders 1998 b: En botaniskt märklig ravin i Ramsjö. VÄX  1/98, sid. 25-28 (Trådbrosklav och saffranslav m.m.).

Nr 2/1998

Delin, Anders 1998 c: Aspen – herre på täppan. VÄX  2/98, sid. 9-11 (I konkurrens med gran).

Hellström, Birgitta 1998: Floraväkteri i Gästrikland 1997. VÄX  2/98, sid. 12-24 (Knottblomster, topplåsbräken, rutlåsbräken, stor låsbräken, ängsklint, knölvial, gulyxne, sumpviol, sötgräs, spåtistel, skogsfru, skogssvingel, skogskorn, korndådra, blåmålla, vaxnycklar, svinrot, aspfjädermossa, strandskinnlav, stiftgelélav,grynig gelélav, blylav, ringlav,  gråblå skinnlav, hållav, asptagging, violett fingersvamp, taigatagging).

Ågren, Åke: Färgbilder på skogsnycklar av två olika typer på mittuppslaget.

Ågren, Åke 1998 a: Rapport från Söderhamn 1997. VÄX 2/98, sid. 25-28 med två bilder (Ryl, stortimjan m. fl. kärlväxter).

Stridh, Bengt 1998 a: Vårspana efter sanddraba! VÄX  2/98, sid. 29-30 (Förteckning över lokaler i Hls och Gstr).

Delin, Anders 1998 d: Österbergsmurens naturreservat i Ovansjö, artrik gammelskog. VÄX  2/98, sid. 32-40 (Kärlväxter, mossor, lavar, svampar).

Ståhl, Peter 1998 d: Samla växter till Gästriklands flora. VÄX  2/98, sid. 41 (Angelägna arter listade).

Nordin, Anders 1998: Leptogium cyanescens vid Testeboån. VÄX  2/98, sid. 42-44 (Blågrå skinnlav, 5 lokaler).

Ågren, Åke 1998 b: Lavparasiter. VÄX  2/98, sid. 45-46 (Tolv svamparter på skorplavar. Söderhamn).

Stridh, Bengt 1998 b: Den virtuella floran. VÄX  2/98, sid. 47 (Naturhistoriska Riksmuseet på Internet).

Nr 3/1998

Wannberg, Björn & Stridh, Bengt 1998: Atlas till Hälsingefloran inom synhåll. VÄX  3/98, sid. 4-5. (Hälsingflorainventeringen redovisas i utbredningskartor).

Ågren, Åke 1998 c: Buskviol Viola hirta ny för Hälsingland. VÄX 3/98, sid. 6.

Delin, Anders 1998 e: Botanik som naturvårdande kraft. VÄX 3/98, sid. 7-9.

Stridh, Bengt 1998 c: Remman slåtter 1998. VÄX 3/98, sid. 10 (Statistik för fältgentiana, brudsporre och låsbräken under tolv år).

Wannberg, Björn 1998: Strandklo i Alfta – några år senare. VÄX 3/98, sid. 11 (Ökning av troligen sent inkommen art).

Delin, Anders 1998 f: Ny lokal för sötgräs i Hälsingland. VÄX 3/98, sid. 12-13 (Skog, Skidtjärnsberget).

Delin, Anders 1998 g: Grossjöberget har blivit naturreservat. VÄX 3/98, sid. 14-16 (Historik, skyddsvärda arter).

Ågren, Åke 1998 d: Nya lavar för Hälsingland. VÄX 3/98, sid. 17 (Acarospora nitrophila, Caloplaca ammiospila, Hypocenomyce caradocensis, Megalaria grossa, Rhizocarpon subgeminatum).

Ersare, Gunnar 1998: Ny mossa för Hälsingland i förbifarten. VÄX 3/98, sid. 18-19 (Näckfickmossa Fissidens gymnandrus i Los, Uttertjärnsbäcken).

Bergström, Magnus 1998: Värnabackarna – det sista odlingslandskapet i Hofors församling. VÄX 3/98, sid. 20-26 (Dagens vegetation, landskapshistorik, naturvärden, framtid. Tandrot, darrgräs, klasefibbla).

Norell, Bo 1998 a: Krusnate, återfynd i Gästrikland. VÄX 3/98, sid. 27 (Tyttbo, Färnebofjärden).

Norell, Bo 1998 b: Bågsäv, ny för Gästrikland. VÄX 3/98, sid. 28-29 (Ängsön, Färnebofjärden).

Sjölin, Lars 1998: Fynd av svinamarant i Gästrikland. VÄX 3/98, sid. 30 (Gävle, Stigslund).

Erickson, Per-Olof, 1998: När löven faller. VÄX 3/98, sid. 31 (Näringsåtervinning, färgförändring).

Nilsson, Gunnar 1998: Bondens flora av Jonas Lundin och Peter Ståhl, Recension. VÄX 3/98, sid. 32.

Stridh, Bengt 1998: Tankar vid en GPS. VÄX 3/98, sid. 33 (Test av prestanda).

 

1999 – Årg. 17

Nr 1/1999

Delin, Anders 1999 a: Vattendomstolen säger ja till utbyggnad i Svågan. VÄX  1/99, sid. 6-7 (Skånsjöns och Digeröns kraftverk, Bjuråker, ringlav, haldanenmossa, kurragömmamossa, timmerskapania m.m.).

Ågren, Åke 1999 a: Nya lavar för Hälsingland. VÄX  1/99, sid. 8 (Buellia arborea, Biatora gyrophorica, Lichenothelia scopularis, Pleurosticta acetabulon, Rhinodina sophodes, Strigula stigmatella, Bacidia laurocerasi, Megaspora verrucosa).

Delin, Anders 1999 b: Fröpåsbotanik eller naturvårdsbotanik? VÄX  1/99, sid. 9-11.

Ågren, Åke 1999 b: Rart i Söderhamnstrakten 1998. VÄX  1/99, sid. 12-13 (Sumpnycklar, Natt och Dag, långnate, m.m.).

Ståhl, Peter 1999 a: Årets fynd i Gästrikland 1998. VÄX  1/99, sid. 15-20 (Bågsäv, luddros, smörbollar och sumpbläddra nya för Gstr. Krusnate, styv fingerört och mycket mer).

Delin, Anders 1999 c: Var rädd om gamla träd!  VÄX  1/99, sid. 21-24 (Substrat för många sällsynta och hotade kryptogamer).

Hellström, Birgitta 1999 a: Gästriklands nattljusarter, eller vad en cykeltur kan ge. VÄX  1/99, sid. 25-27 (Nyfynd och äldre herbariematerial).

Lennström, Ove 1999: Tänk om Linné finge vara mé. VÄX  1/99, sid. 28-30 (Kåseri kring taxonomi byggd på DNA-analys enligt Chase & Bremer).

Delin, Anders 1999 d: Alla nyckelbiotoper måste bevaras! VÄX  1/99, sid. 31-33 (Debattinlägg mot Länsjägmästarna i de nordliga länen).

Hellström, Birgitta 1999 b: Gulhö, Parentucellia viscosa, funnen i Gästrikland. VÄX  1/99, sid. 34-36 (Storvik, riksväg 80).

Delin, Anders 1999 e: Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker, Dorotea, 1998. VÄX  1/99, sid. 37-44 (Sju lokaler. Kärlväxter, mossor, lavar och svampar samt ett och annat djur).

Nr 2/1999

Sättlin, Bengt 1999: Aspfjädermossa, Neckera pennata, i Lindefallet, Hälsingland. VÄX  2/99, sid. 8-11 (Förekomsten uppmätt och räknad).

Höjer, Johan 1999: Inventera din tomt i sommar! VÄX  2/99, sid. 12-13 (Furuvik, Gstr, Trådfräken, tvåblad m.m.).

Larsson, Arnold 1999: Knappnålslavar i Bjuråker. VÄX  2/99, sid. 14-19 (Chaenotheca laevigata, Cybebe gracilenta, Cyphelium karelicum m.m.).

Hellström, Birgitta 1999 c: Floraväkteri i Gästrikland 1998. VÄX  2/99, sid. 20-26 (Knottblomster, topplåsbräken, rutlåsbräken, stor låsbräken, ängsklint, knölvial, gulyxne, bågsäv, sumpviol, parkmåra, skogsfru, skogssvingel, skogskorn, korndådra, korskovall, svinrot, aspfjädermossa, stiftgelélav, gråblå skinnlav, ostticka).

Stridh, Bengt 1999 a: Grått saltgräs vid vägkanter. VÄX  2/99, sid. 27 (Hls,  ökande).

Stridh, Bengt 1999 b: Floraväkteri i Hälsingland 1998. VÄX  2/99, sid. 28-31 (Kärlväxter).

Ågren, Åke 1999 c: Fröpåsbotanik. VÄX  2/99, sid. 32 (Smultronmålla, bovete och sibiriskt bovete i Hls).

Nr 3/1999

Lundin Jonas: Färgbild av gammaldags odlingslandskap på framsidan. VÄX  3/99

Delin Anders, 1999 f: Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 1999 i Ytterhogdal. VÄX  3/99, sid. 4-18 (Tio skogar, 1700 hektar, 28 rödlistade arter i kategori 1-3).

Bertilsson, Anders & Carlsson, Roland 1999: Daggkåpor i Hälsingland – iakttagelser om utbredning och ståndorter. VÄX  3/99, sid. 19-31 (66 lokaler, 15 arter).

Bertilsson, Anders: Svartvita bilder av 4 daggkåpearter på mittuppslaget.

Erickson, Per-Olof 1999: Inventering av gamla grova lövträd. VÄX  3/99, sid 32 (Upprop, Gävle).

Hellström, Birgitta 1999 d: Inte bara ”skräp” på soptippar. VÄX  3/99, sid. 33 (Grusnejlika, Forsbacka).

Andreasson, Peter 1999: Stamkvastmossa funnen i länet! VÄX  3/99, sid. 34 (Dicranum viride, Kakängssundet, Gstr).

Lundin, Jonas: Färgbild av ängsnejlika, grönknavel, kattfot, bockrot och rödven på baksidan.