Gävleborgs Botaniska Sällskap

Generalregister 2000 – 2009

Generalregister för VÄX 2000 – 2009

2000 – Årg. 18

Nr 1/2000

Lundin, Jonas: Färgbild, vy av beteslandskap vid våtmark.

Delin, Anders 2000 a: Kungsbergets natur. VÄX 1/00, sid. 4-8 (Järbo, Gstr, Kärlväxter, mossor, lavar och svampar).

Ågren, Åke 2000 a: Nya kärlväxter för Hälsingland. VÄX  1/00, sid. 9  (Stenkrassing, alvararv, skruvnating,  spädnate, vit kattost, ängstoppklocka).

Ersare, Gunnar 2000 a: Stor björnmossa – Hälsinglands landskapsmossa. VÄX  1/00, sid. 10-12 (Beskrivning av denna och av taigabjörnmossa).

Delin, Anders 2000 b: Silverlav – kulturskatt. VÄX  1/00, sid. 13-15 (På askar i gårdsmiljöer i Gstr).

Ågren, Åke 2000 b: Rapport från Söderhamn. VÄX  1/00, sid. 17 (Blekbläddra, grodmöja m.m.).

Ersare, Gunnar 2000 b: Rättelse, Florkölens mossor.  VÄX  1/00, sid. 18. (Hygrohypnum alpestre i st. f. eugyrium).

Delin, Anders: Färgbild av silverlav på baksidan.

 

Nr 2/2000

Hellström, Birgitta 2000: Floraväkteri i Gästrikland 1999. VÄX 2/00, sid. 8-17 (Knottblomster, topplåsbräken, rutlåsbräken, stor låsbräken, ängsklint, glesgröe, grusnejlika, esparsett, svedjenäva, skogsfru, skogskorn, korndådra, hjärtstilla, korskovall, svinrot, idegran, stamkvastmossa, hårklomossa, aspfjädermossa, timmerskapania, elfenbenslav, grynig gelélav, ringlav, hållav, asptagging, lappticka, rosenfingersvamp, huvudlik svampklubba, gropticka).

Delin, Anders 2000 c: Stora Bolleberget i Bollnäs – klassisk lokal för fjällbräcka Saxifraga nivalis – ny lokal för smalskaftslav Cybebe gracilenta. VÄX 2/00, sid. 18-20 (Kärlväxter, mossor, lavar och svampar).

Delin, Anders: Färgbilder på fjällbräcka, mossklubba och liten kandelabersvamp på mittarket.

Sjöberg, Göran: Färgbilder på Roland Moberg i Burserherbariet i Fytoteket i Uppsala, på mittarket.

Berglund, Berit 2000: Uppsalaresa 25/3 till det Nya Fytoteket. VÄX 2/00, sid. 25-28.

Ersare, Gunnar 2000 c: Palmmossa Climacium dendroides – Gästriklands landskapsmossa. VÄX 2/00, sid. 30.

Delin, Anders 2000 d: Clavicorona cristata (Kaufmann) Doty funnen i Hälsingland. VÄX 2/00, sid. 31-33.

Delin, Anders 2000 e: Mossklubba Eochronartium muscicola i Ulvtorp, Ockelbo. VÄX 2/00, sid. 34.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Ändring av föreskrifter om fridlysning i Gävleborgs län, 3 april 2000, VÄX 2/00, sid. 35-36.

Johansson, Maj 2000: Sätergentiana funnen i Gåssjö. VÄX 2/00, sid. 36.

Delin, Anders 2000 f: Flora Nordica, volym 1, anmälan. VÄX 2/00, sid. 37.

Delin, Anders 2000 g: Flora Nordica välkomnas av amatörbotanisten. Anförande vid KVA 6 mars 2000. VÄX 2/00, sid. 38-39.

 

Nr 3/2000

Lundin, Jonas: Färgbild, vy från slåttermark nära gården, på framsidan.

Engvall, Karin och Westlund, Kent 2000: Projekt Stugubacken i Hanebo. VÄX 3/00, sid 4-5. (Återskapande av odlingsmark på skogen. Bl.a. grönkulla, blåsuga, styvmorsviol).

Delin, Anders, Hedkvist, Gunni, Hellström, Birgitta, Lennström, Ove och Norell, Bo 2000: Mellanskog köpte virke från planerat naturreservat. VÄX 3/00, sid. 6-7. (Svämskog med asp vid Fängsjön, Österfärnebo. Strandskinnlav Leptogium rivulare).

Ågren, Åke 2000 c: Stor vattenmåra – ny för Hälsingland. VÄX 3/00, sid. 7. (Trönö, Storsjön).

Lennström, Ove 2000: Myxomyceter – Växter eller djur? VÄX 3/00, sid. 8-12. (Livscykel. Exempel på arter).

Delin, Anders 2000 h: Rönnäs i Freluga, Bollnäs – fågellokal med botaniska värden. VÄX 3/00, sid. 13-14. (Dvärgtufs, kandelabersvmp, stor aspticka, slanklav, mossklubba).

Erickson, Per-Olof 2000: Slåtter på Storåkersbacken. VÄX 3/00, sid. 15. (Iggön, fältgentiana).

Ågren, Åke, 2000 d: Artrikt dike i Hälsingland. VÄX 3/00, sid. 16. (Söderhamn, Blötängarna: Brunskära, nickskära, hästskräppa, tiggarranunkel, gökblomster, stor igelknopp, mm).

Ågren, Åke 2000 e: Artrikt dike i Gästrikland – radgräs ny för landskapet. VÄX 3/00, sid.17. (Hamrånge).

Delin, Anders 2000 i: Äldre produktionsskogar innehåller fler rödlistade lavarter. Anmälan av Ulrika Nordins 20-poängsarbete. VÄX 3/00, sid. 19-20. (Sju rödlistade epifytiska lavarter i de äldsta bestånden, en i de yngsta).

Delin, Anders: Färgbilder på brunpudrad nållav, taigaskinn, vitmosslav och vy från Vallmyrknula, Dorotea, på mittarket.

Delin, Anders 2000 j: Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2000. VÄX 3/00, sid. 22-28. (Dorotea)

Ågren, Åke 2000 f: Vattenpest Elodea canadensis ny för Söderhamns kommun. VÄX 3/00, sid. 29.

Delin, Anders: Färgbild på monsturös Karl Johan på baksidan.

 

2001 – Årg. 19

Nr 1/2001

Lundin, Jonas: Färgbild, vy från Blodmyran, på framsidan.

Ståhl, Peter 2001 a: Välkomna till Botanikdagarna i Gästrikland. VÄX 1/01, sid. 4. (Exkursionsplan).

Delin, Anders 2001 a: Rönn skjuter inte rotskott. VÄX 1/01, sid. 6-9. (Observationer av rönnens biologi).

Gustavsson, Nicklas 2001: Exkursion till Båtfors naturreservat. VÄX 1/01, sid. 10-12. (Rapport från lavkurs med Svante Hultengren 9-10 sept. 2000. Båtforstorpet, Skrammelholmen, Norra Kvarnön, Harön. Även några kärlväxter, en mossa och ett par svampar).

Sättlin, Bengt 2001 a: Nya lokaler för aspfjädermossa i Hälsingland. VÄX 1/01, sid. 12. (7 nya lokaler).

Sättlin, Bengt 2001 b: Dags att bilda Asptaggingens vänner? VÄX 1/01, sid. 14. (9 av 13 svenska fynd är i Gävleborgs län).

Delin, Anders 2001 b: Chris Preston, Potamogeton och ”Blommornas dag”. Referat från Svenska Botaniska Föreningens Föreningskonferens 21-22 oktober 2000. VÄX 1/01, sid. 15-17.

Ståhl, Peter 2001 b: Gästriklands Flora – just nu. VÄX 1/01, sid. 18-21. (Kustinventeringen 1999. Fina fynd: Grådraba, bolmört, fältkrassing, hjärtstilla, grusbräcka, glesgröe, mjuknäva).

Ståhl, Peter: Färgkartor över inventeringsläget i Gästrikland på mittuppslaget.

Delin, Anders 2001 c: Signalarter – bokrecension. VÄX 1/01, sid. 24-26. (Johan Nitares och Skogsstyrelsens bok).

Hellström, Birgitta 2001 a: Inventering av mosippor i Gästrikland. VÄX 1/01, sid. 27-29. (Plan).

Delin, Anders 2001 d: Florainventering och trädgårdsodling – konflikt eller samverkan? VÄX 1/01, sid. 30-32. (Införda och förvildade arter. Odla för att lära känna).

Delin, Anders, Edman, Malte och Ersare, Gunnar 2001: Jon-Jonsberget i Hamrånge, grönstensberg med rik flora. VÄX 1/01, sid. 34-39. (Markanvändning, kärlväxtflora, mossflora, lavar och svampar. Torrbackflora med harklöver, duvvicker, harmynta, backglim. Rundfjädermossa, trädporella, stor baronmossa, enlav).

Ersare, Gunnar och Stridh, Bengt 2001: Om att stoppa enfalden och rädda mångfalden. VÄX 1/01, sid. 40-41. (Fridlysta lummerarter).

Sättlin, Bengt 2001 c: Kromporing Perenniporia tenuis var pulchella ny för Gävleborgs län. VÄX 1/01, sid. 42-43. (Enånger, mellan Grängsjö och Nianfors).

Delin, Anders: Färgbild på uppgrävda rönnplantor på baksidan

Sättlin, Bengt: Färgbild på kromporing på baksidan.

 

Nr 2/2001

Lundin, Jonas: Färgbild på knärot på framsidan.

Ågren, Åke 2001 a: Rapport från GÄBS årsmöte 2001. VÄX 2/01, sid. 3. (Bl.a. referat av Leif Kihlströms föreläsning om Flora och Fauna i Storsjöområdet).

Ågren, Åke 2001 b: Rättelse om Bacidia, lavfynd. VÄX 2/01, sid. 7 (Bacidia abstinens ombestämd till B. subincompta).

Hellström, Birgitta 2001 b: Floraväkteri i Gästrikland 2000. VÄX 2/01, sid. 9-17. (Rutlåsbräken, ängsklint, parkmåra, blårapunkel, topplåsbräken, ryl, fältgentiana, glesgröe, knölvial, gulyxne, knottblomster, mosippa, stor låsbräken, svedjenäva, grusnejlika, skogsfru, svinrot, aspfjädermossa, rundfjädermossa, strandskinnlav, ringlav, stiftgelélav, flikig skinnlav).

Jonsson, Fredrik och Nordin, Ulrika 2001 a: Floristiska notiser från Ysbergets-Laxtjärnsbergets naturreservat. VÄX 2/01, sid. 18-19. (Broktagel, grynig gelélav, västlig njurlav, aspfjädermossa). Färgbild på broktagel.

Lennström, Ove 2001: Brunsporiga mykorrhizabildande taggsvampar och deras eventuella förekomst i södra Gästriklands kalklandskap. VÄX 2/01, sid. 22. (Korktaggsvampar, Hydnellum och fjälltaggsvampar, Sarcodon).

Delin, Anders 2001 e: Floran i Åmot och skogarna i nordost. VÄX 2/01, sid. 23-26. (Åkerbär, tysk fingerört, bergklint, ullört, gråbinka, vårveronika, stånds mm).

Jonsson, Fredrik och Nordin, Ulrika 2001 b: Sveriges sydligaste lokal för liten aspgelélav Collema curtisporum. VÄX 2/01, sid. 27. (Ovanåker, Grytaberget. Även blek örnlav och solfjäderlav). Färgbild på blek örnlav och solfjäderslav.

Jonsson, Fredrik 2001 c: Bacidia arnoldiana ny för Hälsingland. VÄX 2/01, sid. 28. (Voxna, Kallbergsån).

Jonsson, Fredrik 2001 d: Slät lönnlav Bacidia fraxinea funnen i Hälsingland. VÄX 2/01, sid. 28. (Enånger, Tjännåsen).

Delin, Anders 2001 f: Den gryniga gelélavens habitat i Hälsingland och Gästrikland. VÄX 2/01, sid. 29-37. (Dels gammelskog, dels gamla träd i kulturmark).

Jonsson, Fredrik: Färgbilder på aspfjädermossa och västlig njurlav på baksidan.

 

Nr 3/2001

Lundin, Jonas: Färgbild, vy från Hedesundafjärden på framsidan.

Hedwall, Pär och Ågren, Åke 2001 a: Glesstånds ny art för Gästrikland. VÄX 3/01, sid. 4. (Axmar).

Hellström, Birgitta 2001 c: Oväntat fynd av kambräken. VÄX 3/01, sid. 5. (Torsåker, enda aktuella lokalen).

Johansson, Maj och Stridh, Bengt 2001: Slåtter på Remman. VÄX 3/01, sid. 6-7. (Ljusdal. Fältgentianans utveckling, brudsporrar, låsbräken).

Delin, Anders 2001 g: Åtgärdsprogram för liten kandelabersvamp. VÄX 3/01, sid. 8-10 (Tallurskogens utplundring, bristen på gammal död tallved, svamparter beroende av sådan).

Hedwall, Pär och Ågren, Åke 2001 b: Inventering i Lingbo. VÄX 3/01, sid. 11. (Väddklint).

Ågren, Åke 2001 c: Finsk fingerört ny för Söderhamns kommun. VÄX 3/01, sid. 14. (Långtå sopstation).

Lönnell, Niklas 2001: Mossornas Vänner exkursion runt Gävle 18-19 september 1999. VÄX 3/01, sid. 15-22. (Stamkvastmossa, aspfjädermossa, timmerskapania, käppkrokmossa, kärrmörkia, hårklomossa m.m.).

Johansson, Maj 2001: Bäckeskogsvallen. En låsbräkenlokal i Hälsingeskogen. VÄX 3/01, sid. 26-27. (Statistik 1984-2000 över topp-, rut- och höstlåsbräken).

Delin, Anders 2001 h: Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2001. VÄX 3/01, sid. 28-38. (Härjedalen, Storporig brandticka, kritporing, rasp-dvärgbågmossa, trådbrosklav m.m.)

 

2002 – Årg. 20

Nr 1/2002

Lundin, Jonas: Färgbild, vy från Åsudden, Hedesunda, på framsidan

Delin, Anders 2002 a: Nye redaktören har ordet. VÄX 1/02, sid. 5-6 (Om tidskriftens ändamål och möjliga utveckling).

Delin, Anders 2002 b: Gamla träd – mångfaldens träd. Referat av Svenska Botaniska Föreningens föreningskonferens 13-14 okt. 2001. VÄX 1/02. (Svante Hultengren, Johan Nitare, Henrik Weibull, Mats Jonsell, Olle Höjer).

Ågren, Åke 2002 a: Icke uppmärksammade lavfynd i Hälsingland. VÄX 1/02, sid. 14. (Brister i Nordic Lichen Flora och Rödlistade lavar i Sverige i fråga om arters utbredning).

Ågren Åke 2002 b: Nya kärlväxter för Hälsingland. VÄX 1/02, sid. 15-16. (Svinamarant, slån)

Forsling, Bosse och Delin Anders, 2002: Ny lokal för ryl Chimaphila umbellata vid Bergviken, södra Hälsingland. VÄX 1/02, sid. 16-17.

Jonasson, Sven Erik 2002: Agöbranden. Agöprojektet vid Bromangymnasiet i Hudiksvall. VÄX 1/02, sid. 18-23 (Vegetationsutveckling 1997 – 2001).

Jonasson, Sven Erik: färgbilder på brännmossor, toppmurkla, rotmurkla mm på Agön på mittuppslaget.

Delin, Anders 2002 c: Botaniska naturvärden och naturvård i Lingboskogarna. VÄX 1/02, sid. 24-34. (Rapport från rekognosering för och exkursioner med skogsgruppen i Naturskyddsföreningen i Gävleborgs län den 3-4 juni 2001. Kontroll av nyckelbiotoper och områden med höga naturvärden på privatmark och bolagsmark. )

Delin, Anders 2002 d: Lysande skildring av Dalarnas natur. VÄX 1/02, sid. 35-37. (Recension av Tomas Ljungs bok ”Landet bortom tiden”).

Delin, Anders 2002 e: Odlingshistoria i Hamra nationalpark. VÄX 1/02, sid. 38-40. (Referat av vetenskaplig undersökning av Eva-Maria Nordström, SLU, Umeå. Skogen tycks ha varit utsatt för betesbränning och svedjeodling).

Alsing, Torbjörn 2002: Det är rensdag. VÄX 1/02, sid. 41-42. (Ogräs i en trädgård i Bollnäs).

 

Nr 2/2002

Lundin, Jonas: Färgbild på varglav m.fl. barrurskogsarter på framsidan.

Hellström, Birgitta 2002: Floraväkteri i Gästrikland 2001. VÄX 2/02, sid. 3-26 (Rutlåsbräken, ängsklint, parkmåra, mosippa, topplåsbräken, åsstarr, ryl, fältgentiana, sötgräs, knölvial, gulyxne, knottblomster, skogsfru, skogskorn, korndådra, borsttåg, svinrot, hårklomossa, aspfjädermossa, brun lundlav, stor vaxlav, ekpricklav, grynig gelélav, blylav, ringlav, storsporig kraterlav, gråblå skinnlav, jättelav, hållav, grynlav, gul pysslinglav, blåsvart knopplav, blackticka).

Delin, Anders: Färgbilder av sumpnycklar, blodnycklar, ängs- x sumpnycklar, mossnycklar och lokala allotetraploider på mittarket.

Larsson, Arnold 2002: Några nya och nygamla växtfynd i Bjuråker. VÄX 2/02, sid. 27-28 (Sarmatisk daggkåpa, åsstarr, lupinväppling).

Andersson, Magnus 2002: Gullklöversommar. VÄX 2/02, sid. 29-30 (Idenor, äng vid Per-Jansgården).

Hylander, Kristoffer 2002: Mångfald av mossor i bäckens skog. VÄX 2/02, sid. 30-32 (Kort sammandrag av vetenskapliga undersökningar vid Inst. f. Ekologi o. Geovetenskap, Umeå Universitet).

Andersson, Gullan 2002: En dag på Storsjön i Sandviken år 1999. VÄX 2/02, sid. 32-34 (Med artförteckning över kärlväxter i Storsjön, bl.a. sjöranunkel, besksöta, blomvass och vattenaloe).

Delin, Anders 2002 f: Dactylorhiza i Gästrikland och Hälsingland enligt Mikael Hedrén, VÄX 2/02, sid. 35-38 (Resultat från M. H:s resa 4-5 juli 1998 för insamling av material för hans forskning om detta släkte).

Delin, Anders 2002 g: Det går utför med naturvården i skogen. VÄX 2/02, sid. 42-43 (Utan att offentlig statistik kan påvisa det utarmas skogslandskapet i Norrland kontinuerligt genom avverkning av gammelskogar).

Delin, Anders: Färgbild av ängs- x sumpnycklar på baksidan.

 

Nr 3/2002

Lundin, Jonas: Färgbild av backskärvfrö på framsidan.

Gustavsson, Nicklas 2002: Lavar i Hofors – Torsåker. VÄX 3/02, sid. 3-9 (Fullständig artlista med kommentarer).

Ståhl, Peter 2002: Vippstarr Carex paniculata, ny drömväxt i Gästrikland. VÄX 3/02, sid. 10-12 (Torsåker, Vibyhyttan).

Sundström, Erik 2002 a: Kan en mykolog göra några fynd på vintern? VÄX 3/02, sid. 12-13 (Vedlevande svampar på gråvide vid Storsjöns strand).

Ågren, Åke 2002 c: Ungersk blåsippa Hepatica transsilvanica. VÄX 3/02, sid. 13 (Sandarne, Lervik)

Delin, Anders 2002 h: Mosippa Pulsatilla vernalis från frö till blomma. VÄX 3/02, sid. 14 (Sådd i trädgård i juli 2000, blommade i april 2002).

Sundström, Erik 2002 b: Limes Norrlandicus – nord- och sydgräns inte bara för lövträd utan också tickor. VÄX 3/02, sid. 15-17 (Många sällsynta sydliga och nordliga arter funna i Gästrikland).

Lennström, Ove 2002: Den blomstertid nu kommer… VÄX 3/02, sid. 17-20 (Gävle. Omblomning av 66 arter under tiden 11 nov. – 16 dec. 2000).

Stridh, Bengt 2002: Rapportera alla fynd av rödlistade arter. VÄX 3/02, sid. 21-23 (Förteckning av rödlistade arter i Hälsingland med antal lokaler).

Sundström, Erik: Färgbilder av havtornsticka och hasselticka på mittarket.

Delin, Anders: Färgbilder av buskticka, violmusling och skivticka på mittarket.

Ståhl, Peter: Färgbild av vippstarr på mittarket.

Delin, Anders 2002 i: Botanik i vilda VÄSTERbotteN. VÄX 3/02, sid. 29-37 (Rapport från Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker i Åsele 2002, bl.a. avverkningshotad granskog med 23 rödlistade arter, varav en i kategori EN och sex i kategori VU).

 

2003 – Årg. 21

Nr 1/2003

Lundin, Jonas: Färgbild av strandskinnlav på framsidan.

Stridh, Bengt 2003 a: Svenska Botaniska Föreningens föreningskonferens 2002. VÄX 1/03, sid. 3-4 (Återinplantering av utrotningshotade eller utrotade arter. Rapportsystem för kärlväxter på Internet).

Ståhl, Peter 2003 a: Spädnate, hjulbladsmöja och dvärgsäv. VÄX 1/03, sid. 5-7 (Många fynd i brackvatten vid gästrike-kusten).

Sundström, Erik 2003: Luftföroreningar och lavtäthet i sydvästra Gästrikland. VÄX 1/03, sid. 8-11 (Serie av inventeringar av lavar på aspbark inom samma område 1972 – 2002).

Lennström, Ove och Blom, Anita 2003: Hospes inventerar svamp i Hälsingland. VÄX 1/03, sid. 12-25 (Gubbhelvetet i Skog, Långnäsudden i Söderala, med vitskölding Pluteus pellitus, Strandfäbodesåten i Skog, Ålsjöreservatet i Söderhamn).

Bartholin, Thomas, Delin, Anders, Englund, Åke och Wikars, Lars-Ove 2003: Hur länge står död tallved i skogen? VÄX 1/03, sid. 26-31 (Tolv slagugglebostubbar i Hälsingland daterade med dendrokronologisk metod hade stått i medeltal 266 år efter tallens död, max 371 år).

Olander, Stefan 2003: Skalen, en ensamgård på Alftaskogen. VÄX 1/03, sid. 31-34 (Framgångsrik restaurering av igenväxande odlingslandskap).

Bohlin, Anders och Delin, Anders 2003: Svamparter föreslagna skydd enligt Bernkonventionen. VÄX 1/03, sid. 36-37 (Bl.a. lappticka, fläckporing, tallgråticka, doftticka, bombmurkla och ostticka).

Ågren, Åke 2003 a: Chaenothecopsis hospitans, ny lavparasit för Norrland. VÄX 1/03, sid. 37 (Tosätter i Enånger)

Ågren, Åke 2003 b: Lecidella (Lecidea) xylophila, ny lav för Gävleborg. VÄX 1/03, sid. 37 (Sunnicksmyran i Trönö).

Wernersson, Börje och Stridh, Bengt 2003: Låsbräknar vid Gryttjesberget – 12 års uppföljning. VÄX 1/03, sid. 38-51. (Höstlåsbräken, låsbräken, rutlåsbräken och topplåsbräken).

Stridh, Bengt 2003 b: Låsbräken i Hälsingland. VÄX 1/03, sid. 51 (Förteckning över antal lokaler).

Ståhl, Peter 2003 b: Ny svensk nordgräns för segstarr, Carex extensa. VÄX 1/03, sid. 53. (Oxharen, Limön, Gävle).

Larsson, Arnold 2003: Cikoria Cichorium intybus. VÄX 1/03, sid. 54-55. (Bjuråker och Hudiksvall).

Lennström, Ove: Färgbild av vitskölding på baksidan.

 

Nr 2/2003

Lundin, Jonas: Färgbild av darrgräs och fältgentiana på framsidan.

Stridh, Bengt 2003 c: Fältgentiana Gentianella campestris – årets växt 2003. VÄX 2/03, sid. 3-6 (Taxonomi för underarterna. Sätergentiana i Hälsingland).

Hellström, Birgitta 2003: Floraväkteri i Gästrikland 2002. VÄX 2/03, sid. 7-19. (Rutlåsbräken, ängsklint, parkmåra, mosippa, topplåsbräken, ryl, fältgentiana, knölvial, gulyxne, knottblomster, ävjepilört, uddnate, skogsfru, skogskorn, hjärtstilla, korndådra, idegran, svinrot, hårklomossa, aspfjädermossa, strandskinnlav, stor vaxlav, grynig gelélav, blylav, ringlav, gråblå skinnlav, jättelav, hållav, grynlav, blackticka).

Ståhl, Peter 2003 c: Sammanställningen av Gästriklands Flora – Årsrapport för 2002. VÄX 2/03, sid. 20-21.

Delin, Anders 2003 a: Naturvärden i urskogen vid Ensjölokarna. VÄX 2/03, sid. 22-43. (Historik och inventeringsresultat beträffande kärlväxter, mossor, lavar och svampar).

Delin, Anders: Färgbilder av Ensjölokarna, Arrhenia retiruga, laxticka, timmerticka och tallkräfta på mittuppslaget.

Wedin, Olle 2003: Så kom jag in i botanikens värld. VÄX 2/03, sid. 44-47. (Jordbruk i Hille, Gävle).

Lennström, Ove 2003: Årsmötet 23 mars 2003. VÄX 2/03, sid. 52-53 (Referat av Peter Hanssons föredrag och film om brackvattnen vid länets kust).

Delin, Anders: Färgbild från Ensjölokarna på baksidan.

 

Nr 3/2003

Lundin, Jonas: Färgbild av nattviol, kärleksört, mjölon, nagelört och silvertärna på framsidan.

Delin, Anders 2003 b: Smörhålet i Järbo – ny svensk nordgräns för rostticka Phellinus ferruginosus? VÄX 3/03, sid. 3-4.

Delin, Anders 2003 c: Spiralvuxen ved. VÄX 3/03, sid. 5-8 (Egna iakttagelser och referat av J.M. Harris: Spiral grain and wave phenomena in wood formation, 1988).

Ågren, Åke 2003 c: Nya lavar för Hälsingland och Norrland. VÄX 3/03, sid. 8 (Buellia badia, Aspicilia gibbosa, Lecanora rugosella, Strangospora ochrophora).

Delin, Anders 2003 d: Svårt att bevara ängs- och hagmarksfloran. VÄX 3/03, sid. 9-12 (Djupmyrs i Österfärnebo, upphörd hävd, trängda brudsporrar, försvunnen fältgentiana).

Wannberg, Björn 2003: Några uttag ur fröbanken. VÄX 3/03, sid. 13 (Bolmört, lönnmålla, flikplister).

Törnqvist, Göran 2003: Besök på ön Gran, Gävleborgs östligaste punkt och utpost i norr. VÄX 3/03, sid. 14-16 (Bergkårel, backglim, backlök, svartkämpar, m.m.).

Delin, Anders: Färgbilder av spiralvuxen tallved, och av lungrot på mittuppslaget.

Ågren, Åke, Delin, Anders och Wannberg, Björn 2003: Några kulturföljeslagares öden i Söderhamn under 20 år – Del I. VÄX 3/03, sid. 17-26 (Etternässla, jätteslide, åkerpilört, rosenpilört, lungrot, smultronmålla, rankspenat, knipparv, alvararv, knippnejlika, sprödarv, nattglim, gulsippa, kornvallmo, smånunneört, löktrav, lundtrav, sanddraba, stenkrassing, fältkrassing, bankrassing, gatkrassing, vitsenap, åkersenap, hamnsenap, vit fetknopp, småborre, brudbröd, finsk fingerört, styv fingerört, småfingerört).

Stridh, Bengt 2003 d: Rapportera in dina fynd av fältgentiana. VÄX 3/03, sid.27-30 (Delrapport om sommarens inventeringsresultat från Hälsingland. Återfynd på 21 lokaler, ej återfynd på 20).

Delin, Anders 2003 e: Liten kandelabersvamp Artomyces cristatus föreslås få åtgärdsprogram. VÄX 3/03, sid. 38 (ArtDatabankens förslag till åtgärdsprogram för denna art, liksom för nio andra svamparter knutna till gammal barrskog).

Delin, Anders: Färgbild av drakblomma i Karelen på baksidan.

 

2004 – Årg. 22

Nr 1/2004

Lundin, Jonas: Färgbild av aspfjädermossa på framsidan.

Delin, Anders 2004 a: Aspfjädermossan Neckera pennata trivs i tät skog. VÄX 1/04, sid. 3-7 (Tillväxt under perioden 1995-2003 i Långängarnas naturreservat).

Delin, Anders 2004 b: Med Växtgeografiska Sällskapet i Karelen. VÄX 1/04, sid. 8-15 (Reseberättelse från trakterna mellan Ladogas norra strand och Onega).

Ågren, Åke 2004: Nya lavar för Hälsingland. VÄX 1/04, sid. 15 (Buellia erubescens, Physconia perisidiosa, Lepraria jackii, Sphinctrina leucopoda).

Delin, Anders 2004 c: Nyckelbiotoper och ”Höga naturvärden” i Lingbo, Hälsingland. VÄX 1/04, sid. 16-22 (Sjutton procent av den klassade arealen har skadats genom avverkning eller gallring under de få år som har gått sedan klassningen).

Delin, Anders: Färgbild av stor ormrot på mittuppslaget.

Ståhl, Peter: Färgbilder av dvärgbjörkens utbredning och av inventeringsläget i Gästrikland på mittuppslaget.

Delin, Anders 2004 d: Nattglim Silene noctiflora – tillfällig eller konstant? VÄX 1/04, sid. 22-25 (Litteraturgenomgång om växtens och dess fröns uppträdande i Sverige och nordamerika).

Dahlbäck, Anne-Marie 2004: Nattglim Silene noctiflora i fröbanken i 25 år. VÄX 1/04, sid. 25. (Bönan, Gävle).

Nordin, Ulrika och Jonsson, Fredrik 2004: Inventering av rödlistade lavar i avverkningsmogna skogar i norra Hälsingland. VÄX 1/04, sid. 26-29 (Många rödlistade arter funna i bestånd som planeras för avverkning av Holmen skog, klassade av bolaget som vanlig produktionsskog, men förmodligen aldrig kalavverkade).

Törnqvist, Göran 2004 a: Sen fältgentiana Gentianella campestris i Hassela. VÄX 1/04, sid. 30-31.

Malmqvist, Åke 2004: Jätteröksvamp Calvatia gigantea i Gävle. VÄX 1/04, sid. 31.

Törnqvist, Göran 2004 b: Växter – ett begär och ett umgänge. VÄX 1/04, sid. 32-33 (Jönköping, Tiveden, Bergslagen, Bergsjö i Hälsingland).

Ståhl, Peter 2004. Dvärgbjörken Betula nana på Trödjemurarna. VÄX 1/04, sid. 34-35.

Ågren, Åke 2004 a. Drakmålla Chenopodium schraderianum, ny för Norrland. VÄX 1/04, sid 36-37 (Söderhamn, se dock rättelse i …..).

Delin, Anders: Färgbild av Diderma radiatum på baksidan.

 

Nr 2/2004

Lundin, Jonas: Färgbild av springkorn, lind och myskmåra på framsidan.

Delin, Anders 2004 e: En karaktär som skiljer sterila skott av hässlebrodd och sötgräs. VÄX 2/04, sid. 3 (Sötgräs vänder inte bladet).

Delin, Anders 2004 f: Gunnar Ersare. VÄX 2/04, sid. 4-5 (Dödsruna över en mossexpert och naturvårdare).

Wallén, Pontus 2004: Tjuvberget söder om Bollnäs. VÄX 2/04, sid. 6-9 (Skogstillstånd, kärlväxter, lavar och svampar inom ett blivande naturreservat)

Törnqvist, Göran 2004 c: Storön – blivande naturreservat som fått slita ont. VÄX 2/04, sid. 11-14 (Bergsjö, Nordanstig. Lokal för brudsporre, fältgentiana och fjällgentiana i början av 1900-talet. Många egendomliga turer på vägen mot reservat).

Lundqvist, Rolf 2004: Hem till Pechora. VÄX 2/04, sid. 15-17 (Gammelskog och ålderdomligt jordbruk i Komiprovinsen i Ryssland. Många för oss ovanliga kärlväxter, lavar och svampar).

Larsson, Arnold 2004: Växter på Hudiksvalls soptipp. VÄX 2/04, sid. 18-24.

Andersson, Magnus och Niklasson, Mats 2004. Rekordtall på Hornslandet – 757 år gammal. VÄX 2/04, sid. 25-31.

Andersson, Magnus: Färgbild av Sveriges äldsta tall på mittuppslaget.

Ågren, Åke: Färgbilder av puktörne, Nicktistel, tiggarstav och bantörel på mittuppslaget.

Hellström, Birgitta 2004: Floraväkteri i Gästrikland 2003. VÄX 2/04, sid. 32-44. (Gräslilja, rutlåsbräken, ängsklint, parkmåra, topplåsbräken, ryl, fältgentiana, knölvial, gulyxne, knottblomster, vitrapunkel, skogsfru, skogskorn, svinrot, vedsäckmossa, aspfjädermossa, blylav, ringlav, ostticka)

Ågren, Åke, Delin, Anders och Wannberg, Björn 2004: Några kulturföljeslagares öden i Söderhamn under 20 år – Del II. VÄX 2/04, sid. 45-54 (Backvial, puktörne, harklöver, backklöver, bantörel, rävtörel, bohuslind, skär kattost, solvända, rödlånke, odört, jätteloka, sandviva, grusviva, fårtunga, paddfot, blåeld, backförgätmigej, skogsförgätmigej, tiggarstav, dikeslånke, rysk drakblomma, stortimjan, bolmört, kanadabinka, borstfibbla, glesstånds, stånds, vårkorsört, purpurknipprot, grusstarr, strandråg, fjällgröe, grått saltgräs, ekorrsvingel).

Ågren, Åke: Färgbild av nicktistel på baksidan.

 

Nr 3/2004

Lundin, Jonas: Färgbild av kötticka och lappticka på framsidan.

Delin, Anders 2004 g: Alm och hassel vid Krokbäcken i Lingbo spontan? VÄX 3/04, sid. 3-4.

Larsson, Berit 2004: Lyckad mosippskötsel. VÄX 3/04, sid. 4 (Lobonäs, Hälsingland, på privattomt)

Delin, Anders 2004 h: Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker i Ramsjö 2004. VÄX 3/04, sid. 5-11.

Nordin, Anders 2004. Lavar vid Öjeforsen. VÄX 3/04, sid. 12-15 (Aspicilia mashiginensis, Bacidia viridifarinosa, Lecanora frustulosa, Lecidea praenubila, Leptogium imbricatum, Miriquidica plumbeoatra, Porpidia ochrolemma, Protoblastenia siebenhaariana, Pyrenopsis haemalella, Stereocaulon pileatum).

Gustavsson, Nicklas 2004: Naturvårdsbegrepp, VÄX 3/04, sid. 16-18 (Biologisk mångfald, rödlistade arter, nyckelbiotoper, indikatorarter och signalarter, kontinuitet och störning).

Delin, Anders 2004 i: Rödlistan håller – enligt Håkan Berglund. VÄX 3/04, sid. 18-19 (Referat av doktorsavhandling om urskogsöar i myrlandskap jämförda med nyckelbiotoper i brukat skogslandskap, Förekomst av rödlistade arter hänger samman med skogsbeståndets kvalitet, dess areal, stående virkesmängd och mängden död ved).

Delin, Anders 2004 j: Gyttrad nästsvamp Nidularia deformis – specialist på drivved? VÄX 3/04, sid. 20-21 (Fem aktuella fynd på strandad ved vid sjö eller strömmande vatten).

Nygren, Patrik 2004: Åldersbestämning av träd med hjälp av deras utseende. VÄX 3/04, sid. 22-24 (Granar upp till 250 års ålder).

Ågren, Åke 2004 b: Blåsuga äntligen funnen i Söderhamns kommun. VÄX 3/04, sid. 24-25 (Magmyran i Skog, vid gruvhål)

Bergström, Magnus: Färgbild av slåtter- och beteslandskap i Botiza, Rumänien, på mittuppslaget.

Delin, Anders: Färgbild av brosklav och småflikig brosklav på ön Gran, Gnarp, på mittuppslaget.

Nordin, Anders: Färgbild av Bacidia viridifarinosa på mittuppslaget.

Delin, Anders 2004 k: Lavar och vårblommor på ön Gran. VÄX 3/04, sid. 26-32 (Ladlav, småflikig brosklav, tvåkönad pors).

Bergström, Magnus 2004: Rumänien i dag – en nyckel till förståelsen av det äldre svenska odlingslandskapet. VÄX 3/04, sid. 32-38 (Vidsträcka slåttermarker med arter som finns i Sverige och många andra kärlväxter. Hamlade träd).

Gustafsson, Mats 2004: Amerikansk nejlikrot Geum macrophyllum i Hudiksvall VÄX 3/04, sid. 41-42 (Sanna i Hälsingtuna).

Stridh, Bengt 2004: Inventering av fältgentiana i Gävleborgs län. VÄX 3/04, sid. 50-53 (Exempel på upplevelser under inventeringen och preliminära sammanfattande intryck. Rik förekomst i Hassela. Fullständig rapport kommer senare).

 

2005 – Årg. 23

Nr 1/2005

Lundin, Jonas: Färgbild av stormhatt, skogsfru och doftticka på framsidan.

Delin, Anders 2005 a: Båtforsområdet vid nedre Dalälven 8-9 maj 2004. VÄX 1/05, sid. 3-5 (Kort rapport från Svensk Lichenologisk Förenings exkursion).

Delin, Anders 2005 b: Kuntmyrbäcken, Ytterhogdal. Stormhatt, köseven och kransrams. VÄX 1/05, sid. 6-9 (Litet, mycket basiskt, berggrundparti i vidsträckta sura bergarter).

Delin, Anders 2005 c: Storröjningsmoran – dikning 1930 svår att reparera. VÄX 1/05, sid. 10-20 (Lokal för glesgröe, storgröe, sötgräs och slokstarr).

Delin, Anders 2005 d: Vår tidskrifts historia. VÄX 1/05, sid. 21-22.

Gustavsson, Nicklas: färgbild av sumpviol på mittuppslaget.

Ståhl, Peter: Färgkartor över stor andmat och över inventeringsläget i Gästrikland på mittuppslaget.

Lennström, Ove 2005: Sagan om en blomma som minner om gamla tiders jordbruk i Årsunda. VÄX 1/05, sid.26-28 (Brudsporre på liten ängsrest).

Nygren, Patrik 2005: Åldersbestämning av tall. VÄX 1/05, sid. 29-32 (Västerbottens län, ålder bedömd utifrån trädets yttre form).

Ståhl, Peter 2005: Stor andmat Spirodela polyrrhiza och annat smått och gott från Gästrikland. VÄX 1/05, sid. 33-34 (Ista vid Färnebofjärdens nationalpark).

Lundström, Siri 2005: Åtgärdsprogram (ÅGP) för hotade arter. VÄX 1/05, sid. 35-36 (Principer samt exempel från Gävleborgs län).

Ågren, Åke 2005 a: Nya växtfynd i Söderhamns kommun. VÄX 1/05, sid. 37-39 (Pilgrimsveronika, rysk nejlikrot, rundmynta, svenskt björnbär, getapel, blåhallon, gulklint, häckberberis, brokiris, kapkrusbär, kolvhirs).

Redaktionen 2005 a. Korta rapporter. VÄX 1/05, sid. 40-43 (Backförgätmigej, bergglim, bergkårel, blåmålla, bovete, blåtry, cikokria, etternässla, flyghavre, glesgröe, glesstånds, gråmalva, gullfrö, hamnsenap, harklöver, hornsärv, hårgängel, hårnating, jungfrulin, knölsmörblomma, krissla, krusnate, lundsmörblomma, löktrav, majviva, mandelpil, mosippa, nattskatta, nickskära, parksmultron, pestskråp, radgräs, rosenpilört, råttsvans, rödlånke, rödmalva, sanddraba, sandlupin, sandlupin x blomsterlupin, smultronmålla, spenört, stenfrö, strandlummer, vårspärgel, åkerbär, åkerrättika, ävjebrodd, knägräs, aspfjädermossa, rökpipsvamp.

Delin, Anders 2005 e: Ytterligare en lokal för sötgräs Cinna latifolia i Skogs socken. VÄX 1/05, sid. 45-46.

Gustavsson, Nicklas: Färgbild av strutbräken på Harön, Båtfors, på baksidan.

 

Nr 2/2005

Gustafsson, Nicklas: Färgbild av smalskaftslav på framsidan.

Andersson, Bert 2005 a: Skogens förvandling i nordvästra delen av Ljusdal under de senaste 50 åren. VÄX 2/05, sid. 3-10 (Stora arealer av gammelskog med urskogsrester har försvunnit. Huggare som ville spara något beordrades hugga).

Weibull, Henrik 2005: Mikroskapania, en mycket liten fridlyst mossa. VÄX 2/05, sid. 11-15 (På död ved som tidvis översvämmas av vatten, vid ”glupar” = ”vätar” i skogen eller vid vattendrag med varierande vattenstånd. Nio lokaler i Hälsingland).

Delin, Anders 2005 f: Skogsfru i Hälsingland. VÄX 2/05, sid. 19-22 (Försök till fullständig förteckning av lokaler).

Risberg, Barbro 2005: Svinroten Scorzonera humilis i Muntebo. VÄX 2/05, sid. 23-24 (Södra delen av Hofors).

Gustavsson, Nicklas 2005: Smalskaftslav i ett övergivet kalkbrott. VÄX 2/05, sid 24 (Körberget, Hofors).

Ågren, Åke 2005 b: Nya lavar för Hälsingland och Norrland. VÄX 2/05, sid. 25-26 (Biatoridium delitescens, Buellia arnoldii, Lecidea gibberosa, Ochrolechia sztalaënsis, Ochrolechia alboflavescens, Porpidia lowiana, Sphaerophorus globosus,Muellerella pygmaea var. ventosicola).

Andersson, Magnus 2005: Skog i Norge. VÄX 2/05, sid. 27-31 (Erfarenheter från naturvärdesinventeringar i Hedmarks fylke. Kärlväxter, lavar, svampar).

Weibull, Henrik: Färgbilder av mikroskapania på mittuppslaget.

Risberg, Barbro: Färgbild av svinrot på mittuppslaget.

Hellström, Birgitta 2005: Floraväkteri i Gästrikland 2004. VÄX 2/05, sid. 34-56 (Rutlåsbräken, ängsklint, parkmåra, mosippa, topplåsbräken, åsstarr, ryl, fältgentiana, glesgröe, knölvial, gråmalva, gulyxne, knottblomster, skogsklocka, skogsfru, skogskorn, svinrot, hårklomossa, aspfjädermossa, elfenbenslav, grynig gelélav, smalskaftslav, ringlav, gråblå skinnlav, hållav, rökpipsvamp, blackticka, gropticka).

Redaktionen 2005 b. Korta rapporter. VÄX 2/05, sid. 56-57 (Kåltistel, varglav, guldorangelav, råttsvans, gullklöver, åkersenap, smalskaftslav, finporing, sydlig ladlav, västlig hakmossa).

Bakken, Gunnar: Färgbild av skogsfru på baksidan.

 

Nr 3/2005

Lundin, Jonas: Färgbild av ek, rödbrun blekspik och brun nållav på framsidan.

Delin, Anders 2005 g: Skogsnatur och naturskog. VÄX 3/05, sid. 3-8 (Resumé av föredrag med diabilder. Skog eller träd, lövskog, barrskog, tidsfaktorn, kontinuitet, mark och vatten).

Andersson, Bert 2005 b: Tankar i en dödsdömd gammelskog. VÄX 3/05, sid. 9-10.

Delin, Anders 2005 h: Växtgeografiska Sällskapets resa i Ramsjö 23-25 juli 2005. VÄX 3/05, sid. 11-19 (Gröntjärn, Lindmoren, Brassberget, Ensjölokarna, Bäckan, Bäckeskogsvallen).

Carlsson, Carl-Eric 2005: Floran i Järvsö för 65 år sedan och nu – några exempel  VÄX 3/05, sid. 20-21 (Fjällgentiana i Föränge 1940).

Lennström, Ove 2005: Försommarvandring i Årsunda. VÄX 3/05, sid. 22-23.

Delin, Anders och Norman, Sven 2005: Göran Törnqvist. VÄX 3/05, sid. 26 (Dödsruna över en kärlväxtbotanist och praktisk naturvårdare).

Gustafsson, Nicklas: Färgbild av Caliciopsis calicioides på mittuppslaget.

Delin, Anders: Färgbild av liten skägglungmossa på mittuppslaget.

Delin, Anders 2005 i: Navelmossa Athalamia hyalina i Gästrikland. VÄX 3/05, sid. 27-33 (Jon-Jonsberget, Viby kulle och Kungsberget. Se dock VÄX 1/06, sid. 51-53. Arten var felbestämd – är liten skägglungmossa Asterella gracilis)

Ågren, Åke 2005 c: Ropalospora hibernica ny lav för Sverige. VÄX 3/05, sid. 33 (Tre fynd i Söderhamn, först 1994, artbestämd 2005).

Ågren, Åke 2005 d: Växtfynd i Söderhamns kommun. VÄX 3/05, sid. 34-35 (Flockarun, kalmolke, klappermolke, knölsmörblomma, stor sötväppling, sareptasenap, häckvide, luddtåtel, duvvicker, finsk fingerört).

Delin, Anders 2005 j: Caliciopsis calicioides i Trönö. VÄX 3/05, sid. 36-37 (Pyrenomycet, på aspbark).

Ståhl, Peter: Färgbild av fältvädd på baksidan.

 

2006 – Årg. 24

Nr 1/2006

Gustafsson, Nicklas: Färgbild på rosenfingersvamp på framsidan

Delin, Anders 2006 a: Trädgårdsodling som botaniskt experiment. VÄX 1/06, sid. 3-17 (Hassel, stor ormrot, vårsköna, knipparv, praktnejlika, knytling, såpnejlika, vitblära, smällglim, nordisk stormhatt, trolldruva, gulsippa, mosippa, backsippa, backruta, smörbollar, strandvallmo, engelsk vallmo, sibirisk vallmo, opievallmo, smånunneört, sandvita, vejde, rosenrot, blek fetknopp, stor fetknopp, gullpudra, skogsvinbär, nyponros, käringtand, backklöver, ängsnäva, sparvnäva, blodnäva, skogsnäva, vildlin, jättebalsamin, springkorn, myskmalva, skuggviol, solvända, kirskål, spansk körvel, sårläka, strandlysing, ängsgentiana, fältgentiana, vintergröna, nässelsnärja, blåeld, stickelfrö, stenfrö, skogsförgätmigej, lungört, blåsuga, hjärtstilla, kungsmynta, knölsyska, stinksyska, bolmört, dårört, fingerborgsblomma, mörkt kungsljus, kungsljus, murgrönsveronika, svartkämpar, rödkämpar, kardvädd, blårapunkel, skogsklocka, stor blåklocka, kattfot, färgkulla, bergklint, torta, ulltistel, rödfibbla, stånds, mattram, strålöga, rysk blåstjärna, jungfru Marie nycklar, vitfryle, skogsfryle, flentimotej, fjällgröe, parkgröe)

Andersson, Magnus 2006 a: Fem år med ängen vid Per-Jans, Idenor. VÄX 1/06, sid. 18-19 (Brudsporre, låsbräken, kattfot, vårfingerört, gullklöver, rodnande lutvaxskivling).

Delin, Anders 2006 b: Sotlav Cyphelium inquinans på sitt rätta substrat. VÄX 1/06, sid. 19-20 (Grov talltorraka, Husby i Hedemora).

Redaktionen 2006 a: Korta rapporter. VÄX 1/06, sid. 21 (Lappticka, rosenfingersvamp, grov fjädermossa, påsflikmossa, stor revmossa, trubbfjädermossa).

Delin, Anders 2006 c: Skogsdynamik och arters bevarande. Recension av bok med detta namn av Mats Niklasson och Sven G. Nilsson. VÄX 1/06, sid. 22-28 (Skriven för Sydsverige, men lärorik även i Gävleborgs län. Viss kritik i fråga om boreala arter)

Ståhl, Peter 2006 a: Majviva. Utdrag ur Gästriklands Flora. VÄX 1/06, sid. 28-29.

Ståhl, Peter 2006 b: Inventera majvivor i sommar. VÄX 1/06, sid. 29-31 (Förteckning över kända lokaler).

Gustafsson, Nicklas: Färgbild av Dunmossa Trichocolea tomentella på mittuppslaget.

Ståhl, Peter: Färgkarta över inventeringsläget i Gästriklands flora på mittuppslaget.

Larsson, Arnold 2006 a: Röd tallört i Bjuråker. VÄX 1/06, sid. 34 (Gökstensberget)

Delin, Anders 2006 d: Häxkvast på tall. VÄX 1/06, sid.35 (Grenmutation, litteraturuppgifter).

Delin, Anders 2006 e: Skogsfruns Epipogium aphyllum reaktion på skogsbruk i Hälsingland. VÄX 1/06, sid. 36-42 (Reagerar negativt på kalavverkning och dikning, men kan i vissa fall återkomma efter sådana ingrepp. Kan reagera med ökning efter gallring).

Norell, Bo 2006. Svämskogar – en artrik livsmiljö. VÄX 1/06, sid. 42-43 (Strandskinnlav, gelélavar, ringlav, safsa, hampflockel m.m.)

Lennström, Ove 2006: Svampexkursion till Bladmyran, Hille. VÄX 1/06, sid. 44-46 (Grangråticka m.m.)

Ågren, Åke 2006: Kärlväxtfynd i Söderhamns kommun år 2005. VÄX 1/06, sid. 47-48 (Smalfräken, rödtoppa, klöveroxalis, alpklematis, skogskornell, rankspenat, cikoria).

Hellström, Birgitta 2006 a: Skogsfru Epipogium aphyllum i Gästrikland 2005. VÄX 1/06, sid. 48-50 (Sjutton lokaler, alla utom en kontrollerad).

Delin, Anders 2006 f: Rättelse – navelmossa var liten skägglungmossa Asterella gracilis, även den ny för Gästrikland. VÄX 1/06, sid. 51-53 (Tomas Hallingbäck korrigerade vårt misstag. Bägge arterna är vårväxter på sommartorra ställen i berg med basisk reaktion).

Gustavsson, Nicklas 2006: Dunmossa och vedsäckmossa i Torsåker. VÄX 1/06, sid. 54-57 (Solbergadalen, Gropbacka).

Delin, Anders, 2006 g: Skogsfru i Hälsingland 2005. VÄX 1/06, sid.58-61 (Ett fåtal av de ca 100 lokalerna har det funnits möjlighet att kontrollera).

Hellström, Birgitta och Ståhl, Peter 2006: Kärlväxtfynd i Gästrikland 2005. VÄX 1/06, sid. 61-63 (Bergglim, blåklint, bovete, cikoria, ekorrkorn, fyrling, fältkrassing, fältvädd, guckusko, gullköver, hamnsenap, harklöver, kattmynta, knölsmörblomma, kranskrage, kåltistel, lindmalva, löktrav, mörkt kungsljus, nästrot, odört, rosenskära, rosenvial, rågvallmo, safflor, sanddraba, sjöranunkel, skogsklocka, spikklubba, spindelblomster, stor nunneört, stor ormrot, strandlummer, strandpryl, sötkörsbär, taggsallat, timvisare, trädgårdssyra, vildmorot, vårarv, vårspärgel, åkerpilört, åkerrättika, åkervinda, ävjepilört).

Larsson, Arnold: Färgbild på röd tallört på baksidan.

 

Nr 2/2006

Lundin, Jonas: Färgbild på strätta, höskallra, kustarun och havtorn på framsidan.

Nordin, Anders 2006: Apropå sotlavens rätta substrat. VÄX 2/06, sid. 3 (Arten är inte specialiserad på talltorrakor).

Jonsson, Fredrik 2006: Sotlavens Cyphelium inquinans substratval. VÄX 2/06, sid. 4-5 (I boreala zonen har talltorrakor varit ett viktigt substrat, som arten har förlorat).

Tyler, Torbjörn 2006: Dags att börja samla fibblor. VÄX 2/06, sid. 6-7 (Tidigare insamlingar i Gävleborgs län och planer för sommaren 2006).

Delin, Anders 2006 h: Grov fjädermossa 170 år på Kyrkberget i Valbo. VÄX 2/06, sid. 7-9.

Delin, Anders, Andersson, Magnus och Jonsson, Fredrik 2006: Grenlaven vid Gammelån. VÄX 2/06, sid. 9-13 (Ett ex., i Bollnäs, söder om Stora Öjungen).

Larsson, Arnold 2006 b: Solrosmedföljare i Bjuråker. VÄX 2/06, sid. 14-17 (Lindmalva, grönamarant, svinamarant, malörtsambrosia, hampa, cikoria, vit spikklubba, solros, iva, italienskt rajgräs, gul sötväppling, gullfrö, brunskära, blåklint, blomstertobak, åkerrättika).

Delin, Anders 2006 i: Första fyndet av sötgräs Cinna latifolia i Sverige – 1861. VÄX 2/06, sid. 18-22 (Älvåsbäckravinen, Hassela, med all sannolikhet funnen av Carl Olof Wilhelm Berg).

Larsson, Arnold 2006 c: Kommentar till ”Trädgårdsodling som botaniskt experiment”. VÄX 2/06. sid. 22-23 (Strutbräken, alpslide, rödblära, såpnejlika, blåsippa, käringtand, jättebalsamin, myskmalva, skogsförgätmigej, kungsljus, bergklint, rödfibbla, rysk blåstjärna).

Andersson, Magnus 2006 b: Lavar som luktar fisk – godbitar vid Norska kusten. VÄX 2/06, sid. 24-29 (Lobaria-, Sticta– och Pseudocyphellaria-arter m.m.)

Andersson, Magnus. Färgbilder av örtlav, västlig gytterlav, jättelav och lunglav på mittuppslaget.

Redaktionen 2006 b: Korta rapporter. VÄX 2/06, sid. 30-31 (Skinntagging, kristallticka, lappticka, varglav, kromporing).

Weibull, Henrik 2006: Glupar med för Gästrikland nya skapania-arter. VÄX 2/06, sid. 31-35 (Mikroskapania, timmerskapania, sotkornsskapania).

Delin, Anders 2006 j: Minskningen av gamla träd i skogen. VÄX 2/06, sid. 36-37 (Referat av artikel av Rikard Andersson och Lars Östlund, vid SLU i Umeå, baserad på riksskogstaxeringens grunddata).

Delin, Anders 2006 k: Nytt om avverkningars negativa effekt på långskägg. VÄX 2/06, sid 43-44 (Referat av undersökningar i Västernorrlands kusttrakter av Torbjörn Josefsson vid SLU i Umeå).

Delin, Anders 2006 l: Sötgräsets utveckling i gammal granskog, på hygge och i ung gråalskog. VÄX 2/06, sid. 44-48 (Ökar på hygget, minskar i ungskogen, ännu ej återhämtad efter 22 år).

 

Nr 3/2006

Ågren, Åke: Färgbild på ängstoppklocka på framsidan.

Delin, Anders 2006 m: Åke Ågrens skarpa öga. VÄX 3/06, sid. 3-7 (Utforskning av Söderhamns kommun och andra delar av Hälsingland och Gästrikland, med avseende på kärlväxter och lavar. Fem nya lavarter för Sverige: Absconditella pauxilla,  Porpidia grisea, Ropalospora hibernica, Strigula stigmatella, och Ramonia luteola).

Hellström, Birgitta 2006 c: Kvastgullris Solidago graminifolia i Valbo. VÄX 3/06, sid. 8-9.

Delin, Anders, 2006 n: Skogsbruket är inte långsiktigt hållbart. VÄX 3/06, sid. 10-13. (Historik för de senaste 150 åren, effekter på biologisk mångfald m.m.).

Sundström, Erik 2006 a: Svampar att inventera i Gästrikland och Hälsingland. VÄX 3/06, sid. 13. (Tips om eftersök av Sarcodon-arter).

Bergström, Magnus 2006: Såg min farfars mormors far någonsin svinroten vid Hällvretens backslog? VÄX 3/06, sid. 14-16. (Landskapshistoria på enda lokalen i Torsåker för Scorzonera humilis).

Svensson, Monica 2006: Blomstervandring i Ovanåker på de vilda blommornas dag 2006. VÄX 3/06, sid. 18-19. (Växtfynd i extremrikkärr nära Kringeltjärn och förödelse till följd av grafitbrytning i Kringelgruvan).

Sundström, Erik 2006 b: De vilda blommornas dag – Gysinge 18 juli 2006. VÄX 3/06, sid. 20. (Kärlväxter på Granön).

Delin, Anders 2006 o: (Recension) Ny vacker och praktisk norsk lavflora. VÄX 3/06, sid. 21. (Holien & Tönsberg, Norsk lavflora).

Risberg, Barbro 2006: Rapunklerna i Hammarby 2006. VÄX 3/06, sid. 22-23. (Vit-, blå- och blekrapunkel i herrgårdspark).

Risberg, Barbro: Färgbilder av vit-, blå- och blekrapunkel på mittuppslaget.

Ågren, Åke: Färgbilder av gul- blå- och mellanlusern på mittuppslaget.

Delin, Anders 2006 p: Dagens utarmning av skogslandskapet förutsagd 1948. VÄX 3/06, sid. 26-31. (Sten Ahlner förutsåg i sin avhandling ”Utbredningstyper bland nordiska barrträdslavar, 1948” de storskaliga avverkningarnas negativa effekter på de flesta epifytiska lavar).

Hellström, Birgitta 2006 d: Insamlingsresa i Söderhamns kommun 5 aug. 2006. VÄX 3/06, sid. 32-34. (Många tidigare inte belagda fynd i Söderhamn insamlade av Göran Odelvik och Birgitta med vägledning av Åke Ågren).

Delin, Anders 2006 q: Skogsväxters förhållande till träd. VÄX 3/06, sid. 34-39. (Från skogsväxter som är beroende av träd till sådana som skyr träd).

Malmqvist, Åke 2006: En svamp som trivs med vinterklimat, vinternagelskivlingen. VÄX 3/06, sid. 47.

Malmqvist, Åke: Färgbild av vinternagelskivling på baksidan.

 

2007 – Årg. 25

Nr 1/2007

Lundin, Jonas: Färgbild med växter från Stugubacken på framsidan.

Nordin, Anders 2007: Chaenothecopsis ochroleuca, ny för Skandinavien, funnen i Hälsingland. VÄX 1/07, sid. 3

Sättlin, Bengt 2007: Uppföljning av aspfjädermossa i Lindefallet efter 10 år. VÄX 1/07, sid. 4-5. (Neckera pennata, Enånger, Hälsingland).

Hellström, Birgitta 2007 a: Majviva Primula farinosa i Gästrikland 2006. VÄX 1/07, sid. 6-7.

Larsson, Inge, Delin, Anders och Westlund, Kent 2007: Snörlummer eller lummersnöre i Hanebo. VÄX 1/07, sid. 8-9. (Mattlummer med extremt långa och sterila ”sporaxskaft”).

Ståhl, Peter 2007: Hur skogssvingeln Festuca altissima hamnade i min trädgård. VÄX 1/07, sid. 10-11. (Artens ekologi i odling).

Engvall, Karin & Westlund, Kent 2007: Projekt Stugubacken i Hanebo, II. VÄX 1/07, sid. 12-13. (Slåtter får fältgentiana att återkomma. Blåsuga, grönkulla, nattviol)

Ågren, Åke 2007 a: Växtfynd i Söderhamn och Bollnäs. VÄX 1/07, sid. 14-15 (Fläder, harris, stor ängssyra, gullfrö, kaplobelia, vingvial).

Lennström, Ove 2007 a: Tio års reflexioner från inventeringsrutan 12G9i. VÄX 1/07, sid. 16-18 (Om friden i en ruta utan åretruntboende och nästan utan odlingsmark).

Delin, Anders 2007 a: Skogssvingeln Festuca altissima i Hälsingland. VÄX 1/07, sid. 19-40 (Återinventering och koordinatsättning av gamla lokaler, nyfynd av en, beskrivning av artens ekologi, speciellt dess reaktion på skogsbruk).

Ståhl, Peter 2007 b: Färgbild av inventeringsläget i Gästrikland, på mittuppslaget.

Westlund, Kent: Färgbild av ”Snörlummer” – extremt missbildad mattlummer, på mittuppslaget.

Delin, Anders 2007 b: (Anmälan) Ny instruktiv folder från Skogsstyrelsen – om taggsvampskogar. VÄX 1/07, sid. 41.

Delin, Anders 2007 c: Gävle kommun har bröderna Wedin att tacka för skogsnaturvård. VÄX 1/07, sid. 42-43 (Utvidgning av Bladmyrans naturreservat, Hille).

Delin, Anders & Sättlin, Bengt 2007: Avverkning av gran i missriktad omsorg om aspfjädermossa. VÄX 1/07, sid. 43-45 (Forsa, observationer 10 år efter avverkning, aspfjädermossan minskade).

Delin, Anders, 2007 d: (Anmälan) Livets träd, CD av Jan Thomas Johansson och Ronny Larsson. VÄX 1/07, sid. 46 (Lärobok om växternas utvecklingshistoria, släktskap, form och funktion).

Sundström, Erik 2007 a: Främlingar i vår flora – Lärk och svampar på lärk. VÄX 1/07, sid. 47-49 (Mykorrhizasvampar och vedlevande svampar på lärk på 31 lokaler i Gästrikland).

Redaktionen, 2007: Korta rapporter. VÄX 1/07, sid. 50-51 (Rökpipsvamp, veckticka, grön sköldmossa, fjällskinnlav, aspfjädermossa, myska, västlig hakmossa).

Hellström, Birgitta 2007 b: Kärlväxtfynd i Gästrikland 2006. VÄX 1/07, sid. 53-54 (Blåmunkar, foderkäringtand, fältgentiana, fältmalört, harklöver, harris, hassel, japansk hönshirs, kornvallmo, kåltistel, läkemalva, ogräsdurra, praktgulplister, pricknattljus, pysslingtåg, rävtörel, skogsklocka, smågröe, spikklubba, stallört, strandlummer, svinamarant, sötkörsbär, vitknavel)

Delin, Anders 2007 e: Sällsam svamp på Danshällarna. VÄX 1/07, sid. 55 (Syllsvamp uppe i tall, Hårgaberget, Hanebo).

Delin, Anders: Färgbild på rökpipsvamp på baksidan.

 

Nr 2/2007

Delin, Anders 2007 g: Exkursion till gammeltallarna på Hornslandet 17 mars 2007. VÄX 2/07, sid. 3-5 ( Sveriges äldsta tall, detta år 760 år gammal, flera andra gammeltallar, en av de östligaste varglavförekomsterna Letharia vulpina).

Delin, Anders 2007 f: Den vilda hussvampens tama släkting finns också vild. VÄX 2/07, sid 5 (Om den svamp som i Danmark kallas vild hussvamp, och på svenska timmergröppa Serpula himantioides, samt den äkta hussvampen som på svenska heter hussvamp, S. lacrimans. En reflexion över vad som kom först, kulturen eller naturen).

Delin, Anders 2007 i: Vintertagging Irpicodon pendulus kräver gamla tallar. 66 träd i Gävleborgs län provborrade. VÄX 2/07, sid. 6-18 (Nya lokaler för vintertagging i södra Hälsingland och norra Gästrikland presenteras. Den yngsta tallen med vintertagging var mer än 120 år. Medelåldern var mer än 263 år. Svampen växte oftast på tallar som var skadade av toppbrott eller törskate, som var svaga, döende eller nydöda. Dess roll som svaghetsparasit visades av värdträdens obetydliga radiella tillväxt, bara 15 mm under de senaste 50 åren. Fruktkropparna sågs ofta sitta på kåddränkt ved, och kunde även växa ut genom kåda på ytan. Fruktkropparna kan fortsätta att växa efter perioder med ned till minus 7 grader).

Redaktionen: Korta rapporter, VÄX 2/07, sid. 19-20 (Hårklomossa, krissla, rödtoppa, läderlappslav, grynig gelélav, stiftgelélav, nattskatta, bolmört, hirs, raklosta, dvärghedlav, raggtaggsvamp, Caliciopsis calicioides, skålporing, fagerhätta).

Vesslén Göran, 2007 a: Skyddsvärda träd i Gävleborgs län. VÄX 2/07, sid. 21-25 (Urval: Dels jätteträd = träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd. Dels träd av gran Picea abies, tall Pinus sylvestris, ek Quercus robur och bok Fagus sylvatica som är äldre än 200 år. (Övriga trädslag äldre än 140 år.) Dels träd grövre än 40 cm med hålighet i huvudstam. Exempel: Vifors herrgård norr om Bergby, med jätteekar, och mycket hassel Corylus avellana. Där igelkottröksvamp Lycoperdon echinatum, förmodligen länets enda kända växtplats. Linden Tilia cordata vid sjön Stillaren är länets största kända träd, 747 cm i omkrets. Koordinater: 670084 154065.)

Bergström, Magnus 2007: Mot en Torsåkersflora – rapport från GÄBS årsmöte den 25 mars 2007. VÄX 2/07, sid. 32-34

(Barbro Risberg berättade om sin snart färdiga Torsåkersflora och visade bilder ur den. Hampus Wilhelm Arnells artikel från 1924 i Svensk Botanisk Tidskrift: ”Anteckningar om Gästriklands kärlväxter” gav uppslaget. Bl.a. följande arter nämndes: Klippbräcka Saxifraga adscendens från Söderåsen, svedjenäva Geranium bohemicum, blåklint Centaurea cyanus, som blommar varje år på åkrarna i den centrala Torsåkersbygden. Backskafting Brachypodium pinnatum finns i grönstensområdena. På bördig skogsmark finns myskmåra Galium triflorum, dvärghäxört Circaea alpina, skogsbräsma Cardamine flexuosa, stor låsbräken Botrychium virginianum, nästrot Neottia nidus-avis och skogsfru Epipogium aphyllum samt vid Kulleberget brunstarr Carex acutiformis. Vid Gammelstilla är enda lokalen för dvärgnäckros Nuphar pumila. Kring Ugglebo är vårstarr Carex caryophyllea och brudsporre Gymnsadenia conopsea vanliga. Ängstoppklocka Campanula glomerata ssp. glomerata är en karaktärsart vid vägkanter i södra delen av Torsåkersbygden. Mosippan Pulsatilla vernalis minskar tyvärr snabbt).

Svensson, Monica 2007: Ett efterlängtat möte med lackticka. VÄX 2/07, sid. 34-35 (Bild på Ganoderma lucidum och kort beskrivning, bl.a. av dess medicinska användning i utlandet).

Norman, Sven 2007. Grönskära Bidens radiata i Gnarp. VÄX 2/07, sid. 36 (Vid Bälingsjön på östra sidan av E 4, i jordbruksbygd, funnen och fotograferad år 1985, men uppfattad som brunskära och först senaste året rätt namngiven).

Malmqvist, Åke 2007. Scharlakansvårskål, Sarcoscypha coccinea s.l. VÄX 2/07, sid. 37-38 (Kommer ofta i slutet av mars, då dess vackert röda färg sticker fram bland smältande snö. Fotograferad vid Hillesjöns norra strand 17 april 2001. Växte på begravda pinnar av lövträd. Rubrikens Sarcoscypha coccinea s.l.är namnet på en grupp av närbesläktade arter. I Sverige finns S. austriaca som uppges växa på pinnar av al, vide och lönn, och S. coccinea, på diverse lövved, t.ex. bok och alm. I Danmark är bägge dessa arter ungefär lika vanliga. I Norge är S. austriaca den vanligaste, vilket troligen gäller Sverige också).

Ståhl, Peter 2007 c: Ny lokal för rutlåsbräken i Gästrikland. VÄX 2/07, sid. 39-40 (Botrychium matricariifolium på Björnön i Hamrånge, ett exemplar. Lokalen är i en mullrik löv- och blandskog med lönn Acer platanoides, blåsippa Hepatica nobilis, trolldruva Actaea spicata vårärt Lathyrus vernus, gullviva Primula veris, tvåblad Listera ovata, skogsknipprot Epipactis helleborine och tibast Daphne mezereum. Rutlåsbräken-plantan hittades den 18 juli 2006 och hade då börjat sprida sina sporer. Den växte i ett mullrikt stråk bland liljekonvaljer Convallaria majalis  och vårärt. Det fanns en antydan till stig på platsen. Skogen var sluten och dominerad av asp Populus tremula med gran Picea abies och sälg Salix caprea intill rutlåsbräkenplantan. Jämförelser görs med artens förekomst i Halle- och Hunneberg, där den karaktäristiska ståndorten beskrivs som ”mullrik mark i naturlig klippbrantsvegetation” (Pleijel, Hultengren & Bohlin 1997).

Ågren, Åke 2007 b. Nya svårupptäckta lavar i Hälsingland. VÄX 2/07, sid. 41

(Vedkryptolav Absconditella lignicola . Ny art för Hälsingland? På ändträ av granstubbar  i barrskog i Klossdammen, Söderhamn. Bacidina chloroticula på björkstubbar, i synnerhet på dess barkkant).

Henriksson, Stefan 2007. Förslag till utvidgning av Hamra nationalpark. VÄX 2/07, sid. 44-46 (Hamra nationalpark bildades 1909. Den är en av länets finaste urskogar. Arealen är dock bara ca 30 ha och Hamra uppfyller inte de internationella kriterier för nationalparker som är fastställda av IUCN. I april 2007 presenterade Naturvårdsverket och Länsstyrelsen ett förslag till utvidgning med området kring Svansjömyren, den skyddsvärda delen av Svartåmyran, Svartån från Svartåmyran till Voxnan, Svartåvallens och Svartågrenens NR. Om förslaget blir verklighet kommer den nya nationalparken att uppgå till totalt ca 1000 ha).

Delin, Anders 2007 h: Omstart i arbetet med Hälsinglands flora. VÄX 2/07, sid. 46-47 (Det arbete med Hälsinglands flora som började 1981 och pågick i organiserade former t.o.m. 1990 fortsätter nu med kompletteringar av databasen och kontroller av vissa tidigare fynd).

Lennström, Ove 2007 b: Gävlegrabben som blev Linnés älsklingsapostel. VÄX 2/07, sid. 50 (Föreläsning 16 april  i Gävle av Rolf-Gunnar Andersson och Eva Claesson, om Pehr Löfling, Linnélärjungen som föddes 1729 på Tolvfors bruk i Gävle. Han reste bl.a. i Spanien och samlade där 1300 växter till sitt herbarium. Han reste sedan till Venezuela i Sydamerika, där småningom ”frossan” stoppade honom).

 

Nr 3/2007

Delin, Anders: Färgfoto av gul näckros och dvärgnäckros på framsidan VÄX 3/07, sid. 1.

Delin, Anders 2007 i: En bevarad och en skövlad sötgräslokal i Järvsö. VÄX 3/07, sid. 3-4 (mellan Orsmilen och Stormyran samt nordsidan av Bondarvsvallsberget, två rika lokaler. Den senare nyligen skövlad genom kalhuggning).

Delin, Anders 2007 j: Förvildade vilda växter på Ingemar Eckards tomt i Älvkarhed. VÄX 3/07, sid. 5-7 (Av ett mycket stort antal arter av huvudsakligen vilda hälsingeväxter, inplanterade under flera decennier på en tomt i nordsluttning med ett litet surdråg, kvarstår ett stort antal trots utebliven skötsel, men proportionerna mellan dem har ändrats. Hässleklocka dominerar och är i centrala delan av beståndet nästan allenarådande. Glesstånds är också expansiv. Ramslök håller sig kvar. Ett hundratal arter redovisas).

Delin, Anders 2007 k: Långnäsudden i Bergvik – mer om en tandrotslokals historia. VÄX 3/07, sid. 8 (Om en av lokalbefolkningen sedan mycket lång tid känd lokals ”upptäkts”-historia).

Delin, Anders 2007 l: Skogsnäringen erkänner naturskogsplundring – frivillig naturvård fungerar inte. VÄX 3/07, sid. 9-10 (Holmen skog medger att de sista naturskogarna faller. Prof. Lena Gustafsson säger att i princip alla skogar som i dag slutavverkas är gamla naturskogar. Svartvit-foto från Ytterhogdal).

Hellström, Birgitta 2007: Insamlingsresa i Söderhamns kommun 13 maj 2007. VÄX 3/07, sid. 11-12 (Många av Åke Ågrens lokaler för ovanligare kärlväxter besökta av B.H. och Göran Odelvik, NRM, för insamling till herbariet i S. Bl.a. nämns sparvnäva, fältveronika, grusviva, gaffelbräken, grustrav, backglim, harmynta, sandnarv, vårveronika, ullört, äkta johannesört, vårförgätmigej, backlök, grå småfingerört, smånunneört, sandviva, ungers blåsippa, svalört, gulsippa, prakthäggmispel, luktviol, stånds, ängsnäva, bohuslind och buskviol).

Risberg, Barbro 2007: De vilda blommornas dag 2007 i Ockelbo. VÄX 3/07, sid. 13 (bl.a. kamomill, tysk fingerört, ängsruta, vattenblink och åkerbär).

Delin, Anders & Wannberg, Björn: Hälsingefloran. VÄX 3/07, sid. 14-15 (Lägesrapport. Införande av gamla och nya fältprotokoll i databasen, floravakt, kontroll av tveksamma gamla uppgifter, nya och nygamla fynd av personer som tidigare inte varit så nära knutna till projektet).

Andersson, Inga-Greta 2007: De vilda blommornas dag 2007 i Grävna Knippans naturreservat. VÄX 3/07, sid. 15 (Gammal grov skog i Ovansjö kronopark, nära Kungsberget, kryptogamer och kärlväxter, bl.a. häxört).

Norman, Sven 2007: Kustvandring från Ragvaldsnäs dansbana till Bäcksand i Gnarp den 22 juli 07. VÄX 3/2007, sid. 16 (bl.a. knutnarv, rödnarv, gul fetknopp, slåtterblomma, gåsört, hönsbär, strandloka, strandkrypa och kustarun).

Sundström, Erik 2007 b: Skålporing – en svamp som får se ut nästan hur som helst. VÄX 3/07, sid. 17+20 (Porotheleum fimbriata, beskrivning av dess utvecklingsfaser, med schematisk bild av vårtor – skålar – porer och slutligen taggar).

Pallin, Alf: Färgfoton av brödtaggsvamp på mittuppslaget. VÄX 3/07, sid. 18.

Ågren, Åke: Färgfoton av sandviva och grusviva på mittuppslaget. VÄX 3/07, sid. 19.

Delin, Anders 2007 m: Grönbräken på sin enda lokal i Gävleborgs län, Älgsjöberget i Los – en liten men uthållig population. VÄX 3/07, sid. 20-22 (Losgrönsten med andra kalkgynnade arter bland kärlväxter och kryptogamer, t.ex. fjällhällebräken. Känd från lokalen sedan 1931. Sju plantor 1982. Två plantor 2007. Totalt 40 blad år 1988 och 38 år 2007)

Ågren, Åke 2007 c: Nya lavar för Norrland och Hälsingland. VÄX 3/07, sid. 23 (Catillaria atomarioides, Lecania erysibe, Verrucaria calciseda, Verrucaria floerkeana i sydöstra Hälsingland).

Vesslén, Göran 2007b: Rättelse om jättelind VÄX 3/07, sid. 23.

Hedwall, Pär & Ågren, Åke 2007 Duvön, Sandarne – artrik och raritetsrik ruderatmark. VÄX 3/07, sid. 24 (Bl.a. finsk fingerört, fältmalört, kåltistel, pricknattljus, puktörne, vildmorot, bergkårel och nattglim).

Lennström, Ove 2007 c: De vilda blommornas dag 2007 i Gävle. (Bl.a. mandelblomma, vitfryle, parkgröe, pestskråp, tvåblad, knylhavre, kärrvial, gökblomster och åtskilliga odlade träd och buskar) VÄX 3/07, sid. 25-28.

Delin, Anders 2007 n: Det är osannolikt att det som är uppenbart blir sant – apropå den mänskliga faktorn i forskningen. (Kortskaftad ärgspik är på kort sikt ohotad men på lång sikt starkt hotad, vilket är så uppenbart att det inte lockar till forskning kring artens hotsituation, som tore vara allvarlig, trots att den nu inte är rödlistad) VÄX 3/07, sid. 29.

Redaktionen: Korta rapporter, VÄX 3/07, sid. 30-32 (Foderkäringtand, havtorn, stor kardborre, strandfräne, vägsenap, kambräken, brödtaggsvamp, rostticka, ulltickeporing, knottrig blåslav, dvärgnäckros, skogssvingel, trådfräken).

Delin, Anders 2007 o: Rödnarven Spergularia rubra har succulenta blad. VÄX 3/07, sid. 33.

Delin, Anders 2007 p: Kambräken Blechnum spicant 36 år i rotvältegrop på Grossjöberget. VÄX 3/07.

Delin, Anders: Färgfoto av gul näckros och dvärgnäckros på baksidan VÄX 3/07, sid. 36.

 

2008 – Årg. 26

Nr 1/2008

Risberg, Barbro: Färgfoto av blåsippa på framsidan.

Delin, Anders 2008 a: Lind i Hälsingland. VÄX 1/08, sid. 3-10 (Alla lokaler för sannolikt vildväxande lind).

Lennström, Ove 2008 a: Smålands flora under luppen. VÄX 1/08, sid. 11-14.

Ståhl, Peter 2008a: Kalmus Acorus calamus växer i Gästrikland. VÄX 1/08, sid. 14-15.

Gustafsson, Mats H.G. 2008 a: Eken vid sin svenska nordgräns – i Hälsingland? VÄX 1/08, sid. 16-17.

Redaktionen Korta rapporter. VÄX 1/08, sid. 18-20. (Rostticka i Hls, Svavelticka i Hls, Röd larvklubba, Kolticka, Skeletocutis borealis,Kristallporing, Hydnum ellipsosporium, Lammticka, Bleksopp, Stor arpticka, Kristallporing, Gropticka, Rödbrun jordstjärna, Grantaggsvamp, Hasselnagelskivling, Rosenticka i Ovansjö, Fransig ochraporing, Laxticka, Purpurticka, Lappticka, Sammetsticka).

Andersson, Inga-Greta 2008: Lavexkursion till Sävasjön. VÄX 1/08, sid. 20. (Hållav, ringlav m.fl.).

Holmer, Arne 2008: Kan vi rädda mosippan? En liten rapport från ett naturvårdsprojekt i Örebro län. VÄX 1/08, sid. 21-23.

Risberg, Barbro, Sundström, Erik 2008: Lättillgängligt botaniskt utflyktsmål – Hassellunden i Tjärnäs, Torsåker. VÄX 1/08, sid. 23-25. (Hassel, lundväxter som underviol, svampar som hasselticka, bolmörtskivling, hasselsopp och rökpipsvamp).

Ståhl, Peter: Färgfoto av kalmus och Svensson, Monica: Färgfoto av röd larvklubba. VÄX 1/08, sid 26.

Ståhl, Peter: Inventeringsläget i Gästrikland. Rutkarta. VÄX 1/08, sid. 27.

Nordin, Anders 2008 a: Nordic Lichen Flora, Vol. 3. Presentation VÄX 1/08, sid. 28.

Delin, Anders 2008 b: Sent upptäcktes hur gammal tallved kan bli i naturen. VÄX 1/08, sid. 29-31. (Studie av tallågor i Håttö kronopark i Jämtland, utförd år 1886 av Th. Örtenblad).

Malmqvist, Åke 2008 a: Scarlet pimpernel. VÄX 1/08, sid. 32. (Funnen i Gävle).

Delin, Anders 2008 c: Tio års succession bland svampar på gran- och tallved i Österbergsmurens naturreservat i Gästrikland. VÄX 1/08, sid. 33-41. (Ovansjö kronopark, Sandviken).

Risberg, Barbro 2008 a: Några fynd i slutspurten av arbetet med Torsåkersfloran. VÄX 1/08, sid. 42-43. (Smalfräken, Nattskatta, Tidlösa, Åkerkulla, Lungrot).

Sundström, Erik 2008: Färgklickar på vinterpromenaden. VÄX 1/08, sid. 44-45. (Sälgplätt, Vårtplätt, Vinterskivling, Vintermussling, Grönmussling, Pappersgröppa,  Algröppa, Orange legeskål, Mörk legeskål).

Delin, Anders 2008 d: Lättillgängligt botaniskt utflyktsmål – råttsvans VÄX 1/08, sid. 46-47. (Prästgården i Bollnäs).

Nordin, Anders 2008 b: Två nya lavar i Testeboåns naturreservat. VÄX 1/08, sid. 47. (Porocyphus kenmorensis och Pterygiopsis lacustris).

Hellström, Birgitta 2008 a: Kärlväxtfynd i Gästrikland 2007. VÄX 1/08, sid. 48-50. (Backskafting, Bergros, Buketthirs, Cikoria, Finsk fingerört, Flugblomster, Fältgentiana, Granbräken, Grönvit nattviol, Gulreseda, Harklöver, Hundtunga, Höstlåsbräken, Jättenattljus, Kalmus, Kambräken, Luddveronika, Luden johannesört, Lungrot, Långsvingel, Lövbinda, Negerfrö, Nässelsnärja, Odört, Ogräsdurra, Ormtunga, Rågvallmo, Rödkörvel, Rödmire, Sandsenap, Sandviol, Sjöranunkel, Skogsklocka, Skogsknipprot, Smalfräken, Stor andmat, Stor låsbräken, Strandlummer, Strandfräne, Vildpersilja, Vårarv, Vårstarr, Vägsenap, Åsstarr).

Malmqvist, Åke: Färgbild på rödmire på baksidan. VÄX 1/08, sid. 52.

Tyler, Torbjörn 2008: Skogs-, hag- och krattfibblor i södra Norrlands kustlandskap. Supplement till VÄX 1/08, sid. 1-112 (uppdelat i 2 häften).

 

Nr 2/2008

Risberg, Barbro: Färgfoto av blåklint i Torsåker på framsidan.

Risberg, Barbro 2008 b: Nya ordföranden har ordet. VÄX 2/08, sid. 3-4.

Vesslén, Göran 2008: Försök med spårhund på blåtryffel. VÄX 2/08, sid. 4-5.

Wannberg, Björn och Hedblom, Arne 2008: Massförekomster av cikoria Cichorium intybus i Alfta, Ovanåker och Arbrå. VÄX 2/08, sid. 5.

Delin, Anders 2008 e: Aspfjädermossan Neckera pennata i Långängarnas naturreservat – Tillväxt från 1995 till 2008. VÄX 2/08, sid. 6-12. (Alla kolonier växte. Medelbredden ökade från 15 till 29 cm, medelhöjden från 8 till 23 cm. Miljön är sluten skog. Konsekvenser för skötsel av naturreservat med aspfjädermossa diskuteras).

Delin, Anders 2008 f: Majvivan överlever utan skötsel i Hälsingland. VÄX 2/08, sid. 12-15. (Enda lokalen, på bäckstrand i myr i kalktrakt, mellan Långtjärn och Lilltjärn i Los. Ingen slåtter under de senaste 26 åren, förmodligen inte under 50 år)

Delin, Anders 2008 g: Mer om odling av mosippa  Pulsatilla vernalis.VÄX 2/08, sid. 15-16. (Tiden mellan sådd och blomma har varit från 22 till 34 månader).

Redaktionen Korta rapporter. VÄX 2/08, sid. 16-17. (Veckticka, Harticka, Violmussling, Skorpticka, Filago eriocephala, Rosendunört, Skogssvingel).

Gustafsson, Mats H.G. 2008 b: Gammalt och nytt i blomväxternas familjeindelning. VÄX 2/08, sid. 18-22. (Mats Gustafsson är lektor i systematisk botanik vid Aarhus universitet. Redogörelse för nya indelningar grundade bl.a. på DNA-analyser).

Wannberg, Björn: Färgfoton på finnklint på mittuppslaget.

Delin, Anders, 2008 h: Lättillgänglig växtlokal i Hälsingland – Grossjöberget, nedom Abborrtjärn. VÄX 2/08, sid. 23-27. (Vild lönn och lind. Trolldruva, lundelm, strutbräken, vedtrappmossa, mörk husmossa mm).

Andersson, Magnus 2008: Att jobba i naturvårdens tjänst. VÄX 2/08, sid. 27-30. (Naturinventering för FORAN AB).

Toresson, Hans-Göran, 2008: Taigataggsvamp inte bara i Nordligaste Sverige. VÄX 2/08, sid. 30-32. (Nytt fynd i Nacka, Stockholmstrakten, i ren tallskog).

Wannberg, Björn, Sahlin, Enar, Ågren, Åke och Stridh, Bengt 2008: Ifrågasatt ängsklint blev till slut finnklint (ängsklint). VÄX 2/08, sid. 33-34. (Funnen 1987 i Bredåker, Bergsjö, återbesökt och kontrollerad)

Ståhl, Peter, 2008b: Gästriklands Flora 2008. VÄX 2/08, sid. 34-35. (Inventeringsläget, Kritiska arter).

Jonsson, Mats 2008: Bröderna Wedins skog Gävles första reservat. VÄX 2/08, sid. 40-41. (Tidigare publicerad i Arbetarbladet).

Delin, Anders 2008 i: Blåbärsris – ljushushållningsmästare. VÄX 2/08, sid. 47. (Anpassat till ett liv under träd).

Lundin, Jonas: Akvarell av majviva på baksidan.

 

Nr 3/2008

Delin, Anders: Färgfoto på skuggviol på framsidan. VÄX 3/08, sid. 1.

Delin, Anders 2008 j: Knäböj för klapperstarren. VÄX 3/08, sid. 3. (Nya fynd vid sydligaste och nordligaste Hälsingekusten – Färgfoto).

Lennström, Ove 2008 b: Valls hage i Gävle – en botanisk kulturbegivenhet värd att besöka. VÄX 3/08, sid. 4-5. (Arboretum med samtliga inhemska trädarter och många olika provenienser. Färgfoto på knölbjörk).

Norman, Sven 2008: Blomrik torrbacke i Norrfjärden, Gnarp – en stor naturupplevelse i litet format. VÄX 3/08, sid. 6-7. (Backnejlika, backglim, gulmåra, kärleksört mm. Färgfoto).

Delin, Anders 2008 k: Strandvänderot och flädervänderot i provodling. VÄX 3/08, sid. 8-11. (Tydliga skillnader bibehålls i odling. Sex färgfoton).

Hellström, Birgitta 2008 b: Sötvedel Astragalus glycyphyllos. VÄX 3/08, sid. 12. (Ny lokal i Hofors. Färgfoto).

Gustafsson, Mats H.G. 2008 c: Krusnate VÄX 3/08, sid. 13. (Lillfjärden, Hudiksvall, ny för Hls).

Delin, Anders, 2008 l: Prenumerera på de andra landskapens floratidskrifter.VÄX 3/08, sid. 14-15. (Minst 14 finns).

Ågren, Åke 2008: Rysk nejlikrot och rundmynta blev amerikansk nejlikrot och äppelmynta. VÄX 3/08, sid. 15 (Söderhamn).

Bengtsson, Johanna 2008: Leta violgubbe VÄX 3/08, sid. 16. (Upprop från Länsstyrelsen).

Hedwall, Pär och Ågren, Åke 2008: Rättelse – Stallört. VÄX 3/08, sid. 17. (I stället för puktörne).

Delin, Anders, 2008 m: Gamla hus som minner om hälsingebondens arbete. Recension VÄX 3/08, sid. 18-19. (Boken ”Lador, logar och längor – om Hälsingeböndernas uthus av Gunvor Gustafson och Jan Lundell. Byggnadernas funktion och placering påverkar floran).

Delin, Anders 2008 n: Flytt av myrstarr vid Laforsens kraftverk, Ljusdals kommun. Utdrag ur Bengt Stridhs rapport om flytten. VÄX 3/08, sid. 20-21. (Perioden 1953 – 2005 fanns översilning av vissa hällar. Den försvann 2005 – 2008 i samband med arbeten på dammen. Myrstarr flyttades till nya stråk med översilning. Färgfoton på myrstarr, tågstarr och miljön).

Lennström, Ove 2008 c: Diskurs runt en adventiv näva. VÄX 3/08, sid. 22-23. (Flocknäva vid Brädviken, Gävle).

Malmqvist, Åke 2008 b: De vilda blommornas dag på Norrlandet, Gävle, 15 juni 2008. VÄX 3/08, sid. 24-25. (Marskärsudden med havsstrandsvegetation och Brädviken med bl.a. spjutskråp. Färgfoton på strandglim och spjutskråp).

Andersson, Magnus, Delin, Anders, Johansson, Maj, Larsson, Arnold och Wannberg, Björn 2008: Ytterhogdal 7-9 juli 2008. Tusensköna, skuggviol och dvärgtätört. VÄX 3/08, sid. 26-32. (Kompletterande inventering i föga besökt del av Hls. Även taigastarr, kransrams, hässleklocka (odlad), nordisk stormhatt, tagelstarr, tvåblad, smalfräken, kung Karls spira. Färgfoton på hässleklocka och dvärgtätört)

Risberg, Barbro 2008 c: Oväntat fynd av taggbräken Polystichum lonchitis i Hofors. VÄX 3/08, sid. 33-34. (Första fyndet i Gästrikland och Hälsingland. Färgfoto).

Delin, Anders 2008 o: Låsbräken – en växt med svårbegripligt levnadssätt. VÄX 3/08, sid. 35. (Torktålig men känslig för grävning i närheten. Färgfoto).

Delin, Anders 2008 p: Hotade och sällsynta lavar och mossor i Dalarna. Recension. VÄX 3/08, sid. 36-39. (Mästerverk i fråga om artkännedom och ekologi. Färgfoto på Janolof Hermansson).

Delin, Anders 2008 q: Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker i Lycksele och Dorotea i juli 2008 visade skogssskövlingens slutfas. VÄX 3/08, sid. 40-45. (Sveaskog och SCA granskade. Färgfoton på skogsmiljöer).

Redaktionen Korta rapporter. VÄX 3/08, sid. 46-47. (Myrhättingar, Kardvädd, Nattskatta, Glesstånds i Rengsjö, Backsmörblomma, Finsk fingerört, Blåfibbla, Skogsstarr, Rekordsnabb nedbrytning av bläcksvamp, Banklint).

Vesslén, Göran: Färgfoto på violgubbe på baksidan VÄX 3/08, sid. 48.

 

2009 – Årg. 27

Nr 1/2009

Risberg, Barbro: Färgfoto på svedjenäva på framsidan VÄX 1/09, sid. 1.

Delin, Anders 2009 a: Varför är det så långt till Ensjölokarna? – och varför bör man ändå resa dit? VÄX 1/09, sid. 3-4. (Längst från ”civilisationen”, sist exploaterad, mest naturvärden kvar. Färgfoto av gran med invallningar efter tre bränder).

Delin, Anders 2009 b: Skogsbruk i urskogskanten – Var är Sveaskogs naturvårdsambition? VÄX 1/09, sid. 5-6. (Ramsjö, Högbränntjärn. Färgfoto av snitsel intill grov tallhögstubbe).

Gustafsson, Mats H.G. 2009 a: Köpmanberget – Hudiksvalls sargade sydberg. VÄX 1/09, sid. 7-9. (Knägräs Dantonia decumbens nordligast i Sverige. Mängder av torrbacksarter. Kulturflyktingar).

Delin, Anders 2009 c: Redaktionellt arbete. VÄX 1/09, sid. 10. (Litteraturförteckning, förnamn).

Vesslén, Göran 2009 a: Blåtryffel Chamonixia caespitosa i Gästrikland. VÄX 1/09, sid. 11-13. (Ockelbo, Trollberget och Gammelfäbodarna. Färgfoton).

Gustafsson, Mats, H.G. 2009 b: Zannichellia i Hälsingland. VÄX 1/09, sid. 14-16. (Z. major, Z. palustris ssp. repens och Z. pedunculata i Hudiksvall. Bestämningstabell).

Ståhl, Peter 2009 a: Inventeringsläget i Gästrikland. VÄX 1/09, sid. 17. (Rutkarta).

Hellström, Birgitta 2009: Kärlväxtfynd i Gästrikland. 2008 VÄX 1/09, sid. 18-19. (Bergkårel, blåmålla, cikoria, fjälligelknopp, fältgentiana, granbräken, grå kavelhirs, italienskt rajgräs, klapperstarr, löktrav, mellansporre, nässelsnärja, rosendunört, råttsvans, skogsklocka, spindelblomster, stor nunneört, strandlummer, strandfräne, svedjenäva, sylört, vildpersilja och åsstarr).

Jägbrant, Veronica, 2009: Inventering av rikkärr vid Lunnsjön i Nordanstig kommun. VÄX 1/09, sid. 20-21. (Okänd Dactylorhiza-art. Färgfoto).

Larsson, Arnold 2009: Några botaniska fynd 2008. VÄX 1/09, sid. 22-26. (Strandlummer, höstskallra, kåltistel, svedjenäva. Färgfoton på strandlummer och kåltistel).

Ståhl, Peter 2009 b: Inte bara svedjenäva – fler ekologiska iakttagelser från Storåsenbranden. VÄX 1/09, sid. 27-29. (Käringtand, skogsvicker, backvial, gökärt, gulvial m.fl. arter från frön eller från överlevande jordstammar. Färgfoton på gökärt från frö och gökärt från jordstam).

Delin, Anders 2009 d: Vårstarren Carex caryophyllea är sannolikt utdöd i Hälsingland. VÄX 1/09, sid. 30-31. (Gamla lokaler i Svabensverk och Långvind återbesökta).

Sundström, Erik 2009 a: Efterlysning – Stjälkröksvampar. VÄX 1/09, sid. 31. (Färgfoto på stjälkröksvamp).

Risberg, Barbro 2009 a: Brandfältet på Storåsen i Hofors kommun. VÄX 1/09, sid. 32-38. (Brand 10 juni 2008, rikligt med bergkorsört och svedjenäva, flera ärtväxter, bl.a. backvial. Rotmurkla. Färgfoton på brandfältet, svedjenäva, bergkorsört och rotmurkla).

Olsson, Eva och Delin, Anders 2009: Lindarna återfunna på Järvsö klack VÄX 1/09, sid. 38-39.

Lennström, Ove 2009 a: Från Nordic Macromycetes till Funga Nordica. Recension. VÄX 1/09, sid. 40-41.

Redaktionen 2009 a: Korta rapporter. VÄX 1/09, sid. 42-43. (Lunglav, läderlappslav, silverlav, aspfjädermmossa, dunmossa, violgubbe, gyllenskivling, långfliksmossa, smalfotad taggsvamp, östbinka, skogsstarr, fläder, rådhusvin. Färgfoto på smalfotad taggsvamp).

Redaktionen 2009 b: Botanister utspridda i ett stort län. VÄX 1/09, sid. 44. (VÄX är sammanhållande länk).

Delin, Anders 2009 e: Vippvedel Astragalus norvegicus i Hälsingland? VÄX 1/09, sid. 44-45. (Ängersjö 1897, kvar?).

Delin, Anders, Larsson, Arnold och Wannberg, Björn 2009: Hälsinglands flora. VÄX 1/09, sid. 45 (Rapport om arbetet).

Sundström, Erik 2009 b: Svårplacerade svampfynd. VÄX 1/09, sid. 46-49. (Introduktion till artbestämingsproblematiken. Färgfoto på trollhand.)

Vesslén, Göran 2009 b: Fjälltaggsvampar i Gästrikland. VÄX 1/09, sid.50-55. (Koppartaggsvamp, lilaköttig taggsvamp och skrovlig taggsvamp tillsammans med många andra krävande taggsvampar och spindlingar. Färgfoton på lilaköttig taggsvamp och koppartaggvamp).

 

Nr 2/2009

Delin, Anders: Färgfoto på fjällnejlika på framsidan VÄX 2/09, sid. 1.

Delin, Anders 2009 f: Vad kan en gran? VÄX 2/09, sid. 3-9. (ekologiska iakttagelser).

Norman, Sven 2009 a: Fjällnejliksjakt i Nordanstig. VÄX 2/09, sid. 10-12. (Bl.a. havsstrandförekomst nära Medelpadsgränsen).

Gustafsson, Mats H. G. 2009 c: Komministern och det nedbrunna hamnmagasinet. VÄX 2/09, sid. 12-15. (Hudiksvall 1952.  Agrostis avenacea, Amaranthus albus, A. retroflexus, A. standleyanus, Ammi majus, Anthemis cotula, Anthemis pseudocotula, Brassica tournefortii, Chenopodium pratericola, Panicum miliaceum, Digitaria sanguinalis, Setaria italica, S. verticillata, Silene gallica).

Delin, Anders 2009 g: Kransmynta i Hälsingland. VÄX 2/09, sid. 16-17. (Mentha arvensis x M. aquatica ssp. litoralis?, Enånger, Långvind, i naturlig miljö).

Ågren, Åke 2009: Lavfynd i Gävleborgs län 2008. VÄX 2/09, sid. 18-19. (Arthonia apatetica, Aspicilia simoënsis, Bacidina caligans, Biatoridium monasteriense, Cyphelium notarisii, Lepraria rigidula, Psilolechia clavulifera, Rinodina sophodes, Trapeliopsis glaucolepidea).

Delin, Anders 2009 h: Naturens erfarenhet överträffar människans. VÄX 2/09, sid. 19-20.

Delin, Anders 2009 i: Pressa växter. VÄX 2/09, sid. 21.

Vesslén, Göran 2009 c: Röjning för att gynna rökpipsvamp. VÄX 2/09, sid. 22-23. (Urnula craterium, Storön, Gysinge).

Lennström, Ove 2009 b: Knoppvandring i Pehr Löflings anda. VÄX 2/09, sid. 34-36. (Valls hage, Gävle).

Lennström, Ove: Färgfoto på spenört på baksidan. VÄX 2/09, sid. 40.

 

Nr 3/2009

Risberg, Barbro: Färgfoto på rotfibbla på framsidan. VÄX 3/09, sid. 1.

Norell, Bo 2009: Elfenbenslaven, epifyt i ett unikt kvillområde. VÄX 3/09, sid. 3-5. (Heteroderma speciosa, Testeboån. Färgfoto på elfenbenslav)

Delin, Anders 2009 j: Sjuberget i Alfta – enda lokal i Hälsingland för vippärt Lathyrus niger. VÄX 3/09, sid. 6-7.

Risberg, Barbro 2009 b: Brandfältet på Storåsen – andra sommaren. VÄX 3/09, sid. 8-12. (Hofors, svedjenäva Geranium bohemicum, backvial Lathyrus sylvestris, kanadabinka Conyza canadensis, blåsuga Ajuga pyramidalis, rotfibbla  Hypochoeris radicata. Färgfoton på käringtand, vit mjölkört, rotfibbla, frukter av svedjenäva)

Wannberg, Björn 2009: Något om floran vid Flottarleden. VÄX 3/09, sid. 13-15. (Voxnans norra strand mellan Runemo i Alfta och Söräng i Bollnäs. Stor blåklocka, skogsklocka, ävjebrodd, ävjepilört, underviol, skuggviol. Färgfoton av miljön och av skuggviol).

Delin, Anders 2009 k: Låsbräken Botrychium med och utan vegetativ förökning. VÄX 3/09, sid. 16-20. (Enstaka fynd av jordstamsförbindelser mellan olika blad av månlåsbräken. Inga sådana påträffade hos höst- och rutlåsbräken, men regelbundet föekommande hos ormtunga. Färgfoton på översikt och detalj av jordstamsförbindelse)

Sundström, Erik 2009 c: I tur och ordning … VÄX 3/09, sid. 20-21. (Borstticka föregår cinnoberticka. Sprängticka föregår tvåfärgsticka. Färgfoto på borstticka och cinnoberticka tillsammans).

Lennström, Ove 2009 c: Halkyonisk ro inför blommornas dag 2009 övergick i syndaflod vid genomförandet. VÄX 3/09, sid. 22-24. (Testeboån, safsa, hampflockel)

Malmqvist, Åke 2009: Linnéminne i Kungsgårdens herrgårdspark. VÄX 3/09, sid. 25. (Kungsgården, sibirisk nunneört, färfoto på denna)

Norman, Sven 2009 b: Skuggnäva och vingvial, två ovanliga fynd i Bäling, Jättendal. VÄX 3/09, sid. 26-27. (Färgfoton på dessa två arter).

Svensson, Monica 2009: Hälsning från Forskningsresan i Timrå. VÄX 3/09, sid. 28-29. (Färgfoton på nordlig svampklubba, doftticka och gulfotshätta).

Redaktionen 2009 c: Rättelse VÄX 3/09, sid. 29. (Fel datum för grankottvändning).

Andersson, Magnus 2009 a: Ny knottblomsterlokal på Örängesnäset. VÄX 3/09, sid. 30-31. (Njutånger, Hudiksvalls kommun, 2 km från den tidigare kända lokalen

Redaktionen 2009 d: Korta rapporter VÄX 3/09, sid. 32-33. (Backklöver i Gävle, fläckporing i Arbrå, eldsopp i Gävle, backklöver i Hudiksvall, Calciopsis calicioides och gransotdyna i Enånger, citronporing i Njutånger, fruktkroppar av sprängticka i Forsa, Ramaria eusanguinea i Trönö).

Lennström, Ove 2009 d: Kremlor systematiskt svåra men goda att äta. VÄX 3/09, sid. 34-36. (Kremlan Russula medullata i Årsunda).

Delin, Anders 2009 l: Rosettjungfrulin och vårstarr vid masugnen i Voxnabruk. VÄX 3/09, sid. 37-39. (Ny och för närvarande enda lokalen för rosettjungfrulin. Ny lokal för vårstarr, en av två aktuella)

Olsson, Eva 2009: Bäckeskogsvallen i Ljusdal – välskött slåttermark. VÄX 3/09, sid. 40-41.

Delin, Anders och Lotta 2009: Rutlåsbräken vid Kulgatan i Järbo. VÄX 3/09, sid. 41-42.(Två ex. i gammal gräsmatta intill asfalterad gata)

Andersson, Magnus 2009 b: Vårstarren kvar på Håstaängen. VÄX 3/09, sid. 43. (Hudiksvall, rik förekomst på 5 kvm.).

Sundström, Erik 2009 d: Stenmurklor. VÄX 3/09, sid. 44. (Giftighet).

Ståhl, Peter 2009: Annons för Höstmöte i GÄBS. VÄX 3/09, sid. 45.

Hedkvist, Gunni 2009: Mellansporre på Järbo station. VÄX 3/09, sid. 46-47. (Tillsammans med föräldraarterna. Färgfoton på alla tre).