Gävleborgs Botaniska Sällskap

Hälsinglands flora

Projekt Hälsinglands flora har bedrivits sedan 1981 och går nu mot sitt slutförande. Boken om Hälsinglands kärlväxter planeras att ges ut under 2017. Projektet bedrivs i ett stort glesbefolkat landskap med mycket få botanister. Den överväldigande delen av arbetet har utförs av amatörer. Antalet i projektet aktiva är ett hundratal, varav dock majoriteten står för ett mycket litet antal växtfynd. Arbetet med att sammanställa resultatet från fältinventeringarna görs av Anders Delin, Björn Wannberg och Arnold Larsson.

När projektet startade fanns bara en tryckt förteckning över kärlväxtarterna i landskapet från 1898 av Per Wilhelm Wiström med Johan Alfred Wiströms arbeten som underlag och ett maskinskrivet manus från 1950-60-talen av Zander Säfverstam. Det var uppenbart att mycket fanns att göra i fält, och inventering i grupp och enskilt har under åren samlat en stor mängd uppgifter som förbättrat kunskapen om Hälsinglands flora avsevärt.

Inventerare, tidpunkt, plats och art har antecknats och införts i en gemensam databas. Lägesangivelserna var på 100 m när i de flesta fall, men har under de senaste åren kompletterats med noggrannare koordinater från GPS. Vid sidan av ovanstående basala data har ofta en mängd anteckningar gjorts, om antal, ekologi, utseendeavvikelser etc. Litteraturen om Hälsinglands flora har samlats och förtecknats. De insamlade pressade exemplar som finns i de offentliga herbarierna har förtecknats i en särskild databas. Underlaget är nu så pass gott att vi kan sammanställa lokalförteckningar och artbeskrivningar till en bok.