Gävleborgs Botaniska Sällskap

Generalregister 2010 – 2019

Generalregister för VÄX 2010 – 2016

2010 – Årg.28

Nr 1/2010

Risberg, Barbro: Färgfoto på skatnäva på framsidan. VÄX 1/10, sid. 1.

Delin, Anders 2010 a: Att känna igen växter på Bromans tid. VÄX 1/10, sid. 3. (Olof Joh. Broman, prost i Hudiksvall under början av 1700talet, författare till Glysisvallur, ett allomfattande verk om Hälsingland. Han beskriver svårigheterna att tolka växtnamn i den tidens litteratur).

Risberg, Barbro 2010 a: Brandfältet på Storåsen – epilog. VÄX 1/10, sid. 4-5. (Mjölkört, svedjenäva, kanadabinka, taggsallat, druvfläder, harstarr, skärmstarr. Färgfoto på svedjenäva höljd i mjölkörtfrö).

Delin, Anders 2010 b: Finns kvanne vid Hälsinglands kust? VÄX 1/10, sid. 5. (Efterlysning).

Sundström, Erik 2010 a: Små fynd vid en ovanlig tid – gruppen barkhättor Mycena corticola. VÄX 1/2010, sid. 6-7. (Mycena alba, supina, pseudocorticola och meliigena på mossklädda stammar av gamla ädla lövträd. Färgfoto på barkhätta).

Vesslén, Göran 2010: Fjälltaggsvampar i Gävleborgs län 2009. VÄX 1/10, sid. 8-12. (Kalkhaltig mark vid Jon-Jonsberget i Hanrånge och Hemlingby i Gävle. Raggtaggsvamp, brandtaggsvamp, gul taggsvamp, koppartaggsvamp, brödtaggsvamp, skrovlig taggsvamp, violgubbe, svartfjällig musseron, grangråticka, gul lammticka, flera rödlistade spindlingar och en lång rad andra svamparter. Färgfoto på svartfjällig musseron).

Gustafsson, Mats H.G. 2010 a: Stubbåkerns sällsamma småmossor. VÄX 1/10, sid. 13-14. (Hudiksvall. Flaggmossa, lerbålmossa, åkertuss).

Delin, Anders 2010 c: Granen klarade kalhuggning sämre än myskmåran VÄX 1/10, sid. 15-16. (Vålsjö i Järvsö. Färgfoto på myskmåra).

Hellström, Birgitta 2010: Kärlväxtfynd i Gästrikland 2009. VÄX 1/10, sid. 17-19. (Backskafting, blekbalsamin, fjällgröe, fjälltimotej, hanplanta av humle, höstlåsbräken, jätterams, klapperstarr, knottblomster, kärrknipprot, mellansporre, nordlåsbräken, nässelsnärja, nästrot, plattsäv, rosendunört, rutlåsbräken, ryl, råttsvans, rödtoppa, skogsklocka, småborre, spikklubba, spjutskråp, topplåsbräken, åsstarr. Färgfoto på spikklubba).

Risberg, Barbro 2010 b: Torsåkersfloran – gamla och nya nyheter. VÄX 1/10, sid. 21-25. (Slån, rödmire, backtimjan, springkorn, åkerbär, åkerkulla, nässelklocka, hönsbär, fältgentiana, taggbräken, löktrav, lönnmålla, malörtsambrosia, rödmålla, granbräken, mossros, rotfibbla, höstlåsbräken. Färgfoton på höstlåsbräken, granbräken och mossros).

Hartman, Carl Johan, tolkad av Delin, Anders 2010: Rapport angående resan till Jämtland 1813. VÄX 1/10, sid. 26-29. (Tolkning och avskrift av opublicerat handskrivet manus. Många arter och miljöer i Gävle, Gästrikland, Hälsingland och Jämtland, bl.a. björk, åkerbär och smultron på svedjeland och smörblommor, skogsnäva och styvmorsviol på Hälsinglands ängar. Färgfoto på åkerbärsblomma).

Delin, Anders och Hellström, Birgitta 2010: Peter Ståhl, personen bakom mycket mer än Gästriklands flora VÄX 1/10, sid. 30-34. (Inventeringar i Ångermanland, urskogsinventeringen i Gävleborgs län, Hotade och sällsynta växter i Gävle kommun, slåtter i Hade. Porträttfoto).

Norell, Bosse 2010: Taggsvampskogar på Testeboåns öar och stränder. VÄX 1/10, sid. 35-37. (Violgubbe, raggtaggsvamp, koppartaggsvamp, dofttaggsvamp, gul taggsvamp, orange taggsvamp och många fler svamp- och kärlväxtarter. Färgfoto på raggtaggsvamp).

Redaktionen 2010: Korta rapporter VÄX 1/10, sid. 38-39. (Sötgräs, gropticka, svedjenäva, musselkantarell, fyrflikig jordstjärna, hornsärv, korsandmat).

Gustafsson, H.G. Mats 2010 b: Hälsinglands mossor. VÄX 1/10, sid. 40-48. (Checklista med inledande förklarande text).

Ågren, Åke, 2010: Lavfynd i Hälsingland 2009. VÄX 1/10, sid. 48. (Parasitsvartlav, vedstjärna, rostig svedskivlav, grov ljuslav).

Bergström, Magnus 2010: Floran i Torsåkers socken – en recension. VÄX 1/10, sid. 49-51. (Färgfoto på blåklintåker).

Sundström, Erik 2010 b: Överraskningar bland maskrosor VÄX 1/10, sid 52. (Rörformig maskrosstjälk med från korgen inuti röret fritt hängande ”rot”. Färgfoto).

Nr 2/2010

Delin, Anders: Färgfoto på sårläka på framsidan. VÄX 2/10, sid. 1.

Johansson, Maj & Delin, Anders 2010: Låsbräknar i restaurerad ängsflora på Bäckeskogsvallen i Ljusdal. VÄX 2/10, sid. 3-22. (Rut-, topp-, höst- och månlåsbräken. Utveckling under 23 år av restaurering. Uppdykande där 60-årig granskog huggits. Underjordisk överlevnad eller nykolonisation. Utveckling av övrig ängsflora. Barrmusseron, scharlakansvaxskivling, trubbfingersvamp, olivjordtunga, tidig larvklubba, stråfingersvamp, vridfingersvamp, grålila vaxskivling, stornopping, dadelvaxskivling. Färgbilder på vallen, Maj Johansson, höst-, rut-, topp- och månlåsbräken).

Norman, Sven 2010: Botaniska upplevelser i Nordanstig sommaren 2009. VÄX 2/10, sid.23-27. (Fjällnejlika, sårläka, myska, svedjenäva, finnstarr. Färgfoton på fjällnejlika och skiktdyna).

Erickson, Per-Olof 2010: Spara sälgen! VÄX 2/10, sid. 27. (Nyutkommen bok).

Larsson, Arnold 2010: Några botaniska fynd 2009. VÄX 2/10, sid. 28-32. (Nagelört, desmeknopp, skuggviol, löktrav, siselstarr, norsknoppa, dolk-, zebra-, pensel- och dovrefibbla, tandad tomtskräppa, kalmolke, Färgfoton på siselstarr,, norsknoppa, tandad tomtskräppa, desmeknopp och nagelört).

Andersson, Magnus 2010: Europeiska kulturlandskap – en recension (Förf. Urban Emanuelson). VÄX 2/10, sid. 33-38.

Hansson, Torsten 2010: Gulåsen i Gnarp – nytt naturreservat i Nordanstig. VÄX 2/10, sid. 39. (Skogsknipprot).

Troschke, Tomas 2010: Ett par intressanta mossor på Orarna i Gävle. VÄX 2/10, sid. 40-41. (Korvgulmossa och strandplanmossa. Färgfoton på den senare).

Gustavsson, Nicklas & Risberg, Barbro 2010: Kårsberget och Brickbäcken i Torsåker. VÄX 2/10, sid. 42-45. (Stor revmossa, vintertagging, grantaggsvamp, dvärgbägarlav, dunmossa, blå säckmossa, barkkornlav, glansskivlav. Färgfoton på Brickbäcken, dunmossa och vågig praktmossa).

Strand, Solveig & Bodlund, Margareta och Gunnar 2010: Piploka Pleurospermum austriacum funnen i Söderhamn sommaren 2009. VÄX 2/10, sid. 49.

Redaktionen 2010 b: Korta rapporter VÄX 2/10, sid. 50-51. (Svavelticka, bitter taggsvamp, fyrflikig, kam- och fransig jordstjärna, ljus ängsfingersvamp, ladlav).

Nr 3/2010

Risberg, Barbro: Färgfoto på fyrflikig jordstjärna på framsidan. VÄX 3/10, sid. 1.

Risberg, Barbro 2010 c: Burjatien – långt borta men ändå nära. VÄX 3/10, sid. 3-12. (Reseberättelse med omfattande artförteckningar. Färgfoton på Iris lactea, Primula nivalis, Anemone sylvestris, Pulsatilla patens ssp. flavescens, Dracocephalum thymiflorum och Trollius ledebouri).

Delin, Anders 2010 c: Knackelie gör ängsslåttern lättare. VÄX 3/10, sid. 13-14. (Eggen smids fram. Färgfoto).

Gustafsson, Mats, H.G. 2010 b: Bryologi i basiska branter – sällsynta mossor i Gnarp, Hög och Idenor. VÄX 3/10, sid. 15-17. (Gulskaftad klockmossa, allémossa, spärrtrasselmossa, klippmyggmossa, klängmossa, kalkkvastmossa, grov husmossa, grov baronmossa, trädporella, liten skägglungmossa, skogstimmia, planmossa. Färgfoton på liten skägglungmossa och timmia).

Delin, Anders 2010 d: Är strandasterns jordstam byggd för vattenspridning? VÄX 3/10, sid. 18. (Färgfoto på baksidan).

Jonsson, Fredrik 2010: Lunglavsknapp, skrovellavsknapp och apothecier på lunglav och skrovellav. VÄX 3/10, sid. 19-25. (Färgfoton på dessa).

Redaktionen 2010 c: Korta rapporter. VÄX 3/2010. (Skogsfru, rutlåsbräken, brödtaggsvamp, grön sköldmossa, fyrflikig jordstjärna).

Delin, Anders 2010 e: Mer om piplokan i Söderhamn. VÄX 3/2010, sid. 28-29. (Färgfoton).

Ståhl, Peter 2010: Gunnar Nilsson, 2/7 1916 – 18/7 2010. VÄX 3/2010, sid. 30-31. (Nekrolog med publikationslista).

Delin, Anders 2010 f: Odling av vilda växter för botaniska studier. VÄX 3/2010, sid. 32-47. (Höstlåsbräken, träjon, hassel, stor ormrot, vårsköna, knipparv, praktnejlika, knytling, såpnejlika, smällglim, lundarv, fjällnejlika, nordisk stormhatt, trolldruva, gulsippa, kabbleka, vintergäck, mosippa, backsippa, svalört, sjöranunkel, smörbollar, skelört, strandvallmo, sibirisk vallmo, opievallmo, stor nunneört, sandvita, nagelört, vit fetknopp, kantig fetknopp, brudbröd, smällvedel, vippärt, backklöver, brunnäva, ängsnäva, sparvnäva, blodnäva, vildlin, rosettjungfrulin, springkorn, myskmalva, buskviol, luktviol, skuggviol, solvända, guldkörvel, spansk körvel, bockrot, sårläka, kustarun, ängsgentiana, myskmåra, blåeld, stickelfrö, skogsförgätmigej, lungört, blåsuga, kungsmynta, stinksyska, stortimjan, bolmört, fingerborgsblomma, trådveronika, dybläddra, dvärgbläddra, svartkämpar, rödkämpar – fortsättning i nästa nummer. Färgfoto på opievallmo).

2011 – Årg.29

Nr 1/2011

Delin, Anders 2011a: Odling av vilda växter för botaniska studier. VÄX 1/2011, sid. 3-9. (blårapunkel, skogsklocka, stor blåklocka, kattfot, färgkulla, bergklint, torta, ulltistel, stånds, mattram, strålöga, kransrams, dvärgvårlök, rysk blåstjärna, backlök, grönlandsyxne, vitfryle, slokstarr, darrgräs, skogssvingel, flentimotej, fjällgröe, parkgröe. Färgfoton på blårapunkel, torta, grönlandsyxne och skogssvingel).

Vesslén, Göran 2011: Slåtter på ängslika områden. VÄX 1/2011, sid. 10-12. (Kraftledningsgata i Gästrikland, möjlig lokal för ängsvädd och väddnätfjäril. Färgfoton på området före och efter slåtter).

Sundström, Erik 2011a: Svampveckan i Gysinge 30 aug. – 4 sept. 2010. VÄX 1/2011, sid. 13-14. (Rapport).

Risberg, Barbro 2011a: Bildande av samrådsgrupp för naturvård i Gävleborgs län. VÄX 1/2011, sid. 14. (Rapport från första mötet).

Delin, Anders 2011b: Svedjenäva på f.d. svedja? VÄX 1/2011, sid. 15-20. (Bördig sydsluttning i Nordanhöle, Rengsjö. Markberett hygge. Mörkgrå jord p.g.a. kolfragment. Färgfoton på plantor och jorden de växer på).

Delin, Anders 2011c: En avvikande binka i Sjuberget i Alfta. VÄX 1/2011, sid. 21-25. (Möjlig Erigeron acris ssp. droebachiensis på hällar i diabasberg. Färgfoton, översiktsbilder och detaljer).

Delin, Anders, Larsson, Arnold och Wannberg, Björn 2011: Hälsinglands kärlväxtflora. VÄX 1/2011, sid. 26. (Lägesrapport från skrivarbetet).

Johansson, Maj 2011: Fint fynd av ängshavre i Ljusdals kommun. VÄX 1/2011, sid. 27. (På minst 300-årig kulturmark i Holänna, 6 km ONO om Ljusdals tätort, rikligt. Färgfoto på ett småax).

Hellström, Birgitta 2011: Kärlväxtfynd i Gästrikland 2010. VÄX 1/2011, sid. 28-30. (Blåklint, blåmunkar, blåmålla, brunnäva, brunstarr, dårört, fältgentiana, guckusko, gurkört, höstgullris, jungfrulin, klasefibbla, knölsmörblomma, korgvide, natt och dag, rutlåsbräken, rågvallmo, skogsfru, skogsklocka, skogssvingel, stor kardborre, stor ormrot, svärdtåg, trift, uddnate, vildpersilja, vippärt, vårstarr, åsstarr, ängsgentiana och äppelros. Färgfoto på en vippärtblomma och på skogsfru).

Risberg, Barbro 2011b: Rödlistade arter i Gävleborgs län 2010. VÄX 1/2011, sid. 31-41. (Kommentarer till den nya rödlistan i ett Gästrike-perspektiv. Färgfoton på alm, klasefibbla, knärot och backruta.

Gustafsson, Mats H.G. 2011: Hornsärv och andra höstfynd i Hudiksvallsfjärden. VÄX 1/2011, sid. 42-43. (Även axslinga).

Delin, Anders 2011d: Medelpads flora, anmälan. VÄX 1/2011, sid. 43.

Delin, Anders 2011e: Man slår ängen. VÄX 1/2011, sid. 44-45. (Om ordbruk i samband med slåtter).

Larsson, Arnold 2011a: Några botaniska fynd i Hälsingland 2010. VÄX 1/2011, sid. 46-47. (Nagelört, äkta johannesört, finsk fingerört, hybriden strimsporre x gulsporre, höstrudbeckia, grå bolltistel, gyllenbär, blomstertobak, buketthirs och amerikansk nejlikrot).

Andersson, Inga-Greta 2011: Fältgentiana Gentianella campestris i mängd på vägen till Acksjön, 3 sept. 2010. VÄX 1/2011, sid. 48-49. (SV om Kessmanbo i Hedesunda, Gävle kommun).

Redaktionen 2011a: Korta rapporter. VÄX 1/2011, sid. 49-50. (Skogsrör i Ytterhogdal, ny för Hälsingland. Sötgräset på Bondarvsvallsberget, uppföljning. Violgubbe vid Kakängssundet. Vitgul flugsvamp i Söderhamn).

Nr 2/2011

Gustafsson, Mats H.G. & Delin, Anders 2011: Hälsingeflorans inkomlingar – invasiva eller inte? VÄX 2/2011, sid. 3-9. (Kontortatall, jätteslide, parkslide, häggmispel, amerikansk nejlikrot, vresros, häckspirea, strandvial, blomsterlupin, amerikansk dunört, jättebalsamin, blekbalsamin, videkornell, kirskål, jätteloka, strandloka, stormåra, druvfläder, parksallat, gatkamomill, glesstånds, kanadensiskt gullris, höstgullris, renfana, svärdslilja, jättegröe. Endast blomsterlupin har säkert påvisats tränga undan andra arter. Färgfoton av glesstånds, blekbalsamin, amerikansk dunört).

Delin, Anders 2011f: Naturtyper – vegetationstyper. VÄX 2/2011, sid. 10-16. (Kritisk granskning av växtsociologins utveckling sedan 1916 och nuvarande status. Färgfoto av klibbal tillsammans med mjölon).

Andersson, Magnus 2011: Svampskog av uppländska mått utanför Hudiksvall. VÄX 2/2011, sid. 17-20. (Brandtaggsvamp, orange taggsvamp, gul taggsvamp, raggtaggsvamp, dofttaggsvamp, Sarcodon galucopus, koppartaggsvamp, lilafotad fingersvamp, taggfingersvamp, gultoppig fingersvamp, grangråticka, rodnande spindling, kantspindling, svavelriska, rödgul trumpetsvamp. Färgfoto av lilafotad fingersvamp).

Redaktionen 2011b: Korta rapporter. VÄX 2/2011, sid. 20. (Violkungsljus, kransmynta).

Delin, Anders 2011g: Tagelsäv Eleocharis quinqueflora kan bilda två slag av groddknoppar. VÄX 2/2011, sid. 21-25. (Små lättlossnande och stora fastsittande på utlöpare. Färgfoton av dessa).

Larsson, Arnold 2011b: Kärlväxter vid Tannaklitten. VÄX 2/2011, sid. 26-27. (Komplettering till artikel om mossfloran där i VÄX 3/2010 med bl.a. underviol och skuggviol. Färgfoto av stinknäva).

Risberg, Barbro 2011c: Länsstyrelsens rikkärrsinventering i Gävleborgs län 2007 – 2009. VÄX 2/2011, sid. 28-32. (Referat av inventeringsrapporten, speciellt i fråga om Hofors. Färgfoton av korvskorpionmossa och blodnycklar).

Sundström, Erik 2011b: Blodticka i Valls hage. VÄX 2/2011, sid. 33. (Gävle. Färgfoto av blodticka).

Ågren, Åke 2011: Gunnar Bodlund avliden 2010. VÄX 2/2011, sid. 34. (Naturvårdare och botanist i Söderhamn. Svartvitt foto).

Risberg, Barbro 2011d: Rapport från SBF:s föreningskonferens i Uppsala 6-7 mars 2011. VÄX 2/2011, sid. 35-39.(Föreningsaktiviteter. Åtgärdsprogram. Medelpads och Upplands floror. Violer. Färgfoton av Viola uniflora och V. biflora).

Delin, Anders 2011g: Knärot – årets växt 2011. VÄX 2/2011, sid. 40-41. (Artens ekologi. Uppmaning till rapportering. Färgfoton).

Nr 3/2011

Delin, Anders 2011h: Forskningsresan i naturvårdens utmarker 2011 i Hassela. VÄX 3/2011, sid. 3-13. (Brandfältet från 2008, Kaptenstjärn, Skog V om Flotthöljan, Basttjärnsrönningen, Vakåsen. Skogsmiljöer och artfynd. Färgfoton på två deltagare, en slemsvamp av släktet Arcyria, aspföryngring på brandfältet och björkeldticka).

Hedman, Jan 2011: Ny lokal för alm Ulmus glabra i Los socken. VÄX 3/2011, sid. 13. (Uttertjärnsbäcken).

Lennström, Ove 2011a: Svampstudier i parkmiljö. VÄX 3/2011, sid. 14-15. (Flammulina-arter).

Risberg, Barbro 2011e: Slåtterängen vid Fäbods i Torsåker. VÄX 3/2011, sid. 16-20. (Tjugoett år, god effekt. Vårfingerört, darrgräs, ängshavre, knägräs, stortimjan, brudsporre, fältgentiana, backruta, månlåsbräken, blåsuga. Färgfoton på ängen, jungfrulin och mandelblomma).

Delin, Anders 2011i: Nitare, Johan: Barrskogar – Nyckelbiotoper. Recension. VÄX 3/2011, sid.20-21.(Särskilt sand- och kalkbarrskogar).

Olsson, Eva & Delin, Anders 2011: Liten klubbdyna Hypocrea seppoi i Järvsö – ny för Sverige. VÄX 3/2011, sid. 22. (Artbestämd av Ove E. Eriksson i Umeå. Tidigare publicerad i Svensk Mykologisk Tidskrift).

Andersson, Inga-Greta 2011: Fältgentianorna vid Acksjön. VÄX 3/2011, sid. 23.

Delin, Anders 2011j: Alm Ulmus glabra i Hälsingland. VÄX 3/2011, sid. 24-26. (Lokalförteckning. Färgfoto på alm).

Ståhl, Peter 2011: Upplands flora – en recension. VÄX 3/2011, sid. 27-29.

Risberg, Barbro 2011f: ArtDatabankens Naturvårdspris tilldelas Anders Delin. VÄX 3/2011, sid. 30.

Lennström, Ove 2011b: Artbestämningsfrustration kan leda till något gott. VÄX 3/2011, sid. 31-33. (Leccinum-arter, svampsoppa).

Redaktionen 2011c: Korta rapporter VÄX 3/2011, sid. 34-36. (Smånunneört, sammetstaggsvamp, cikoria, norsk fingerört, glesstånds, skogsknipprot, grov gulmossa, korvgulmossa, maskgulmossa, kalkgräsmossa).

Delin, Anders 2011k: Kalkälskande och sydliga växter på Storjungfrun i Söderhamn. VÄX 3/2011, sid. 37-47. (Nästrot, luddlosta, backförgätmigej, alm, vildapel. Färgfoton på dessa och på blommande rönn).

2012 – Årg. 30

Nr 1/2012

Delin, Anders 2012a: Rylens Chimaphila umbellata utveckling i Hälsingland. VÄX 1/2012, sid. 3-20. (7 aktuella lokaler med ca 16 kloner. Färgfoto av rylblad).

Andersson, Magnus 2012: Mellanljusnan – ett spännande stycke hälsingenatur. VÄX 1/2012, sid.21-29 (Trådfräken, storgröe, skuggviol, strutbräken, dvärghäxört, mosippa, nordlåsbräken, topplåsbräken, höstlåsbräken, backstarr, vårärt, myskmadra, skavfräken, ringlav, fjällskära, taigastarr, tvåblad, skogsknipprot, dunmossa, myrstarr, kärrull, svarthö, björnbrodd, fjällnejlika, fjällögontröst, fjällviol, kärrsälting, klubbstarr, tågstarr, fjällhällebräken, fjällkvanne, fjällvedel, getväppling, smalfräken, kung Karls spira, strandpryl. Färgfoton av strandmiljöer, svarthö och fjällvedel).

Ryman, Svengunnar 2012: Översikt av vår kännedom om klotsporig murkla Gyromitra sphaerospora. VÄX 1/2012, sid.30-33. (Med anledning av ett fynd i Mjällådalen, Medelpad. Två färgfoton av arten).

Redaktionen 2012a: Korta rapporter VÄX 1/2012, sid. 34-35. (Backförgätmigej, spadskinn, vintertagging, svavelticka, natt och dag, sötgräs. Färgfoton av spadskinn och svavelticka).

Östlund, Anita 2012: Ett värdefullt skogsområde vid Järvsjön utanför Söderhamn VÄX 1/2012, sid.36-39. (Bördig granskog, sårläka, vårärt, underviol, violgubbe, raggtaggsvamp, gul taggsvamp, grangråticka, brandticka, luddfingersvamp, orange taggsvamp, dofttaggsvamp, violspindling, skrovlig taggsvamp, koralltaggsvamp, blomkålssvamp. Färgfoton på grangråticka och brandticka).

Gustavsson, Nicklas 2012: Kanske en ny art på spåret. VÄX 1/2012, sid. 40-41. (Röd, 0,5 mm stor, halvklotformig lav på urgammal stående tallved i gammelskogsmiljö, hittills ej identifierbar som en beskriven art. Färgfoto på laven och dess substrat).

Hellström, Birgitta 2012: Kärlväxtfynd i Gästrikland 2011. VÄX 1/2012, sid.42-45. (Backförgätmigej, blekbalsamin, cikoria, glesstånds, guckusko, gurkört, hybridgullregn, hybridspirea, hårstarr, häckberberis, höstgullris, höstskallra, jungfrulin, klolånke, klöveroxalis, knottblomster, kornvallmo, korsandmat, krissla, långsvingel, mahonia, malörtsambrosia, mandelblomma, myskmåra, pysslingtåg, rödtoppa, skogsklocka, skårdaggkåpa, spikklubba, späddaggkåpa, stor andmat, trådveronika, åkerrättika, ängsnäva. Färgfoton av guckusko, rödtoppa och åkerrättika).

Sandström, Arne (avliden) 2012: Zander Säfverstam. Till minnet av en god vän, en fin människa och min förste läromästare i botanik. VÄX 1/2012, sid. 46-51. (Nytryck av artikel publicerad i VÄX 2/1987).

Nr 2/2012

Delin, Anders 2012b: Vattenväxter i havet vid Långvind. VÄX 2/2012, sid. 3-10. (Knoppslinga F, havsnajas F, höstlånke, korsandmat, hjulmöja F, hårnating F, axslinga, dvärgsäv F, kransslinga F, pilblad, storigelknopp, smalkaveldun. Färgfoton på dem märkta med F).

Risberg, Barbro 2012a: SBF:s föreningskonferens 2012. VÄX 2/2012, sid. 11-12.

Risberg, Barbro 2012b: Kattfot – årets växt 2012. VÄX 2/2012, sid. 12-13 (Färgfoto på kattfot).

Lennström, Ove 2012a: Konstans och dynamik vid förekomst av murklor. VÄX 2/2012, sid. 14-16. (Blek stenmurkla.. Färgfoto på denna).

Ståhl, Peter 2012: Bredbladiga lundgräs till påsk VÄX 2/2012, sid. 17-19. (Hässlebrodd, skogssvingel och storgröe, färgfoton på dessa).

Risberg, Barbro 2012c: Praktmossor – prakt i litet format. VÄX 2/2012, sid. 20-23. (Kalkpraktmossa, bandpraktmossa, kärrpraktmossa, lundpraktmossa, skogspraktmossa och vågig praktmossa. Färgfoton på dessa).

Sahlin, Enar 2012a: Svartstenarna, Idenor – en ö bildas och invaderas av vegetation. VÄX 2/2012, sid. 24-26 (Rörflen, spjutmålla, krypven, krusskräppa, brådmålla, strandgyllen. Färgfoton på ön och rörflen).

Risberg, Barbro 2012c: Dunmossa – årets mossa 2012. VÄX 2/2012, sid. 27. (Färgfoto på dunmossa).

Norman, Sven 2012: Alknottror. VÄX 2/2012, sid. 28. (Färgfoto på alknottror på gråal).

Delin, Anders 2012c: Längs vägar och stigar i Jura, Frankrike. VÄX 2/2012, sid. 30-37. (Kalkberggrund, karstlandskap. Färgfoton på älv som kommer ut ur berget och på violtandrot Cardamine heptaphylla).

Redaktionen 2012b: Korta rapporter. VÄX 2/2012, sid. 38. (Svämskapania, mikroskapania, tät planmossa. Färgfoto på liten vattensamling med lågor, miljö för mikroskapania m.fl.).

Vesslén, Göran 2012: Nya och intressanta svampfynd på Näset (Jon-Jonsberget). VÄX 2/2012, sid. 39. (Hydnellum cumulatum, färgfoto på denna. Lilaköttig taggsvamp).

Nr 3/2012

Sahlin, Enar 2012b: Fröbanken på stallbacken i Idenors-Holm VÄX 3/2012, sid. 3-6. (Svinmålla, åkersenap, norsk fingerört, åkerförgätmigej, åkertistel, sumpnoppa och vit dunört kom från fröbanken).

Delin, Anders 2012d: Smålänning effektiv floraväktare i Hälsingland. VÄX 3/2012, sid. 7-10. (Efter Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar följde floraväktarverksamhet. Magnus Thorell drog ett tungt lass i svår terräng med oprecist angivna lokaler för glesgröe. Färgfoton på glesgröe).

Risberg, Barbro 2012d: En dröm som blev sann – skäggnycklar. VÄX 3/2012, sid. 11-12. (Comperia comperiana på kyrkogård i Taurusbergen i Turkiet, färgfoto på arten).

Lennström, Ove & Sundström, Erik 2012: Vaxdax för GÄBS:are. VÄX 3/2012, sid. 13-14. (Upprop om rapportering av skogsvaxingar Hygrophorus).

Delin, Anders 2012e: Botanikdagarna i Järvsö 2012 – kortexkursioner 11 och 15 juli och turen till Gröntjärn, Ensjölokarna och Bäckeskogsvallen 12 och 13 juli. VÄX 3/2012, sid.15-23. (Strandvegetation vid Ljusnan i Järvsö med älvmyskgräs, backruta, åkerbär m.m. Strandvegetation vid Gröntjärn med krypven, mosippa, knutnarv, fjällnejlika, getväppling av underarten lapponica m.m. Urskogen vid Ensjölokarna med spår efter stormen Dagmar. Bäckeskogsvallen i Ljusdal med mån-, höst-, topp- och rutlåsbräken, fältgentiana m.m. Glesgröe vid Tvärbäcken nära Bäckeskogsvallen. Sötgräs på Skålsjöberget och Bondarvsvallsberget i Järvsö. Färgoton från Ensjölokarna, rut- och topplåsbräken, glesgröe).

Risberg, Barbro 2012e: Botanikdagarna i Järvsö 2012 – Turen till Mellanljusnan. VÄX 3/2012, sid. 24-28. (Fjällvedel, fjällnejlika, backruta med foto på framsidan, kung Karls spira, smalfräken, kärrvial, nordlåsbräken, ängsvide, skogsfru, svarthö, fjällögontröst, myrstarr, dunmossa, ringlav och fågelstarr. Färgfoton på älvstrand, nordlåsbräken, ängsvide, skogsfru, ringlav).

Redaktionen 2012c : Korta rapporter. VÄX 3/2012, sid. 29-32. (Plagiobothrys sp. med färgfoto, blomkålssvamp, mellanplister, svedjenäva, raggtaggsvamp, porslinsblå spindling med färgfoto, finsk fingerört, höstlåsbräken, cikoria, gullklöver, glesstånds, köseven med färgfoto, brandtaggsvamp med färgfoto, laxticka med färgfoto).

Redaktionen 2012d: Ökad användning av Internet och föreningens hemsida. VÄX 3/2012, sid. 32.

Lennström, Ove 2012b: De vilda blommornas dag 2012 i en stadspark. VÄX 3/2012, sid. 34-35. (Luftvärnsbacken i Gävle, basaltberggrund, alm, ask, lönn, oxel, parkolvon, sydgullregn, ängshavre, knylhavre, kantig fetknopp, brudbröd, gaffelbräken, svartbräken).

Hedwall, Pär 2012: Ännu ett fynd av knottblomster Microstylis monophyllos i Hälsingland. VÄX 3/2012, sid. 36-37. (Pipsjön i Sandarne, färgfoto).

Delin, Anders 2012f: Guldluppen 2012 till Kerstin Ekman. VÄX 3/2012, sid. 38. (Bl.a. för ”Herrarna i skogen” och ”Se blomman”).

Nordström, Erna-Britt 2012: Kronskål Sarcosphaera coronaria vid Mossneåsen i Söderala. VÄX 3/2012, sid. 39-40 (Färgfoto på arten).

Gustafsson, Mats H.G. 2012: Botanikdagarna i Järvsö 2012 – turen till Hornslandet. VÄX 3/2012, sid. 41-43. (Sveriges äldsta tall, Zannichellia-former, ävjebrodd, östersjötåg, dvärgsäv med färgfoto, kustarun, fyrling, skogssvingel, myska, dvärghäxört, myggblomster, samt en ny art för Hälsingland: hybriden mellan svart- och ängskavle).

2013 – Årg. 31

Nr 1/2013

Lennström, Ove 2013a: Fruktlexikon – en recensíon. VÄX 1/2013, sid. 3-5. (Widén & Engstrand, färgfoton på kapkrusbär och havtorn).

Hallingbäck, Tomas & Delin, Anders 2013: Liten skägglungmossa, stor rosettmossa och rosettmossa i Sjuberget i Alfta. VÄX 1/2013, sid. 6-7. (Diabasgång och sippervatten. Färgfoton på stor rosettmossa och liten skägglungmossa).

Troschke, Tomas & Pettersson, Tommy 2013: Lappmyråsen i Los – bidrag till kännedomen om områdets flora. VÄX 1/2013, sid. 8-10. (Basisk losbergart. Grov husmossa, bitter taggsvamp med färgfoto, puderspindling med färgfoto, diskvaxskivling, skogstimmia, mikro-, sväm- och timmerskapania, lockvitmossa, myrflikmossa, fjällskråp, flagellkvastmossa, kärrtrumpetmossa, nordlig fjädermossa, skrovellav, färgfoton på basiskt block, vät och rikkärr).

Gustafsson, Mats H.G. 2013: Knubbig kavle på Kuggören.  Alopecurus arundinaceus x pratensis ny för Hälsingland. VÄX 1/2013, sid. 11-13 (Två färgfoton på hybriden).

Delin, Anders, Larsson, Arnold & Wannberg, Björn 2013: Lägesrapport från Projekt Hälsinglands kärlväxtflora. VÄX 1/2013, sid. 14-16.

Redaktionen 2013a: Ändrat utgivningsdatum för VÄX nr 3 och 4. VÄX 1/2013, sid 16. (Senareläggning till omkring 1 nov.).

Risberg, Barbro 2013a: Floraväkteri i Hofors kommun 2012. VÄX 1/2013, sid. 17-26. (Sanddraba, mosippa med färgfoto, fältgentiana, stor låsbräken, klasefibbla med färgfoto, brudbröd, stortimjan, skogsfru med färgfoto, klippbräcka, mandelblomma, mästerrot med färgfoto, kattfot med färgfoto, rosettjungfrulin med färgfoto, vildlin, vit jordrök med färgfoto).

Lennström, Ove 2013b: Mosippor till glädje och sorg för oss botanister. VÄX 1/2013, sid. 27. (Upprop om inventering våren 2013, färgfoto av blomknopp på baksidan).

Larsson, Arnold 2013: Skogsklockarekord i Bjuråker 2012. VÄX 1/2013, sid. 28-29. (Dalänge mellan Västansjö och Ljusdal, 336 blommande ex., ljusa och mer normalfärgade).

Redaktionen 2013b: Korta rapporter VÄX 1/2013, sid. 30-32. (Flaggmossa med färgfoto, raggtaggsvamp med färgfoto, lakritsmusseron med färgfoto, stor revmossa och långflikmossa, vippärt).

Ståhl, Peter 2013: Naturvännen och hembygdskännaren Olof Wedin, 1926-2012. VÄX 1/2013, sid.33-34. (Dödsruna med lista över publikationer).

Norman, Sven 2013a: Förbjuden frukt. VÄX 1/2013, sid. 34. (Nattviol, fridlyst potenshöjare).

Delin, Anders 2013a: Blå, rosa och vit ängsvädd. VÄX 1/2013, sid 36-38. (med färgfoton av dessa).

Sundström, Erik 2013a: Rödgula taggsvampar. VÄX 1/2013, sid. 39. (Hydnum umbilicatum och H. ellipsosporum, färgfoton av dessa).

Nr 2/2013

Risberg, Barbro 2013b: Vitmossor i skogsmark VÄX 2/2013, sid. 3-8 (med färgfoton av gran-, spärr-, sump-, kratt-, tall-, boll- och kantvitmossa).

Delin, Anders 2013b: Äkta johannesört, backdunört och hedskål i torrbacke i Norränge, Arbrå VÄX 2/2013, sid. 9-13 (med färgfoton av äkta johannesört och hedskål).

Troschke, Tomas 2013a: Lysmossa – årets mossa. VÄX 2/2013, sid. 14 (med färgfoto av arten).

Delin, Anders 2013c: Varför och för vem skrivs Hälsinglands kärlväxtflora och hur utformas den? VÄX 2/2013, sid. 15-17.

Risberg, Barbro 2013c: Blåklint – årets växt 2013. VÄX 2/2013, sid. 18-19 (med färgfoto av arten).

Skog, Uno 2013: Brödmusseron Leucopaxillus compactus på Orarna, Gävle. VÄX 2/2013, sid. 20-22 (med färgfoton av arten).

Delin, Anders 2013d: Spana efter brunklöver Trifolium spadiceum i sommar. VÄX 2/2013, sid. 23-24 (med färgfoto av arten).

Redaktionen 2013c: Miljöpris till GÄBS! VÄX 2/2013, sid. 24 (till Peter Ståhl och Gästriklands flora).

Sundström, Erik 2013b: Några vintersvampar i Gästrikland 2012. VÄX 2/2013, sid.25-28 (med färgfoton av violticka, tvåfärgsticka, klyvporing, frostvaxskivling och röd barrträdskräfta).

Sundström, Erik 2013c: Hur jag fick mitt intresse för natur och speciellt svampar. VÄX 2/2013, sid. 29.

Norman, Sven 2013b: Kärleksörtens hemligheter VÄX 2/2013, sid. 32-33 (med färgfoton av arten).

Redaktionen 2013d: Namnskicket i VÄX. VÄX 1/2013, sid.35.

Wannberg, Björn och Delin, Anders 2013: Rekognosera botaniska utflyktsmål i Hälsingland NU! VÄX 2/2013, sid. 36-39 (med färgfoton från Blacksås och på fjällnejlika).

Troschke, Tomas 2013b: Dunmossan årets mossa 2012 – hur gick det? VÄX 2/2013, sid.39 (med färgfoto av dunmossa).

Nr 3/2013

Delin, Anders 2013e: Sötgräs på markberett hygge och på jätteblock i mogen skog. VÄX 3/2013, sid. 3-5. (beroende av rik fröbildning och lång överlevnad i fröbanken. Färgfoto av vippor i knopp).

Risberg, Barbro 2013d: Ny art för Gästrikland och kanske aktuell nordgräns för sommarfibbla. VÄX 3/2913, sid. 6-10. (Kratten. Även amerikansk trolldruva, jungfrulin, darrgräs, getväppling, väddklint, ängstoppklocka, brunklöver, gullklöver och knipparv. Färgfoton av somarfibbla, amerikansk trolldruva, knipparv och gullklöver).

Hellström, Birgitta 2013a: Skunkkalla Lysichiton sp. mitt i flyttningsbestyr. VÄX 3/2013, sid. 11-12. (Stocksbo. Även natt och dag).

Gustavsson, Nicklas & Risberg, Barbro 2013: Ringlav på Körberget i Torsåker. VÄX 3/2013, sid. 12. (Evernia divaricata, med färgfoto).

Ståhl, Peter 2013b: Kalbinka, Erigeron acris subsp. droebachiensis, i Gästrikland VÄX 3/2013, sid. 13-15. (Gråberget och Vårvik, bägge på kusten, med färgfoto).

Delin, Anders 2013f: Sjöhjortron Nostoc zetterstedtii i Hölesjön, Rengsjö. VÄX 3/2013, sid. 16-18. (Enda sentida fyndet, med färgfoto).

Lennström, Ove 2013c: Försommarmusseroner. VÄX 3/2013, sid. 19-20. (Med färgfoton av Gyllengrå musseron Melanoleuca cognata och vårmusseron Calocybe gambosa).

Delin, Anders 2013g: Vegetation i och vid Ljusnan mellan Tvättnäs i Hanebo och Djupasjön i Segersta. VÄX 3/2013, sid. 21-29. (Strand- och vattenmiljöer, jämförda med Storsjön i Långbo och Hölesjön i Rengsjö. Blomvass Butomus umbellatus, vattenpest Elodea canadensis, krusnate Potamogeton crispus, ask, Fraxinus excelsior.Färgfoton på flotagräs, blomvass, vattenpest, krusnate, missne, sprängört och trubbnate).

Delin, Anders 2013h: Ny lokal för finnstarr funnen I Hassela, Hälsingland. VÄX 3/2013, sid. 30-33 (En större lokal i Malungsåsen, i närheten av den kända, som var den första i Sverige. Med färgfoton av arten).

Redaktionen: Korta rapporter VÄX 3/2013, sid. 34-37. (Rödlånke Lythrum portula, ävjebrodd Limosella aquatica, tuvstarr Carex cespitosa, Kejsarskivling Catathelasma imperialis, myskmåra Galium triflorum, Koppartaggsvamp Sarcodon lundellii).

Delin, Anders 2013i: Hanhumle i Almtäkten, Hamnäs i Skog. VÄX 3/2013, sid. 38-39. (Humulus lupulus. Diskussion om spontan eller odlad).

Delin, Anders 2013j: Hybriden granbräken x skogsbräken vid Ljusnan i Hanebo. VÄX 3/2013, sid. 40-42. (Dryopteris cristata x D. carthusiana, en planta).

Delin, Anders 2013k: Bränning gynnar backruta – Referat. VÄX 3/2013, sid. 43. (Thalictrum simplex. Ref. av artikel i Calluna, med färgfoto av arten).

2014 – Årg. 32

Nr 1/2014
Delin, Anders 2014a: Johan Alfred Wiström. En glimt av naturforskningens villkor i Hudiksvall under slutet av 1800-talet. VÄX 1/2014, sid. 3-8. (Levnadsteckning, baserad på brev i handskriftsamlingen på Universitetsbiblioteket i Uppsala).

Engvall, Karin & Westlund, Kent 2014: Projekt Stugubacken i Hanebo, III. VÄX 1/2014, sid. 9-11. (Fortsättning på berättelser i VÄX 3/2000 och 1/2007. Resultat av avverkning av skog på åker- och ängsmark med efterföljande slåtter och bete. Återkomst av fältgentiana Gentianella campestris. Ökning av nattviol Platanthera bifolia, grönkulla Dactylorhiza viridis och blåsuga Ajuga pyramidalis. Inplantering av brudsporre Gymnadenia conopsea. Färgfoto av vit fältgentiana).

Sundström, Erik 2014a: Syllsvamp Neolentinus lepideus – snart en raritet. (Svampen bryter ned furusyllar, som därför ersattes med lärksyllar, som var för sköra och ersattes med betongsyllar, varigenom svampen berövades sitt substrat. Färgfoto av syllsvamp).

Gustafsson, Mats H.G.2014a: Tranbärstankar. VÄX 1/2014, sid. 14-15. (Ljusare och mörkare röda bär hos tranbär Vaccinium oxycocccos. Hypoteser om deras tillkomst och betydelsen av fröpredation. Färgfoto av tranbär).

Redaktionen 2014a: Korta rapporter. VÄX 1/2014, sid. 15. (Blåklint Centaurea cyanus i Torsåker).

Wernersson, Börje 2014a: Brudsporrens återkomst. VÄX 1/2014, sid. 16. (Delsbo. Effekt av ändrad skötsel eller blomningspaus?).

Sahlin, Enar 2014a: Ryl Chimaphila umbellata funnen på Lingarölandet i Hälsingtuna. VÄX 1/2014, sid. 17-19. (Nordligaste nu aktuella lokalen i landskapet, men enligt Säfverstam funnen 1906 på Lingarö. Färgfoto av arten och dess lokal).

Ståhl, Peter 20014a: Gästriklands flora 2014. VÄX 1/2014, sid. 19-20. (Finputsning av manus, layoutarbete, fotografering, upphandling av tryckning. Färgfoton av sidor ur boken).

Sahlin, Enar 2014b: Ett fynd av kambräken Blechnum spicant på Hornslandet VÄX 1/2014, sid. 21-22. (20:e fyndet sedan 1970-talet. Färgfoton av plantan och av sporblad).

Delin, Anders 2014b: Pilblad Sagittaria i Hälsingland. VÄX 1/2014, sid. 23-26. (Mellanpilblad i NV, pilblad i SO. Obekant vilken som finns däremellan. Problem med gränsdragningen mellan arterna med hjälp av morfologiska karaktärer. Åtta färgfoton och utbredningskarta).

Delin, Anders 2014c: Florainventering i Hassela 1987. VÄX 1/2014, sid. 27. (Förord till följande).

Berglund, Berit 2014a: Vad växer det på rutan långt från hemmets knut? VÄX 1/2014, sid. 27-31. (Nytryck av artikel i VÄX 2/1988, sid. 40-47 om inventeringsmetodik i Hassela 1987 och upplevelser under lägret där. Färgfoto av skogsvicker och ”Mind map”).

Olander, Stefan 2014a: Våra fyra renlavsarter. VÄX 1/2014, sid. 32-33. (Med färgfoto av dessa).

Lennström, Ove 2014a: Jordstjärnor: Mykologiska publikationer 6. VÄX 1/2014, sid. 34-36. (Recension av Sveriges Mykologiska Förenings publikation nr 6).

Risberg, Barbro 2014a: Vad hände sen och när blir det färdigt? Torsåkersfloran 2008-2013. VÄX 1/2014, sid. 37-47. (Sammanställning av samtliga nytillkomna arter efter publiceringen av Torsåkersfloran 2008. Färgfoton av vit snårvinda, stjärnnarciss, mossros, fylld pingstlilja, praktveronika, gul vallört och pysslingtåg).

Nr 2/2014

Bergström, Lage 2014a: Ängsskötsel för biologisk mångfald. VÄX 2/2014, sid. 3-12. (Erik-Lars i Åsmundshyttan, Torsåker. Lieslåtter 1974 – 2013 för blommor och fjärilar. Effekten av skötsel under 40 år på många arters utbredning och numerär. Färgfoton av sexfläckig bastardsvärmare, ängsmiljöer, dystert gräsmott, ängsskinnbaggelarver, violettkantad guldvinge, ängsvargspindel och författaren i arbete med lien).

Delin, Anders 2014d: Beskrivning av vegetation. VÄX 2/2014, sid. 13-21. (Vegetationen kan objektivt beskrivas inom små ytor, men generellt giltiga vegetationstyper kan inte definieras. Växtsociologin lyckas inte avhjälpa bristen).

Wernersson, Börje 2014b: Trädgårdsodling av vilda växter på mitt sätt. VÄX 2/2014, sid. 22-30. (Varberg i Halland. Mycket stort antal arter som prövats med varierande resultat. Blekbalsamin Impatiens parviflora är invasiv. Färgfoton av odlingsmiljöer, stenfrö Lithospermum officinale och desmeknopp Adoxa moschatellina).

Risberg, Barbro 2014b: Slåtterblomma – årets växt 2014. VÄX 2/2014, sid.31. (Presentation av arten, med färgfoto).

Delin, Anders & Wannberg, Björn 2014: Slåtterblomma i Hälsingland. VÄX 2/2014, sid. 32-34. (Artens ekologi i Hälsingland, med 4 färgfoton och utbredningskarta).

Risberg, Barbro 2014c: Rävsvansmossa – årets mossa 2014. VÄX 2/2014, sid. 35 (Presentation av arten).

Risberg, Barbro 2014d: SBF:s Föreningskonferens i Uppsala 8-9 mars. VÄX 2/2014, sid. 37-40. (Svenska Botaniska Föreningen. Referat av föredrag och årsmöte).

Delin, Anders 2014e: Tacka luftvävnaden för att du kan gå på gungfly. VÄX 2/2014, sid. 40-42. (Luftvävnad finns i de flesta myrväxter och många vattenväxter för att transportera syre till rötterna. Färgfoto av gungflyholmar).

Nr 3/2014

Delin, Anders 2014f: Branden i gammal tallnaturskog vid Lockjärv, Bjuråker, den 7 aug. 2014. VÄX 3/2014, sid. 3-6. (Besök 4 sept. Spår av brandförloppet i död och levande ved och i fält- och bottenskikten. Hård brand med blottad mineraljord intill grov död ved på marken. Färgfoton).

Hellström, Birgitta 2014: Vit skunkkalla Lysichiton camtschatcensis. VÄX 3/2014, sid. 7. (Fjolårets fynd i ett dike i Stocksbo, Gästrikland, VÄX 3/2013, sid. 11-12, visade sig ha vita blommor).

Risberg, Barbro 2014e: Två nästan bortglömda rosor. VÄX 3/2014, sid. 8-10. (Bukettros och kamtjatkaros i Torsåker, Gästrikland. Fyra färgfoton på arterna).

Delin, Anders & Wannberg, Björn 2014b: Botanistbesök på Jättholmarna i Jättendal. VÄX 3/2014, sid. 11-14. (Gammeltallar, tångbankar med mållor, kustsaltgräs, fjällnejlika, kustarun, en planta av knylhavre, tigarranunkel, ävjebrodd, strandmyskgräs).

Wannberg, Björn 2014: Gulkämparna avancerar längs Hälsinglands vägar. VÄX 3/2014, sid. 16-17. (Alfta, Bollnäs, Kungsgården, Enånger, Igesund, Ilsbo).

Ståhl, Peter 2014b: Desmeknopp Adoxa moschatellina i Gästrikland. VÄX 3/2014, sid. 12-19. (Alla lokaler i Gästrikland, längs Gavleån i stadens västra utkant. Elva lokaler, tillsammans med ungefär oförändrad status).

Delin, Anders 2014g: Extrem formvariation inom en art – Revsmörblomma. VÄX 3/2014, sid. 20-21. (Variation i bladform inom ett par tiotal kvadratmeter, fyra fotografier).

Olander, Stefan 2014b: Liten trumpetmossa Tayloria tenuis funnen vid Skalen. VÄX 3/2014, sid.22-24. (Viksjöfors, Alfta, på kospillning på betesmark. Färgbild).

Delin, Anders 2014f:: Kungsberget bjuder alltid på något nytt. VÄX 3/2014, sid. 25-26. (Positiv utveckling i branten, som ingår i ett 2011 bildat naturreservat. Foto på hybriden gaffel- x svartbräken).

Hedwall, Pär 2014: Nytt fynd av nordlåsbräken Botrychium boreale i Gästrikland. VÄX 3/2014, sid.27-28. (Grinduga, Gästrikland).

Lennström, Ove 2014b: Lönnmördare och harmlösa snyltare. VÄX 3/2014, sid. 29-30. (Svampar på lönnved och lönnblad, bl.a. lönntjärfläck och lönnmjöldagg).

Olander, Stefan 2014c: Trevligt fynd på en vändplan. VÄX 3/2014, sid. 31-33. (Vid Amungen, Alfta. Dels skogsfru och doftticka vid bäck, dels höstlåsbräken på vändplan vid skogsbilväg. Foton på skogsfru och höstlåsbräken).

Delin, Anders 2014g: Dammen vid Hemstanäs, Skog, med amfibiska kärlväxter och mossor. VÄX 3/2014, sid. 34-39. (F.d. damm till litet kraftverk, med stor vattennivåvariation. Nålsäv och svalting dominerar. Små mängder av gaffelmossa, strandbronia och sågdagmossa. Foton av miljön, av veksäv, nålsäv, gaffelmossa och strandbronia).

2015 – Årg. 33

Nr 1/2015

Skyttner, Olov Oskar 1957, nytryck 2015: Invasionen i Skrälldalen på 1850-talet.

VÄX 2/2015, sid. 3-9.  (Berättelsen om urskogsavverkningen i skogarna söder om Ängratörn i Färila, bl.a. en tall med 1,7 m diameter (ej omkrets)).

Delin, Anders 1991, nytryck 2015: Invasionen i Skrälldalen 1850 – 1870. Kulturpåverkan i vildmarken, tolkad i dagens vegetation. VÄX 2/2015, sid 10-17. (Förut publicerad i VÄX 1/1991, då ej tillgänglig i elektronisk form. Kulturmarksarternas spridning i vildmarken i viss mån tolkningsbar. Foton av gökblomster och lentåtel).

Olander, Stefan 2015a: Fint fynd vid Nissabäcken. VÄX 1/2015, sid. 18-19. (Dofttaggsvamp, med foto).

Hellström, Birgitta 2015: Strövtåg bland blomkålssvamp och andra sevärdheter. VÄX 1/2015, sid. 20-22. (Foto av blomkålssvamp och kluven tall med märklig stamform).

Redaktionen: Korta rapporter. VÄX 1/2015, sid. 22. (Sumpäggsvamp, med foto på baksidan. Lakritsmusseron och gul taggsvamp).

Risberg, Barbro 2015: Några spireaarter i Hoforstrakten. VÄX 1/2015, sid. 23-28. (Klasespirea, häckspirea, bredspirea, blekspirea, fontenayspirea och praktspirea, med foton av samtliga).

Troschke, Tomas & Pettersson, Tommy 2015: Svampfynd i några kalkbarrskogar. VÄX 1/2015, sid. 28-31. (Barrskogsfagerspindling, blekspindling, gyllenspindling, strimspindling och kopparspindling på Lappmyråsen i Los. Anisspindling, olivspindling, odörspindling, äggspindling och denises spindling på guckuskolokal i Grinduga. Bullspindling vid Körbergsklack. Foton på barrskogsfagerspindling, blekspindling, kopparspindling, äggspindling, denises spindling bullspindling).

Delin, Anders 2015a: Hybriden gråstarr x norskstarr i Enånger. VÄX 1/2015, sid. 31-34. (Flack finsedimentmark vid Enångersåns mynning. Norskstarr och hybriden, men ej gråstarr. Foton på dessa och på strandäng med fackelblomster och kärrsilja).

Olander, Stefan 2015b: Vätteros i Kessmansbo. VÄX 1/2015, sid. 35-36. (Med foto av arten).

Hellström, Birgitta & Troschke, Tomas 2015: Resultat av floraväkteri av mosippa i Gästrikland. VÄX 1/2015, sid. 37-40. (Sextioåtta mosippslokaler, varav 54 med levande mosippa. Med karta, tabell och foto av rikaste lokalen, Stackbo).

Delin, Anders & Wannberg, Björn 2015: Ögonpyrola – årets växt 2015. VÄX 1/2015, sid. 41-42. (Något om artens ekologi. Foton av planta och av frukter i olika stadier).

Nr 2/2015

Delin, Anders 2015b: Naturens egna idéer – om handnycklar Dactylorhiza. VÄX 2/2015, sid. 3-7. (Variation i utseende, exemplar eller småpopulationer som aldrig kommer att få vetenskapliga namn, bildgalleri över starkt avvikande exemplar, fotograferade av Alf Pallin).

Wernersson, Börje 2015: Låsbräkenpopulationerna vid Gryttjesberget har försvunnit. VÄX 2/2015, sid. 8 – 11. (Delsbo. Topp-, rut-, mån- och höstlåsbräken. Foto av rut- och topplåsbräken).

Delin, Anders; Engvall, Karin & Westlund, Kent 2015: Marken på Stugubacken minns gamla tiders jordbruk. VÄX 2/2015, sid. 12-22. (Uppföljning av restaurering av åker- och ängsmark genom avverkning av gran 1998. Vegetationens utveckling under 16 år. Metoder för effektiv skötsel. Återkomst av fältgentiana. Spridning av inplanterad brudsporre. Sex foton av vegetationsutveckling).

Delin, Anders; Larsson, Arnold & Wannberg, Björn 2015: Hälsinglands kärlväxtflora – snart färdigt manus. VÄX 2/2015, sid. 23-24. (Lägesrapport).4

Lennström, Ove 2015a: Svampgastronomi. VÄX 2/2015, sid. 26-28. (Riddarmusseronens värde som matsvamp och eventuella giftighet).

Delin, Anders 2015c: Kaveldunsgåtor. VÄX 2/2015, sid. 29-32. (Bred- och smalkaveldunets fröspridning. Missbildat smalkaveldun med fem parallella kavlar. Foton av dessa).

Lennström, Ove 2015b: Svampvecka i Gysinge 2014. VÄX 2/2015, sid. 33-37. (Sällskapet Hospes fynd V. om Färmansbo, vid Hummelberget, på Mattön, vid Sevedskvarn och på Granön i Gysinge, efter en ovanligt varm och torr sommar).

Redaktionen Korta rapporter. VÄX 2/2015, sid. 39-40. (Blek kantarell i Gysinge, med foto. Jättelikt och något grenigt ljust kungsljus på Torsåkers station, med foto. Blåklint på två ställen i Torsåker, med foto).

Ohlander, Stefan 2015c: Ladlav Cyphelium tigillare funnen på Alfta Finnskog. VÄX 2/2015, sid. 41. (Två torrakor på en myr vid Mållongen, med foto).

Pallin, Alf 2015: Till Taigaporingens skog VÄX 2/2015, sid. 42-43. (Blårönningens naturreservat i Arbrå, lokalen där Inonotopsis subiculosa, taigaporing, första gången i Sverige år 1991 påträffades av Malte Edman. Arten åter påträffad i samma område, med foto).

Nr 3/2015

Delin, Anders 2015d: Forskningsresan i Naturvårdens utmarker 2015. VÄX 3/2015, sid. 3-6. (Avverkningsanmälda skogar i västra Härjedalen, samtliga hade i sin helhet eller delvis nyckelbiotopskvalitet. Många rödlistade lavar och svampar. Miljöbild. Foto på smalskaftslav).

Lennström, Ove 2015c: Resa, läsa eller kremla – några förslag till semestertidsfördriv. VÄX 3/2015, sid. 7-9. (Artbestämning av svåra kremlor under björk, bl.a. gulröd kremla. Två foton på kremlor under björk).

Berglund, Berit 2015a: Blomstervandringen i Vittsjö den 4 juli 2015 på Bollnäs Finnskog. VÄX 3/2015, sid.10-13. (Skog, rikkärr, slåtterängar. Brudsporre och fältgentiana bland många andra arter. Foto på ängs- och jungfru Marie nycklar av Stefan Olander).

Olander, Stefan 2015d: På jakt efter skogsfrun. VÄX 3/2015, sid. 14-15. (Fem lokaler i Alfta och Voxna. Foto på skogsfru).

Delin, Anders 2015e: De vilda blommornas dag på Högbo bruk i Sandviken 14 juni 2015. VÄX 3/2015, sid. 16-18. (Nio deltagare. Rockentrav, parksmultron, åkerbär. Foton på de två sistnämnda).

Gustavsson, Nicklas & Risberg, Barbro 2015: Klocksberg i Torsåker VÄX 3/2015, sid.19-21. (Hällmarkstallskog med papillav, fjälltagellav, violettgrå tagellav, sprödlav, skuggblåslav, tandad lämmelmossa. Foton på papillav, fjälltagellav, luddig skägglav och tandad lämmelmossa).

Delin, Anders 2015f: En hypotes om åkerogräs på havsstrand. VÄX 3/2015, sid.22-24. (Norrfjärden i Gnarp. Sediment från jordbrukslandskapet, med frön, bevaras i ovanligt stor utsträckning i fjärdens inre grunda områden, kanske även på grund av en tröskel längre ut. Foto på åkerspärgel).

Lennström, Ove 2015d: Skogens svarta guld. VÄX 3/2015, sid. 25-26. (Kantarellarter. Recept. Foto på trattkantarell).

Berglund, Berit 2015b: De vilda Blommornas Dag den 14 juni i Sätrareservatet, Gävle. VÄX 3/2015, sid. 27-29. (26 deltagare. Luppar. Undervisning. Myr- och skogsvegetation. Miljöbild).

Lennström, Ove 2015e: Ett litteraturtips om Europas historia på ett annorlunda sätt. VÄX 3/2015, sid. 30-31. (Recension av Urban Emanuelssons Europa kulturlandskap).

Olander, Stefan 2015e: Doftticka på Alftaskogen. VÄX 3/2015, sid. 32-33. (Ganska få lokaler i Sverige är sydligare än denna. Foto).

Redaktionen: Korta rapporter. VÄX 3/2015, sid.33. (Kamjordstjärna, svartvit taggsvamp, litet haröra, orange taggsvamp, skarp dropptaggsvamp, asprotspindling, persiljespindling. Foto på persiljespindling).

Delin, Anders 2015g: Botanik på 1800-talet – avspeglad i brev från C.J. Hartman. VÄX 3/2015, sid.34-37. (Hartmans brevväxling med Elias Fries om sin flora, den första på svenska. Wahlenbergs motstånd Foto av hässlebrodd).

Ståhl, Peter 2015: Grodtåg, Juncus ranarius, funnen i Hälsingland. VÄX 3/2015, sid. 38. (Stenöorn i Sandarne, på mycket flack sandstrand, 100 tuvor. Foton på omslaget och vid texten).

Pallin, Alf 2015b: Fina fynd vid tre vandringar i Hälsingland. VÄX 3/2015, sid. 39-41. (Sluttningsmyr i Trönö med bl.a. mossnycklar, ängsnycklar, tvåblad, brudsporre och skogsknipprot. Skog mellan Storåsen och Högloftet i Enånger. Dofttaggsvamp, blå taggsvamp, orange taggsvamp, raggtaggsvamp, svartvit taggsvamp, koppartaggsvamp, grantaggsvamp. Örtrik granskog på Tannåsen i Trönö. Orange taggsvamp, dofttaggsvamp, gul taggsvamp, svart taggsvamp, flattoppad klubbsvamp, taggticka, kryddspindling, brödtaggsvamp. Miljöbild. Foton på mossnycklar och skogsnycklar).

Lennström, Ove 2015f, VÄX 3/2015, sid. 42-43: Risker med riskor vid matlagning. (Bl.a. med recept på anrättning av skäggriska. Foto på denna).

2016 – Årg. 34

Nr 1/2016

Delin, Anders 2016a: Min väg till botaniken och dess plats i mitt liv. VÄX 1/2016, sid. 3-12. (Foton på trådtåg, backruta, fjällhällebräken, ängshavre, normansnarv, glansvide och finbräken).

Troschke, Tomas och Pettersson, Tommy 2016: En skog som överraskade. VÄX 1/2016, sid. 14-17. (Kalkmark SV om Sävasjön, Gävle. Många kalkgynnade kärlväxter. Koppar-, persilje-, puder-, blek-, Denises, strim-, bitter-, barrskogsfager-, gyllen-, ägg- och bananspindling, skarp dropptaggsvamp, vedtrappmossa, garnlav, lunglav, aspfjädermossa, stor aspticka och kandelabersvamp. Foton på gyllen-, puder- och persiljespindling, besk vaxskivling, aspfjädermossa och stor aspticka).

Delin, Anders 2016b: Lopplummer. VÄX 1/2016, sid. 18-23. (Lopplummerns originella tillväxtsätt, loppornas och sporgömmenas utformning. 7 foton).

Delin, Anders 2016c: Galen i humlor – recension. VÄX 1/2016, sid. 24-25. (Bok av Dave Goulson. Humlors och blommors ömsesidiga beroende. Naturvård. Foto på mörk jordhumla av Barbro Risberg).

Troschke, Tomas 2016a: Globalt rödlistade svampar i Gävleborg. VÄX 1/2016, sid. 26-28.(Rodnande lutvaxskivling, smalfotad taggsvamp, raggtaggsvamp, kopparspindling, lakritsmusseron och borgsjömusseron. Foton på bombmurkla (Göran Vesslén) och lakritsmusseron (Tomas Troschke)).

Andersson, Magnus 2016: Kort rapport: Knottblomster på vändplan. (Örängesnäset, Njutånger).

Troschke, Tomas 2016b: Publicerade åtgärdsprogram för hotade arter. VÄX 1/2016, sid. 29. (Timmer-, mikro- och svämskapania. Fältgentiana. Foto på fältgentiana).

Troschke, Tomas 2016c: Barkkvastmossa – en ansvarsart för Gästrikland och Gävleborg. VÄX 1/2016, sid. 30-31. (Kakängssundet, Kvarnön, Rosslarna, Sävasjön, Testeboån. Foto på arten på framsidan).

Nr 2/2016

Jonsson, Fredrik & Nordin, Ulrika 2016: Lavar på kulturved i Hälsingland – sammanfattning av inventeringar gjorda 2013-2015. VÄX 2/2016, sid. 3-16. (Sydlig ladlav, med foto, ladparasitspik, med foto, grenlav, ladkantlav, med foto, staketflarnlav, med foto, tallflarnlav, ladlav, vedskivlav, varglav, vedflamlav, brun nållav, sotlav).

Lennström, Ove 2016a: Underjordisk kärlek. VÄX 2/2016, sid. 17-18. (Svampars val av mykorrhizapartner. Foton på lärksopp, stensopp, smörsopp, grynsopp, ekspindling).

Delin, Anders 2016d: Ängshaverrotens beroende av järnvägar i Hälsingland. VÄX 2/2016, sid. 19-22. (En tredjedel av lokalerna på järnvägsmark, övriga nära d:o. Foton på blomma och fröställning).

Andersson, Magnus 2016: Skogsgruppen och skogsprojektet. VÄX 2/2016, sid. 24-25. (Naturskyddsföreningen i Gävleborgs län organiserar. Kontaktuppgifter. Foto från Uvberget i Söderhamn).

Risberg, Barbro 2016a: Norges torvmoser av Kjell Ivar Flatberg. Recension. VÄX 2/2016, sid. 26-28. (Foton på praktvitmossa och sotvitmossa).

Delin, Anders 2016e: Två länge följda kolonier av kyrkogårdslav Pleurosticta acetabulum i Gästrikland och Hälsingland. VÄX 2/2016, sid. 32-34. (Foton på en koloni följd i 6 år och en annan).

Lennström, Ove 2016b: Till kossornas försvar. VÄX 2/2016, sid. 35-36. (Betesmarker. Foto på scharlakansvaxskivling).

Lennström, Ove 2016c: Fjärilsmannen – en recension. VÄX 2/2016, sid. 37-39. (Om Clas Källander, fjärilsforskare).

Risberg, Barbro 2016b: Livet omkring oss. Om ängar, småkryp och mångfald på Erik-Lars i Åsmundshyttan. VÄX 2/2016, sid. 40-42. (Foton på gården och på sexfläckig bastardsvärmare).

Nr 3/2016

Andersson, Magnus & Troschke, Tomas 2016: Vibyberget – en kryptogamlokal av klass. VÄX 3/2016, sid. 3-6 (Basiska vulkaniter. Liten baronmossa, grov baronmossa, trädporella, lilaköttig taggsvamp, brandtaggsvamp, Tricoloma ilkkae, gyllenfingersvamp, kungsspindling. Lång artlista. Foton på trädporella, brandtaggsvamp, Tricholoma ilkkae).

Delin, Anders 2016f: Nya erfarenheter från Kyrkbytjärn i Hanebo. VÄX 3/2016, sid. 7-11 (Slokstarr. Foton på hornsärv, vattenbläddra och trubbnate i höststadium).

Berglund, Berit 2016a: Stugubackens blomning och milda söndagsväder den 10 juli 2016. VÄX 3/2016, sid. 12-13. (Fältgentiana med foto på denna).

Lennström, Ove 2016d: Ädelsoppar i Gästrikland. VÄX 3/2016, sid. 14-16 (Blod-, eld-, sommarsopp, finluden och rödbrun stensopp, stensopp. Foto på eldsopp).

Hellström, Birgitta 2016: Kristina ”Stina” Olsson. VÄX 3/2016, sid. 16-17 (Fältgentiana, mosippa. Biografiska uppgifter).

Berglund, Berit 2016b: Florasläpp. Gästriklands flora, den första någonsin, ser dagens ljus. VÄX 3/2016, sid. 18-24. (14 maj 2016, Silvanum, Gävle. Presentation för ett 70-tal gäster. Foton från tryckeriet och presentationen. Röster om floran)

Lennström, Ove 2016e: Kremleprovning. VÄX 3/2016, sid. 25-26. (Stinkkremla. Kremlebestämning med luktsinnet).

Pallin, Alf & Hedwall, Pär 2016: Nya fynd av varglav och grenlav i Söderhamn 2016. VÄX 3/2016, sid. 27-29. (Varglav på två lador och grenlav på en).

Gustafsson, Mats H.G. 2016: Polemokori i Hälsinglands flora. Kom sjuhörnig daggkåpa och vågdaggkåpa till Hudiksvall med rysshärjnngarna å 1721? VÄX 3/2016, sid. 31-32.

Ståhl, Peter 2016a: Floraväkteriet i Hälsingland och Gästrikland 2016. VÄX 3/2016, sid. 33-35. (Knottblomster. Foton på denna och dess växtmiljö i Hälsingland).

Ståhl, Peter 2016b: Två botanister har gått ur tiden VÄX 3/2016, sid. 37. (Sven Rune och Birger Jonsson).

Delin, Anders 2016g: Bo Mossberg – en bildbiografi. Recension. VÄX 3/2016, sid. 38-39 (Snabbskisser, naturtrogna detaljer och akvarellkonst från en mästare).

2017 – Årg. 35

Nr 1/2017

Hansen, Jens. 2017: Till minne av Anders Delin. VÄX 1/2017, sid. 3.

Hansen, Jens. 2017: varför blev myskmåra VÄX-logga? VÄX 1/2017, sid. 4.

Tidholm, Thomas. 2017: Anders, Anders var är du nu?. VÄX 1/2017, sid. 5-7. (tal av Tomas Tidholm vid minnesstund för Anders vid Hylströmmen).

Wannberg, Björn & Larsson, Arnold. 2017: Hälsinglands kärlväxtflora – att fullfölja Anders Delins livsverk. VÄX 1/2017, sid. 8-12.

Hassner, Lovisa. 2017: Han förevigar den hälsingska floran. VÄX 1/2017, sid. 13-16.

Hansen, Jens. 2017: Gråe jägarn och kampen mot den stora landsdraken. VÄX 1/2017, sid. 17.

Öster, Andreas. 2017: På forskningsresa med legender. VÄX 1/2017, sid. 18.

Berglund, Berit. 2017: Bollnäsutställningen om Hälsinglands flora. VÄX 1/2017, sid. 19-23.

Ericksson, Per-Olof. 2017: Miljörörelsen behövs! VÄX 1/2017, sid. 24

Swahn, Ulf & Ståhl, Peter. 2017: Register över publicerade artiklar av Anders Delin. VÄX 1/2017, sid. 25-35.

2018 – Årg. 36

Nr 1/2018

Redaktionen. 2018: Hälsinglands Flora-utställning i Hudiksvall. VÄX 1/2018, sid. 4.

Ståhl, Peter. 2018: Syltåg, Juncus tenius – ny för Gästrikland. VÄX 1/2018, sid. 5.

Wannberg, Björn. 2018: Mystisk lokal för ”exotiska växter”. VÄX 1/2018, sid. 7-13.

Palin, Alf. 2018: Intressanta fynd av svampar i Hälsingland 2017. VÄX 1/2018, sid. 14-20.

Troschke, Tomas. 2018: Något om kunskapsläget för mosippa i Hälsingland. VÄX 1/2018, sid. 21-24.

Ståhl, Peter. 2018: Floraväkteriet 2017. VÄX 1/2018, sid. 25-27.

Andersson, Inga-Greta. 2018: Ny fart på skogsgruppen tack vare projektmedel. VÄX 1/2018, sid. 28-29.

Skogsgruppen: Häng med oss i skogsgruppen! VÄX 1/2018, sid. 30-31.

Berglund, Berit. 2018: Den dolda skatten fanns i lärkskuggan mellan Hundgraven och Lusthuset. VÄX 1/2018, sid. 32-34.

Delin, Anders. 2018. Odling av vilda växter för botaniska studier – uppföljning 2016, Del 1 (3). VÄX 1/2018, sid. 35-46.

Redaktionen. 2018: Minnesord – Åke Ågren. VÄX 1/2018, sid. 47.

Nr 2/2018

Hansen, Jens. 2018: Brändernas år i Hälsingland. VÄX 2/2018, sid. 3.

Swahn, Ulf. 2018: ”Styrelsen presenterar sig” Björn Wannberg. VÄX 2/2018, sid. 4-5.

Jäderholm, Ann-Christin. 2018: De Vilda Blommornas dag, 17 juni 2018 på Ånäset i Hassela. VÄX 2/2018, sid. 6-8.

Olsson, Anders, H. 2018: Långnäsuddens Naturreservat under De Vilda Blommornas dag. VÄX 2/2018, sid. 9-11.

Risberg, Barbro. 2018: De Vilda Blommornas dag på ängen vid Fäbods i Östansjö, Torsåker. VÄX 2/2018, sid. 12-14.

Risberg, Barbro. 2018: Ängen vid Fäbods blir naturreservat. VÄX 2/2018, sid. 15.

Jonsson, Bo & Sundqvist, Karin. 2018: De Vilda Blommornas dag: kulning och kattfot i Sjöbergs fäbod, Sandviken. VÄX 2/2018, sid. 16-18.

Wedman, Andreas. 2018: Mistel (Viscum album) i Valbo. VÄX 2/2018, sid. 19-21.

Pallin, Alf. 2018: Gåsån / Trönö / inventering. VÄX 2/2018, sid. 22-38.

Delin, Anders. 2018: Odling av vilda växter för botaniska studier – uppföljning 2016. Del 2 (3). VÄX 2/2018, sid. 39-47. (från skelört,smånunneört och opiumvallmo till backklöver.)

Nr 3/2018

Swahn, Ulf. 2018: ”Styrelsen presenterar sig” Maj Johansson. VÄX 3/2018, sid. 3-4.

Berglund, Berit. 2018: Sommaraktiviteter och försäljningsställen för Gästriklands flora 2018. VÄX 3/2018, sid. 5-6.

Lennström, Ove. 2018: Musseronernas mångfald. VÄX 3/2018, sid. 7-8.

Delin, Anders. 2018: Odling av vilda växter för botaniska studier – uppföljning 2016. Del 3. VÄX 3/2018, sid. 9-43. (från rosettjungfrulin, brudbröd, trollsmultron, hassel och vargtörel till bockrot och sårläka)

2019 – Årg. 37

Nr 1/2019

Swahn, Ulf. 2019: ”Styrelsen presenterar sig” Stefan Olander. VÄX 1/2019, sid. 3-4.

Wedman Andreas. 2019: Utplantering av Långskägg Usnea longissima. VÄX 1/2019, sid. 5-10.

Olander, Stefan. 2019: Ängssvamparnas år. VÄX 1/2019, sid. 11-13.

Andersson, Magnus. 2019: Fältgentiana i Hälsingland. VÄX 1/2019, sid. 14-21.

Årets boksläpp! Hälsinglands Flora. VÄX 1/2019, sid. 22.

Larsson, Arnold. 2019: Tre nya växter för Hälsingland. VÄX 1/2019, sid. 23-27. (glattpilört, risbräsma, hybridslide och stor ormrot)

Wedman, Andreas. 2019: Mer om misteln i Valbo. VÄX 1/2019, sid. 28-30.

Hedwall, Pär. 2019: Banklint Centaurea x monktonii i Hälsingland. VÄX 1/2019, sid. 31.

Ståhl, Peter. 2019: Floraväkteriet 2018. VÄX 1/2019, sid. 32-34.

Ståhl, Peter. 2019: Skogsfru Epipogium aphyllum – en utblick och en inblick. VÄX 1/2019, sid. 35-39.

Välkommen till en Bioblitz i Långängarnas naturreservat. VÄX 1/2019, sid. 40-41.

Gävleborgs Botaniska Sällskap -Program 2019. VÄX 1/2019, sid. 42-43.

Nr 2–3/2019

Johansson, Jan Thomas & Manktelow, Mariette. 2019: Linnénätet i Gästrikland. VÄX 2-3/2019, sid. 3-13.

Ståhl, Peter. 2019: Floraväkteriet i länet 2019. VÄX 2-3/2019, sid. 14-18.

Delin, Lotta. 2019: Bioblitzen i Långängarnas naturreservat. VÄX 2/2019, sid. 19-20.

Swahn, Ulf. 2019: Boken Hälsinglands flora klar efter nästan 40 års inventerings- och sammanställningsarbete. VÄX 2-3/2019, sid. 21-22.

Hellström, Birgitta. 2019: Om sminkroten på min tomt i Forsbacka 24. VÄX 2-3/2019, sid. 23.

Styrelsen 2019: GÄBS Årsmöte. VÄX 2-3/2019, sid. 24.

Ståhl, Peter. 2019: Spjutskråpet vid Storsand utanför Gävle. VÄX 2-3/2019, sid. 25-28.

Troschke, Tomas. 2019: Våtmarkerna i Hamra nationalpark. VÄX 2-3/2019, sid. 29-36.

Hellström, Birgitta. 2019: Geocaching och botanik. VÄX 2-3/2019, sid. 37.

Guldluppen 2019. VÄX 2-3/2019, sid. 38.

Korta rapporter. VÄX 2-3/2019, sid. 39. (brödtaggsvamp, pygmefickmossa, buskstjärnblomma, dvärgvårlök.)

Nr 4/2019

medlemsförteckning